Thema is
Beleid
Publicatiedatum is

24 JANUARI 2024

Stadsmonitor: Bruggelingen gelukkigst en meest fier op hun stad

Een groot aandeel van de inwoners heeft veel vertrouwen in het stadsbestuur. Ook op het vlak van activiteiten, communicatie en dienstverlening krijgt Brugge een goed rapport.

Uitwijken

Driejaarlijks organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met Statistiek Vlaanderen de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. De resultaten van de recentste bevraging tonen aan dat Bruggelingen zich nog steeds het gelukkigst voelen onder alle inwoners van centrumsteden, het meest fier zijn op hun stad en het liefst wonen in hun stad. Ook op het vlak van activiteiten, communicatie en dienstverlening krijgt de Stad een goed rapport.

Situering

Mooie en gezellige woon- en leefomgeving

Goed om te werken en te studeren

Heel wat te beleven in de stad

Culturele hoofdstad

Gezonde beweegstad

Duurzame inwoners

Sociale stad met warme buurten

Stadsbestuur krijgt goed rapport

Groot vertrouwen in de politie

Meer info op Brugge In Cijfers

 

Situering

De burgerbevraging genereert een schat aan informatie, in de vorm van 130 indicatoren over het leven en wonen in de stad. Het stadsbestuur is trots op de resultaten. De mooie resultaten zijn de verdienste van de inwoners, de medewerkers van de Stad, het OCMW, de politie, het college en de gemeenteraad. Samen maken we van Brugge een warme en aangename stad om in te leven en te wonen. Met de stadsmonitor houdt het bestuur ook de vinger aan de pols. Zoals iedere stad heeft ook Brugge verbeterpunten. Samen met alle medewerkers en partners wordt dit de komende maanden aangepakt.

Over de stadsmonitor

De Gemeente-Stadsmonitor is een beleidsinstrument van het Agentschap Binnenlands Bestuur.  Van begin mei tot halverwege juni 2023 bevroeg het Agentschap Binnenlands Bestuur 135.766 burgers over allerlei lokale beleidsthema’s (waarvan 39.350 inwoners uit de centrumsteden). Onder de respondenten waren ook 1.811 Bruggelingen die een antwoord gaven op een brede waaier aan vragen over het leven in Brugge (in 2020 waren dit er 1.933).

Het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt de resultaten van deze bevraging tot een rapport Gemeente-Stadsmonitor, dat samen met andere cijfers een unieke kijk geeft op de staat van elke gemeente of stad in Vlaanderen. De Gemeente-Stadsmonitor is een onafhankelijk meet-en leerinstrument voor zowel burgers als besturen. 

Mooie en gezellige woon- en leefomgeving

93% van de Bruggelingen geeft aan dat ze graag in hun stad wonen. Hiermee scoort Brugge het hoogst van alle centrumsteden.

85% van de inwoners geeft bovendien aan dat ze fier zijn op hun stad. Ook dit is de hoogste score van alle centrumsteden. Daarnaast geeft slechts 6,6% van Bruggelingen aan dat ze verhuisplannen hebben naar een andere stad of gemeente (voor alle centrumsteden samen ligt dit percentage op 10,9%). Deze resultaten liggen in lijn met deze van de vorige bevraging in 2020.

Bruggelingen zijn nog steeds de gelukkigste inwoners van alle centrumsteden. 84,4% gaf aan zich gelukkig te voelen. Het gemiddelde voor alle centrumsteden ligt op 80,4%.

87% van de inwoners is tevreden over het groen in de stad en 84% vindt dat er voldoende groen is in zijn buurt. De voorbije jaren deed het stadsbestuur heel wat inspanningen om Brugge verder te vergroenen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar zorgt ook voor een gezonde leefomgeving.

Goed om te werken en te studeren

De tevredenheid over de onderwijsvoorzieningen scoort zeer hoog. 94% van de inwoners is tevreden over de onderwijsvoorzieningen. Hiermee staat Brugge (samen met Roeselare) aan de top.

In 2022 lag het aantal arbeidsplaatsen per 100 15 tot 64- jarige inwoners (=de jobratio) in Brugge op 105. Dit betekent dat heel wat inwoners ook in eigen stad kunnen werken.
41% van de ondervraagden gaf aan dat ze voor werk of studie voornamelijk in Brugge vertoeven.

Heel wat te beleven in de stad

80% van de inwoners geeft aan dat er voldoende activiteiten zijn in de stad. Hiermee haalt Brugge de hoogste score van alle centrumsteden.

Ook het aandeel inwoners dat tevreden is over de restaurants/eetcafés in onze stad (90,3%), over het uitgangsgelegenheden (80,7%) en over de shopping- en winkelvoorzieningen in onze stad (84,7%) ligt hoog.

Dit betekent echter niet dat er geen verbeterpunten zijn. De tevredenheid over het aanbod (aantal) activiteiten voor jongeren is wat gedaald ten opzichte van 2020. Maar die dalende trend is er in heel wat centrumsteden. Brugge scoort hier echter nog steeds boven het gemiddelde van alle centrumsteden en beter dan in 2017. Brugge wil, samen met de andere centrumsteden, onderzoeken wat de reden is van deze daling en of het feit dat de vorige bevraging in een coronaperiode gebeurde hier iets mee te maken heeft.

Culturele hoofdstad

89% van de inwoners is tevreden over de culturele voorzieningen. De Brugse bibliotheken krijgen zelfs een grootste onderscheiding met een tevredenheid van 92,7%.

