Onderhoudstoelage oude en waardevolle bomen

Oude bomen hebben een grote waarde voor Stad Brugge. Helaas gaan nog steeds te veel oude bomen verloren waardoor het landschap verarmt.

De Stad wil het niet zover laten komen en biedt daarom een toelage aan voor het onderhoud.

Wat zijn oude bomen?

Bomen die ouder zijn dan 80 jaar en een bijzondere waarde hebben.

Voorwaarden

Toelage voor het beheer van een oude boom

 • Je moet kunnen aantonen dat je (mede-)eigenaar van de boom bent met een uittreksel van het kadastraal register.
 • Jouw boom is 80 jaar of ouder.
 • Jouw boom is voldoende gezond te zijn en heeft een levensverwachting van minimaal 10 jaar.
 • Jouw boom moet verder voldoen aan één van de volgende criteria:
  • Beeldbepalend voor de omgeving;
  • Cultuurhistorisch waardevol: standplaats is een belangrijk plek in de (lokale) geschiedenis;
  • Dendrologisch waardevol: zeldzame soort of variëteit;
  • Natuurwetenschappelijk of ecologisch waardevol: het is een moederboom of herbergt bijzondere planten/dieren;
  • Zeldzaamheidswaarde: omvang, hoogte, ouderdom of anderszins opvallend in provinciaal of landelijk perspectief.

Bomen die van een schadelijke, invasieve boomsoort zijn volgens worden niet betoelaagd.

 • Jouw boom staat binnen de gemeentegrens van Brugge.
 • Er moet sprake zijn van noodzakelijk onderhoud aan de boom.
 • De factuur voor de onderhoudsbeurt moet zijn opgesteld door een erkend boomverzorgingsbedrijf, die de ouderdom van de boom schat en het uiteindelijk onderhoud zal uitvoeren.
 • Je kan de premie per boom, één keer per 15 jaar aanvragen.

 

De aanvraag dient in overeenstemming te zijn met de geldende reglementeringen, vergunningsstelsels en gebruiken

Binnen de Stad Brugge gelden met betrekking tot bomenbeheer de volgende omgevingsvergunningsplicht:

Conform artikel 42 van de Gemeentelijke Bouwverordening op het verkavelen en op de beplantingen, mag niemand zonder voorafgaande omgevingsvergunning:

 1. bomen die op 1,00m boven het maaiveld een stamomtrek van 0,50m of meer hebben vellen, rooien, grondig snoeien of op enige andere wijze ernstige schade toebrengen of doen afsterven;
 2. hakhout rooien of op zodanige wijze behandelen dat de normale hergroei uitblijft;
 3. in landelijke gebieden hagen en struikgewas bestaande uit streekeigen boom- en struiksoorten rooien of vernietigen;
 4. in landelijke gebieden niet-streekeigen boom- en struiksoorten aanplanten buiten de huiskavel of als randbeplanting van een huiskavel.

Een omgevingsverguningvergunning is nodig voor het grondig snoeien van bomen. Onder grondig snoeien van bomen verstaan we:

 1. wanneer er meer dan 20% van de levende bladmassa wordt weggehaald en de snoeiwerken niet vallen onder  een begeleidingssnoei of onderhoudssnoei (volgens standaardbestek 250 4.1),
 2. Het zodaning snoeien van de boom dat zijn natuurlijke kroon drastisch wordt ingesnoeid en/of verloren gaat.
 3. het uitvoeren van een vormsnoei (kandelaren, knotten, scheren) van vrij uitgroeiend bomen
 4. het intoppen of inkorten van een boom. 

In bepaalde zones is een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een omgevingsvergunning voor de wijziging van vegetatie vereist.

Vanuit de erfgoedregelgeving kan ook verwezen worden naar bepalingen van het onroerenderfgoedbesluit bij wijzigingen van landschapskenmerken en bij omgevingswerken aan of in beschermde monumenten, beschermde cultuurhistorische landschappen en beschermde archeologische sites.

Procedure

 1. Je doet de aanvraag uiterlijk op 30 juni volgend nadat je het onderhoud uitvoerde.
 2. Je doet je aanvraag via het webformulier onderaan deze pagina.
 3. Je kan maar één aanvraag indienen per jaar. Deze aanvraag kan wel meerdere oude bomen en percelen omvatten. 
  Let wel: je kan voor éénzelfde oude boom niet elk jaar opnieuw een aanvraag indienen – dit gebeurt om een vastgelegd minimum aantal jaren (zie Voorwaarden)
 4. Door het indienen van deze aanvraag verklaar je op erewoord te voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden.
 5. In de periode augustus – september na de indiening van de aanvragen is het mogelijk dat een nazicht van de werken gebeurt door de gemeentelijke diensten in afstemming met het Regionaal Landschap Houtland.
 6. De toelage wordt in de daaropvolgende december uitbetaald.

Meebrengen

 1. Het kadastrale nummer van elk perceel waar je werken uitvoerde waarvoor je een toelage vraagt.
 2. Voor het beheer van oude bomen: de factuur voor de onderhoudsbeurt opgesteld door een erkend boomverzorgingsbedrijf.
 3. Een situeringsplan (niet verplicht).

Bedrag

 • Maximaal 50% van de bewezen kosten voor het onderhoud, tot een bedrag van maximaal 2.000 euro per eigenaar.
 • De uitbetaling kan enkel gebeuren na gunstige controle door de gemeentelijke diensten in afstemming met het Regionaal Landschap Houtland.