Openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid van bestuur

De stad is verplicht om een aantal documenten openbaar te maken bijvoorbeeld de agenda en de verslagen van de gemeenteraad, het budget en de jaarrekening, reglementen en verordeningen, beleidsplannen,... 

Deze documenten kunnen geraadpleegd worden op de website van de stad of bij de verschillende stadsdiensten.

Passieve openbaarheid van bestuur

Iedereen (natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering) kan een verzoek indienen om bestuursdocumenten:

  • in te kijken en/of
  • er uitleg over te vragen en/of
  • er een kopie van te krijgen.

De regelgeving hierover is terug te vinden in het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur. 

Voorwaarden

In principe kan elk bestuursdocument openbaar worden gemaakt. 

Sommige documenten worden niet of slechts gedeeltelijk openbaar gemaakt. Dit is echter uitzonderlijk en kan gebeuren omwille van: 

  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • informatie die vrijwillig door derden werd verstrekt en die uitdrukkelijk als vertrouwelijk is bestempeld (bijvoorbeeld bezwaarschriften)
  • vertrouwelijk karakter van commerciële en industriële informatie (bijvoorbeeld auteursrechten(*), prijsofferten,...)

(*) Van plannen die auteursrechtelijk beschermd zijn, kan je zonder voorafgaande toestemming van de architect geen kopie bekomen. Plannen worden dus in principe niet gekopieerd en opgestuurd. Inzage is wel mogelijk.

Verder kan de aanvraag afgewezen worden:

  • als de vraag onredelijk is
  • als de vraag op een te algemene wijze geformuleerd is
  • als het gaat om bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn.

De aanvrager moet geen belang aantonen, tenzij het gaat om informatie van persoonlijke aard.

Onder bestuursdocument verstaan we alle informatie, in welke vorm ook, waarover de stad beschikt of die in een archief zijn bewaard: teksten, films, foto's, geluidsopnamen, plannen, meetresultaten,...

De volledige lijst met uitzondering kan je raadplegen in het decreet op www.openbaarheid.vlaanderen.be

 

Procedure

De aanvraag gebeurt bij voorkeur digitaal via het webformulier op de website van de stad Brugge (knop 'online aanvragen').

Eventueel kan de aanvraag ook per brief, fax, mail of persoonlijke overhandiging gebeuren. In elk geval steeds schriftelijk! 

Indien het een eenvoudige vraag betreft kan er door de dienst meteen inzage of een kopie gegeven worden. 

In de andere gevallen behandelt algemeen bestuur (Sigrid Ackaert of bij afwezigheid Barbara Lefebure) de vraag. De juridisch adviseur controleert het antwoord en de waarnemend algemeen directeur ondertekent de briefwisseling.

Bedrag

Voor kopies kan een retributie worden aangerekend zoals vastgelegd in het retributiereglement op het verstrekken van administratieve gegevens. Tot nu toe wordt dit echter niet toegepast en is alles gratis.

 

Regelgeving

Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (Belgisch Staatsblad 1 juli 2004) te raadplegen op www.openbaarheid.vlaanderen.be

 

 

Deel deze pagina