Openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid van bestuur

De stad is verplicht om een aantal documenten openbaar te maken bijvoorbeeld de agenda en de verslagen van de gemeenteraad, het budget en de jaarrekening, reglementen en verordeningen, beleidsplannen,... 

Deze documenten kunnen geraadpleegd worden op de website van de stad of bij de verschillende stadsdiensten.

Passieve openbaarheid van bestuur

Iedereen (natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering) kan een verzoek indienen om bestuursdocumenten:

  • in te kijken en/of
  • er uitleg over te vragen en/of
  • er een kopie van te krijgen.

De regelgeving hierover is terug te vinden in titel II, hoofdstuk 3 (artikelen II.26 e.v.) van het Bestuursdecreet 7 december 2018 (B.S. 19 december 2018).

Voorwaarden

In principe kan elk bestuursdocument openbaar worden gemaakt. 

Sommige documenten worden niet of slechts gedeeltelijk openbaar gemaakt. Dit is echter uitzonderlijk en kan gebeuren omwille van: 

  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • informatie die vrijwillig door derden werd verstrekt en die uitdrukkelijk als vertrouwelijk is bestempeld (bijvoorbeeld bezwaarschriften)
  • vertrouwelijk karakter van commerciële en industriële informatie (bijvoorbeeld auteursrechten(*), prijsofferten,...)

(*) Van plannen die auteursrechtelijk beschermd zijn, kan je zonder voorafgaande toestemming van de architect geen kopie bekomen. Plannen worden dus in principe niet gekopieerd en opgestuurd. Inzage is wel mogelijk.

Verder kan de aanvraag afgewezen worden:

  • als de vraag onredelijk is
  • als de vraag op een te algemene wijze geformuleerd is
  • als het gaat om bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn.

 

 

Procedure

De aanvraag gebeurt bij voorkeur digitaal via het webformulier op de website van de stad Brugge (knop 'online aanvragen'). Eventueel kan de aanvraag ook per brief, mail of persoonlijke overhandiging gebeuren. In elk geval steeds schriftelijk! De aanvrager moet daarbij zijn naam en zijn postadres opgeven, enkel een mailadres volstaat niet.

Na ontvangst van uw verzoek, wordt de aanvraag zo snel mogelijk geregistreerd.

Binnen 20 kalenderdagen vanaf de registratie krijgt u een antwoord met de beslissing of er al dan niet (gedeeltelijk) kan worden ingegaan op uw vraag. Als er meer tijd nodig is om informatie te verzamelen of om na te gaan of er een uitzondering van toepassing is, dan wordt de termijn verlengd met 20 dagen (u krijgt hiervan bericht).

Indien u niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan u een beroep instellen bij de Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur. U vermeldt dan duidelijk waartegen u beroep instelt en voegt bij uw beroepsschrift een kopie van uw oorspronkelijke vraag en de beslissing.

Een positieve beslissing, dit is een (gedeeltelijke) inwilliging van uw verzoek, wordt binnen 30 kalenderdagen vanaf registratie uitgevoerd. Als de antwoordtermijn verlengd werd met 20 dagen, wordt deze uitvoeringstermijn ook verlengd met 20 dagen.

Bedrag

Voor kopies kan een retributie worden aangerekend zoals vastgelegd in het retributiereglement op het verstrekken van administratieve gegevens.

 

Regelgeving

Bestuursdecreet 7 december 2018 (B.S. 19 december 2018) met 1 januari 2019 als inwerkingstredingsdatum. Titel II, Hoofdstuk 3 (artikelen II.26 e.v.)