Openbaarheid van bestuur

Stad Brugge biedt verschillende documenten aan via actieve openbaarheid van bestuur. Iedere persoon kan ook zelf via passieve openbaarheid van bestuur vragen om documenten in te kijken.

Openbaarheid van bestuur geldt ook voor andere overheidsinstanties zoals de Vlaamse Overheid. 

Actieve openbaarheid van bestuur

De Stad is verplicht om een aantal documenten openbaar te maken. Bijvoorbeeld de agenda van het college van burgemeester en schepenen (CBS), de agenda van de gemeenteraad (GR), verschillende reglementen …

Op zoek naar een omgevingsvergunning?

Passieve openbaarheid van bestuur

Elke natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering kan een verzoek indienen om bestuursdocumenten gratis in te kijken, er gratis uitleg over te vragen of er een kopie van te krijgen (tegen betaling)

Voorwaarden

Elk bestuursdocument kan in principe openbaar worden gemaakt maar er zijn uitzonderingen. Sommige documenten worden niet of slechts gedeeltelijk openbaar gemaakt.  Bekijk de uitzonderingen onderaan de pagina

Procedure

 1. Vraag via het webformulier ‘openbaarheid van bestuur’ aan om een document in te kijken, uitleg op te vragen of een kopie aan te vragen. Als je geen gebruik maakt van het webformulier moet je aanvraag steeds schriftelijk gebeuren (e-mail of brief) met vermelding van je volledige naam en adres.
 2. Na ontvangst wordt je vraag door Stad Brugge geregistreerd en onderzocht.
 3. Binnen 20 kalenderdagen vanaf de registratie krijg je van ons een antwoord.
  Als er meer tijd nodig is om informatie te verzamelen of om na te gaan of er een uitzondering van toepassing is, dan kan de termijn worden verlengd met nog eens maximum 20 dagen.
 4. Het gevraagde document kan ingekeken of (gedeeltelijk) bezorgd worden.
  Als het document niet openbaar gemaakt mag worden, ontvang je een bericht.
 5. Als je niet akkoord gaat met het antwoord, kun je een beroep instellen bij de Beroepsinstantie Openbaarheid van Bestuur.
  Mail naar openbaarheid@vlaanderen.be of stuur een  brief, gericht aan Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Beroepsinstantie Openbaarheid van Bestuur, Havenlaan 88, bus 100, 1000 Brussel. Je hebt daarvoor een termijn van 30 kalenderdagen, die ingaat de dag nadat de beslissing (het antwoord) werd verstuurd.
 6. De (gedeeltelijke) inwilliging van de aanvraag houdt geen toestemming in om het gevraagde bestuursdocument te hergebruiken.

Bedrag

Voor kopies kan een retributie worden aangerekend zoals vastgelegd in het retributiereglement op het verstrekken van administratieve gegevens.

 

Uitzonderingen

Sommige documenten worden niet of slechts gedeeltelijk openbaar gemaakt. Dit kan gebeuren omwille van: 

 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer/privacy;
 • informatie die vrijwillig door derden werd verstrekt en die uitdrukkelijk als strikt vertrouwelijk is bestempeld (bijvoorbeeld bezwaarschriften);
 • vertrouwelijk karakter van commerciële en industriële informatie (bijvoorbeeld prijsofferten);
 • auteursrechten (bijvoorbeeld plannen. Zonder voorafgaande toestemming van de architect kan je geen kopie bekomen. Plannen worden in principe niet gekopieerd en bezorgd. Inzage in plannen is wel altijd mogelijk na afspraak)

Verder kan je aanvraag afgewezen worden:

 • als de vraag onredelijk is;
 • als de vraag op een te algemene wijze geformuleerd is;
 • als het gaat om bestuursdocumenten die niet af zijn, onvolledig zijn of (nog) niet bestaan;
 • als het gaat over interne communicatie waarbij het belang om interne communicatie af te schermen zwaarder doorweegt dan het algemeen belang van openbaarheid;