Noodfonds vrije tijd

De Vlaamse overheid kende de Stad Brugge 1,7 miljoen euro toe als noodsteun voor vrije tijd na de coronacrisis.

Het stadsbestuur besliste om de helft daarvan in te zetten om deels de inkomsten te compenseren van maatregelen die ze zelf reeds nam ter ondersteuning voor de sectoren Sport, Jeugd en Cultuur.

De andere helft, een bedrag van 872.516 euro, voorzien we als noodsteun aan lokale verenigingen of particuliere initiatieven in één van de drie sectoren in de Vrije tijd.

Via het noodfonds kan je dus steun vragen als vereniging!

Doelstellingen van het noodfonds

 1. De heropstart van de jeugd-, cultuur- en sportsector na de coronacrisis ondersteunen en versnellen;
 2. Er voor zorgen dat waardevolle initiatieven in de jeugd, cultuur of sportsector overleven na de tijdelijke stilstand door de coronacrisis;
 3. Tonen dat Stad Brugge veel waarde hechten aan de vrijetijdsinitiatieven op het grondgebied van de stad.

Door de aanhoudende coronacrisis kunnen verenigingen ook in 2021 beroep doen op verdere noodsteun voor financiële schade.

Voorwaarden

Tijdig een aanvraag indienen
Als vereniging kan je je aanvraag doen voor 31 januari 2021 of 30 juni 2021.

De vereniging moet actief zijn op het Brugse grondgebied.

 

Procedure

Jeugdverenigingen vullen dit formulier in

Sportverenigingen vullen dit formulier in

Culturele verenigingen vullen dit formulier in


Je bezorgt ons ook volgende documenten (via het formulier):

 • Een activiteitenoverzicht waaruit blijkt dat door de gevolgen van de coronacrisis activiteiten niet doorgingen en je hierdoor financiële schade* leed. 
  (*bijv. gemiste inkomsten van financiële acties (koekenverkoop, fuif,…), geplande optredens, culturele evenementen, verhuur,…).
 • Een verklaring op eer dat de financiële schade die geleden is door Corona, niet vergoed is via een andere overheidssubsidie, verzekering edm. 
 • Een financieel overzicht (oorspronkelijke raming – effectieve realisatie) waaruit de financiële schade blijkt.
Procedure

Een jury bestaande uit: Burgemeester Dirk De fauw (Voorzitter), Schepen van financiën Mercedes Van Volcem, Schepen voor Cultuur Nico Blontrock, Schepen voor jeugd Mathijs Goderis en Schepen voor sport Franky Demon toetst de individuele subsidieaanvraag, na advies van de betrokken dienst (jeugd, sport en cultuur) aan de criteria en formuleert hierover een advies.

De betrokken diensten stellen op basis van het advies van deze jury een ontwerp van collegebeslissing met een voorstel van subsidieverdeling op.

*De volgende criteria zijn van toepassing:

 1. De kwaliteit van de inhoud en de concrete uitwerking van de subsidieaanvraag;
 2. Het inpassen van de subsidieaanvraag in het algemeen beleid van de stad in het kader van jeugd, cultuur, sport en het inzetten op een warme, sociale stad op basis van het goedgekeurde beleidsprogramma 2019-2024;
 3. De doelgroep waar de vereniging zich naar richt (o.a. bereik, aandacht voor specifieke doelgroepen, toegankelijkheid, …);
 4. Bereidheid om zich in te schakelen in de doelstellingen/acties in het kader van duurzaamheid (vb. klimaatplan);
 5. De financiële onderbouw (o.a. aantonen van de financiële impact door de coronacrisis) en het realiteitsgehalte van de begroting.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning en het bedrag van de subsidie uit het noodfonds vrije tijd.

De subsidie uit het stedelijk noodfonds vrije tijd wordt uitbetaald binnen de maand na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Regelgeving

Subsidiereglement stedelijk noodfonds vrije tijd, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 juni 2020, gewijzigd 14 december 2020

Contactinformatie