Gezonde beweegstad

Ongeveer 60% van de ondervraagde Bruggelingen gaf aan minstens wekelijks te sporten. Daarmee zit Brugge in de top 3 van alle centrumsteden. Ongeveer een derde van de ondervraagden gaf aan dagelijks actief te bewegen. 85% van de Bruggelingen is ook tevreden over de sportvoorzieningen in de stad.

Op de vraag of ze zich over het algemeen gezond voelen, antwoordde 68,4% van de Bruggelingen positief. Dit is 5% minder dan in 2020, maar in alle centrumsteden zien we dezelfde tendens.

Gelukkig kunnen Bruggelingen een beroep doen op ruim en kwaliteitsvol aanbod aan gezondheidszorg. 9 op 10 inwoners is dan ook tevreden over de gezondheidsvoorzieningen in onze stad. Ook wat de tevredenheid over de kinderopvang (62%) en over de residentiële ouderenzorg betreft (76%) scoren we een stuk hoger dan gemiddeld in de centrumsteden (tevredenheid kinderopvang 55%, tevredenheid ouderenzorg 70%).

Duurzame inwoners

De Stad engageert zich met het Klimaatplan BruggeNaarMorgen om tegen 2030 de lokale uitstoot van CO₂ in Brugge met bijna de helft te verminderen. Maar dit kan uiteraard alleen als iedereen hier zijn schouders onder zet.

Eén op drie Bruggelingen (33%) geeft aan zeer milieubewust te handelen. Hiermee zit Brugge net boven het gemiddelde van de centrumsteden (32%).

Het aandeel inwoners dat kortere afstanden te voet of met de fiets aflegt, stijgt traag maar zeker. Ook in de komende jaren zal Brugge verder inspanningen doen om het aantal verplaatsingen met gemotoriseerde voertuigen te verminderen.

De inspanningen die het stadsbestuur deed om de binnenstad autoluw te maken en te investeren autovrije zones, worden alvast gesmaakt door de inwoners. In 2020 vond iets meer dan een derde van onze inwoners dat er voldoende autoluwe/-vrije zones waren, nu (2023) is dit al meer dan de helft.

Sociale stad met warme buurten

Bijna 9 op 10 inwoners (88,7%) voelt zich thuis in zijn buurt. Hiermee scoort Brugge het hoogst van alle centrumsteden.

Iets meer dan de helft (52,7%) van de Bruggelingen geeft aan veel contact te hebben met buurtbewoners. 7 op de 10 vindt dat mensen uit de buurt elkaar willen helpen en 8 op de 10 heeft vertrouwen in de buurtbewoners.

Op al deze vragen rond het sociale weefsel in de buurt, scoort Brugge een stuk hoger dan het gemiddelde van de centrumsteden.

Ook in Brugge groeit de diversiteit. Het stadsbestuur wil ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht afkomst of cultuur, zich thuis voelt in Brugge. 6 op 10 inwoners (59,1%) vinden alvast dat verschillende culturen goed samen leven. Dit is een stijging ten opzicht van 2020 (55,7%) en een pak beter dan gemiddeld in de centrumsteden. 7 op 10 inwoners vinden dat de Stad (verder) moeten inzetten op maatregelen om het samenleven tussen alle inwoners te stimuleren. Het stadsbestuur wil hier zeker werk van maken.

Buurthinder blijft in Brugge gelukkig beperkt. Iets minder dan 1 op 5 Bruggelingen ondervindt vaak buurthinder. Verkeershinder (onaangepaste snelheid en sluipverkeer) en zwerfvuil/hondenpoep zijn de meest voorkomende oorzaak van hinder.

Stadsbestuur krijgt goed rapport

Een groot aandeel van de inwoners heeft nog steeds veel vertrouwen in het stadsbestuur (41,7%). Na Leuven (50%) is dit de hoogste score.

Deze grafiek toont aan dat algemeen gezien het vertrouwen in het bestuur wat gedaald is. Ook Brugge volgt deze tendens. Het vertrouwen is in Brugge wel nog steeds een stuk groter dan tijdens de vorige legislatuur, en de score is met 47,1% nog altijd ruim 10% hoger dan het totaal van de centrumsteden.

7 op 10 inwoners is tevreden over de loketvoorzieningen van de Stad en evenveel inwoners voelen zich voldoende geïnformeerd door het stadsbestuur. Deze cijfers liggen in lijn van de bevraging in 2020 en liggen hoger dan het gemiddelde van de centrumsteden.Op het vlak van informatieverstrekking scoort Brugge het hoogst (70,2%) van alle centrumsteden, gevolgd door Roeselare (65%) en Leuven (62,8%).

Het is belangrijk dat het stadsbestuur aanspreekbaar is en dat inwoners bij de stadsdiensten terecht kunnen met vragen of problemen. Brugge investeert daarom in laagdrempelige onthaalpunten en het digitaal ontsluiten van de dienstverlening. Deze inspanningen lonen want een steeds groter aandeel inwoners (62,6%) vindt de weg naar contactpunten.

Groot vertrouwen in de politie

Het vertrouwen in de politie is groot. Samen met de Kortrijkse politie spant Brugge de kroon: 52,3% van de inwoners heeft vertrouwen in de politie.

Meer info op Brugge In Cijfers

Op brugge.incijfers.be kan iedereen online de resultaten van de Gemeente-Stadsmonitor verder in detail doornemen. Brugge In Cijfers is een samenwerking tussen de Stad Brugge, Team Stedenbeleid van het Vlaamse Agentschap Binnenlands Bestuur, de interprovinciale werking Data & Analyse (via provincies.incijfers.be) en de andere Vlaamse Centrumsteden.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media