Opknappremie

Deze premie wil wie investeert in een woning financieel ondersteunen om te voldoen aan de huidige eisen op het vlak van comfort, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.
De Stad paste het premiereglement aan en zet nu nog meer in op duurzaamheidsmaatregelen. Zo kunnen we samen de klimaatuitdagingen aan.

Op deze pagina vind je het antwoord  op deze vragen

Wanneer start het aangepaste premieaanbod?

Wat is er nieuw?     

Waarvoor kan je een premie krijgen?      

Waaraan moet een woning voldoen?     

Wat moet je doen om de premie te krijgen?      

Hoeveel centen kan je krijgen?


Wanneer ging het aangepaste premieaanbod van start?

 • Dit premieaanbod ging in op 1 januari 2022.
 • Aanvragen die in 2021 werden ingediend behandelen we nog volgens het oude premiereglement.

Klik hier voor alle info over de oude opknappremie.


Wat is er nieuw? - De grote lijnen

 • We zetten meer in op duurzaamheidsmaatregelen. Zo kan je van de Stad Brugge nu ook centen krijgen voor het installeren van een warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler of aansluiting op het warmtenet. Ook voor ventilatie en hoogrendementsglas kan je vanaf 1 januari 2022 bijvoorbeeld een premie krijgen.
 • Voor elke woning die meer dan 15 jaar oud is die permanent wordt bewoond is er een premie. Voor elke woning zijn er centen voor werken in functie van duurzaamheid en voor levenslang wonen. Aanvragers met een lager inkomen of voor woningen op de huurmarkt zijn er ook premies voor comfort, veiligheid en een gezond binnenklimaat. Het Kadastraal Inkomen speelt dus niet langer een rol.
 • De premie-enveloppe bedraagt nog steeds 5.000 euro maar de periode waarvoor die enveloppe geldt is ingekort naar 5 jaar.  Je hoeft de premie ook niet langer terug te betalen als je de woning verkoopt. 
 • De werken waarvoor je centen kan krijgen en de hoogte van de premie is afhankelijk van het inkomen van de aanvrager en of je de woning zelf bewoont of verhuurt.
 • De derdebetalersregeling is uitgebreid. Dit betekent dat de stad aan elke aannemer die daarover een afspraak heeft gemaakt met de opdrachtgever van de werken, de premie rechtstreeks uitbetaalt. Als aanvrager hoef je de factuur aan de aannemer dan niet voor te schieten.


Waarvoor kan je een premie krijgen?
De werken zijn onderverdeeld in 4 rubrieken:

 • Wooncomfort
 • Gezond binnenklimaat
 • Veiligheid
 • Duurzaamheid

Per rubriek hebben we een lijstje met werken die in aanmerking komen voor een premie. Aan verschillende van die werken zijn technische voorwaarden gekoppeld of zijn specifieker omschreven.

Klik hier voor Technische voorwaarden bij werken

 • Wooncomfort:
  • Werken aan het sanitair
  • Werken in functie van levenslang wonen
  • Het vervangen van de dakbedekking
  • Het vernieuwen van afvoerpijpen en goten
  • Het aanbrengen van geluidsisolatie
 • Gezond binnenklimaat:
  • Weren van opstijgend vocht
  • Het aanbrengen van een ventilatiesysteem type C of D
 • Veiligheid:
  • Werken aan de elektrische installatie
  • Werken ifv inbraakpreventie
  • Het aanbrengen van valbeveiliging
 • Duurzaamheid:
  • Het aanleggen van gescheiden riolering
  • Het uitbreiden, plaatsen, vervangen of in gebruik nemen van een regenwaterput
  • Het aanleggen van bijkomende infiltratievoorzieningen
  • Het plaatsen van een groendak
  • Het isoleren van de woning (dak, vloer en muurisolatie)
  • Het plaatsen van hoogrendementsglas
  • Het plaatsen van een energieopwekkende installatie:
   • Warmtewisselaar voor het warmtenet
   • Warmtepomp (geotermisch, lucht-water of hybride lucht-water)
   • Warmtepompboiler
   • Zonneboiler

Voorwaarden

Waaraan moet een woning voldoen?

