Protocol tussen sector onderwijs, politie, Parket en Stad Brugge inzake aanpak probleemsituaties met leerlingen

In Brugge bestaat sinds 2008 een samenwerkingsakkoord tussen de Brugse basis- en secundaire scholen en CLB’s, de lokale politie Brugge, het stadsbestuur Brugge en het parket in kader van de aanpak van problematisch spijbelen, de drugproblematiek en andere jeugdcriminaliteit in de schoolomgeving.

Door de opdrachten die opgelegd werden vanuit de Ministeriële omzendbrief PLP 41, het ‘Decreet flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau’ en het Spijbelactieplan van Minister Vandenbroucke ontstond de behoefte om de communicatie tussen scholen en lokale politie te bepalen met daarbij respect voor enerzijds ieders taakopdracht en regelgeving en anderzijds de rechtspositie van de jongere.

De samenwerkingsafspraken uit het protocol van 2008 bieden daar een antwoord op. Dit protocol werd tijdens het schooljaar 2013-2014 via een online bevraging geëvalueerd bij zowel de directies van de basis- en secundaire scholen als bij de partners die het protocol mee ondertekend hebben. Op basis van een aantal vaststellingen werd besloten om het protocol aan te passen. Een nieuwe versie is sinds 2016 in voege.

Fiches met werkafspraken

In plaats van met een bundel, wordt er gewerkt met fiches. Elke fiche bestaat uit werkafspraken die in overleg met de partners werden bekrachtigd. De bedoeling is dat de gebruiker de keuze heeft:

 • ofwel houdt men alle fiches bij elkaar in één bundel;
 • ofwel steekt men de fiche in de eigen map/bundel (bijv. Drugbeleid Op School) onder de pijler: Regels en procedures (repressieve luik).

Op die manier willen we stimuleren dat deze fiches opgenomen worden in het beleid van de school dat idealiter per thema zowel een preventief- en begeleidingsluik  kent als een repressief luik (3-sporenbeleid).

Volgende thema’s zitten vervat in het protocol:

 1. alcohol en illegale drugs op en in de schoolomgeving
 2. problematisch spijbelgedrag van minderjarigen
 3. fysiek en psychisch geweld (inclusief pesten)
 4. herhaaldelijke en/of kleine diefstallen binnen de school
 5. wapenbezit en/of wapengebruik
 6. (extreme) radicalisering 

Fiches in opmaak:

 1. Sexting


Toepassingen van het samenwerkingsakkoord

Dit samenwerkingsakkoord geldt voor:

 • Alle scholen te Brugge, zowel basisscholen als secundaire scholen, voor de leerlingen van het voltijds en het deeltijds onderwijs.
 • Syntra West VZW, campus Brugge, voor de jongeren binnen het stelsel Leren en werken.

De procedures die opgenomen zijn in de fiches van het protocol zijn van toepassing als preventie en zorg reeds gefaald hebben. Veel problemen kunnen reeds in overleg met de ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken opgelost worden. Wanneer de school van mening is dat de politie ingeschakeld moet worden, kan dit protocol in voege treden om de situatie mogelijks op te lossen. Deze werkafspraken vallen onder de meer repressieve aanpak waarbij de politie betrokken wordt. De politie engageert zich dat er steeds op een melding, zij het telefonisch, per mail of d.m.v. de meldfiche, gereageerd wordt. Er kan uiteraard ook contact opgenomen worden om advies te vragen, zonder daarbij een melding te doen. De mogelijke samenwerkingen met politie in kader van een preventief of afschrikkend effect (zonder melding) worden mee opgenomen in de fiches.

Contactgegevens politie

De politiezone Brugge is sinds 2015 onderverdeeld in 4 regio’s. De school neemt contact op met een contactpersoon van het politiekantoor uit de regio waartoe de school behoort. Een overzicht vind je op de website van de politie. We raden aan om deze gegevens over te nemen op de fiches, zodat ze meteen gepersonaliseerd zijn.

Alle communicatie en meldingen gebeuren via de contactpersoon voor scholen. Dit is het regiohoofd van de politieregio binnen wiens gebiedsomschrijving de school gelegen is in Brugge. Dit kan via mail, telefonisch, of met een meldingsfiche gebeuren. Het regiohoofd kan in functie van de problematiek of wanneer er een nauwere band met de school is één van zijn medewerkers aanduiden om gevolg te geven aan de melding van de school. Dit kan bijvoorbeeld de wijkagent zijn. Belangrijke uitzondering is een situatie van hoogdringendheid waarbij dringende politiehulp gewenst is. In dit geval wordt geen meldingsfiche opgemaakt, maar rechtstreeks contact opgenomen met de politie via het noodnummer 101 of het algemeen nummer 050 44 88 44. Het regiohoofd zal zich via interne politiedocumenten documenteren over de situatie.

Engagement protocol

 • Stadsbestuur Brugge: Burgemeester Renaat Landuyt
 • Parket Brugge: Procureur des Konings Jean-Marie Cool
 • Lokale Politie Brugge: Korpschef Dirk Van Nuffel
 • Voorzitter Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen LOP Secundair Onderwijs Brugge-Blankenberge
  • Dhr. Stefaan Lambrecht
  • LOP Basisonderwijs Brugge
  • Dhr. Erwin De Bisscop
 • Secundaire Scholen Brugge
 • Syntra
 • Basisscholen Brugge
 • Centra voor Leerlingenbegeleiding

Brugge, 11 oktober 2016

Verantwoordelijke uitgever: Stefaan Lambrecht, voorzitter LOP Brugge-Blankenberge Secundair Onderwijs