Ondersteuning bij structurele drugpreventie op scholen

Experten geven aan dat effectieve preventie een beleidsmatige aanpak vereist, gekaderd binnen het pedagogisch project van de school, met aandacht voor 3 pijlers: regelgeving, begeleiding, educatie en structurele maatregelen (VAD, VIGez, 2013).

Het is dan ook belangrijk om als school een “Tabaks-, alcohol- en drugbeleid” (kortweg een TAD-beleid) of een “Drugbeleid Op School” (DOS genaamd) op te maken dat niet louter uit regelgeving bestaat, maar dat gebaseerd is op die 3 pijlers.

Stad Brugge en haar partners bieden daarom, in kader van structurele preventie ondersteuning bij de opmaak en actualisatie van een tabaks-, alcohol- en drugbeleid op school.

 

Concreet houdt deze ondersteuning in: 

  • Om de school in de opmaak of evaluatie van hun DOS of TAD-beleid te ondersteunen biedt Stad Brugge gratis een coach van de preventiedienst aan. Deze begeleidt de werkgroep doorheen dit proces door inhoudelijke expertise en methodieken aan te bieden. Op die manier streven we naar een eindproduct op basis van een consensus binnen de verschillende meningen van het schoolteam.

 

  • Wie graag zelfstandig aan de slag wil zonder coach, kan het Draaiboek Drugbeleid op school van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) gebruiken. Dit zowel voor het voltijds onderwijs, centra DBSO als voor in de leertijd. Het draaiboek is digitaal terug te vinden of kan gratis opgevraagd worden bij de drugpreventiecoördinator.

 

  • Om te weten of uw beleid nood heeft aan een actualisatie werd een checklist DOS (drugbeleid op school) opgesteld, zodat u zelfstandig aan de hand van dit instrument kunt nagaan of een actualisatie aan de orde is. De checklist is digitaal terug te vinden of kan gratis opgevraagd worden bij de drugpreventiecoördinator.

 

  • Benieuwd hoe het gebruik binnen uw schoolpopulatie zich situeert? De VAD leerlingenbevraging biedt de school een zicht op het gebruik van alcohol, tabak, cannabis, andere illegale drugs, medicatie en gamen bij de leerlingen (frequentie en hoeveelheid van gebruik, motieven, houding van vrienden, beschikbaarheid van illegale drugs,...). De bevraging is bovendien opgesteld volgens de pijlers van een drugbeleid (regelgeving, begeleiding, educatie en structurele maatregelen) en geeft de school over elk van deze onderdelen informatie waarmee ze haar beleid kan uitwerken of bijsturen. Deelnemende scholen ontvangen een rapport op maat van de school en worden uitgenodigd voor een vorming. Scholen die meer info wensen of zich willen inschrijven, kunnen contact opnemen met VAD via leerlingenbevraging@vad.be.

     

  • Ook biedt de preventiedienst ondersteuning bij de uitwerking van de pijler drugeducatie en preventie op school. De drugcoördinator van de Stedelijke Preventiedienst biedt inhoudelijke informatie over bestaand materiaal en biedt advies of actieve medewerking aan de werkgroep van de school die dit drugeducatie aanbod uitwerkt. Deze werkgroep bestaat idealiter uit een aantal leerkrachten per graad die samen het aanbod van de school per graad opmaakt en afstemt, zodat overlappingen of hiaten vermeden kunnen worden.

 

  • VIGez en VAD hebben samen een leerlijn opgemaakt voor het basis- en secundair onderwijs, zodat scholen weten welke kennis, vaardigheden en attitudes aan bod moeten komen in de verschillende graden en per thema. De leerlijnen zijn terug te vinden achteraan deze brochure. De leerlijn is digitaal terug te vinden of kan gratis opgevraagd worden bij de drugpreventiecoördinator.

 

  • Specifiek voor BuSO scholen: uitwerking van een preventieproject. Stad Brugge voorziet gratis een coach van De Sleutel Gent, die de BuSO school kan ondersteunen bij de vertaling van het bestaand materiaal naar de doelgroep en de uitwerking van het educatief aanbod op school voor de 3 graden. Inschrijven kan via de drugpreventiecoördinator.

 

Procedure

opvragingen of aanvragen via de coördinator drugbeleid: iris.maertens@brugge.be of 050 44 80 68.

Bedrag

Gratis.