 • De woning moet bewoond zijn. Op het moment van de aanvraag moet er iemand in de woning wonen en er dus zijn domicilie hebben.
 • De woning moet voor de meeste werken minstens 15 jaar oud zijn.
  • Voor levenslang wonen mag de woning jonger zijn en geven we al een premie vanaf de leeftijd van 1 jaar. Zo zorgen we er voor dat ook onvoorziene omstandigheden en een dwingende ingreep in de woning in functie van het kunnen blijven wonen in de woning ook betoelaagd wordt.
  • Voor de energieopwekkende installaties is 2014 een belangrijk jaar. Voor woningen van voor 2014 zijn er geen bijkomende voorwaarden. Voor woningen van nadien moet de omgevingsvergunning minstens 5 jaar oud zijn, de EPB gevolgd zijn en tijdig ingediend.
 • Verhuur je de woning en wil je een beroep doen op de specifieke premies voor verhuurde woningen dan moet je een verhuurovereenkomst kunnen voorleggen van minstens 9 jaar.

Procedure

Wat moet je doen om de premie te krijgen?

STAP 1: Je voert de werken uit. Let op voor sommige werken is een omgevingsvergunning nodig. Enkel als die werken ook effectief vergund zijn kan je daarvoor een premie krijgen.

STAP2: Je zorgt er voor dat de woning aan de voorwaarden voldoet (zie hoger)

STAP3: je vult het aanvraagformulier in en dient het dossier in. Dat kan je digitaal of op papier aan het loket in het Huis van de Bruggeling. LET OP: facturen mogen niet ouder zijn dan 3 jaar bij indienen.
De aanvrager en ontvanger van de premie is diegene die de opdracht geeft om de werken uit te voeren en aan wie de factuur dus ook is gericht. Je hoeft geen eigenaar te zijn van de woning om een premie te kunnen aanvragen.

STAP 4: de Stad verwerkt het dossier en betaalt de premie uit.

Meebrengen

 • Factuurblad en daaropvermelde facturen;
 • Aanvraagformulier;
  download het aanvraagformulier
 • Huurovereenkomst als je de woning verhuurt;
 • Akkoord van de verhuurder/eigenaar als je huurder of vruchtgebruiker bent.

Bedrag

De premie is begrensd tot 5.000 euro per periode van 5 jaar. Je hoeft dat bedrag niet in 1 keer aan te vragen. Vraag je de premie in schijven aan, dan betalen we die ook in schijven uit. We starten een dossier echter pas op als je voor 300 euro facturen voorlegt.

Elke rubriek is binnen die enveloppe van 5.000 euro ook nog eens begrensd:

 • Wooncomfort: 3.000 euro
 • Gezond binneklimaat: 1.000 euro
 • Een veilige woning: 1.500 euro
 • Een duurzame en energiezuinige woning: 2.500 euro

Na 5 jaar start een nieuwe enveloppe van 5.000 euro, per rubriek start je dan ook weer vanaf 0. Je kan zo jouw renovatie spreiden in de tijd en werken planmatig aanpakken.

De meeste werken betoelaagt de stad op basis van een percentage op de kosten. Voor de energieopwekkende installaties voorzien we een forfaitaire betoelaging.

Tabel premiepercentages en forfaits.

De forfaitaire bedragen zijn voor iedereen gelijk en kan iedereen krijgen voor elke woning die voldoet aan de voorwaarden:

 • Aansluiting op het warmtenet: 2.000 euro
 • Geothermische warmtepomp: 2.000 euro
 • Lucht-waterwarmtepomp: 750 euro
 • Hybride lucht-waterwarmtepomp: 400 euro
 • Warmtepompboiler: 300 euro
 • Zonneboiler: 225 euro/m²

De percentages zijn als volgt vastgelegd: 

 • Als je premie als verhuurder van de woning aanvraagt: 25% of 45% van de kosten
 • Voor andere aanvragers: 25%, 45%, of 60% van de kosten, afhankelijk van het inkomen van de aanvrager en zijn/haar gezin

Voor verhuurders

 • Verhuur je de woning via de private markt dan kan je voor alle werken 25% van de kosten terugbetaald krijgen – binnen de grenzen van de maximale bedragen per rubriek.
 • Verhuur je de woning sociaal via een SVK, Huizen van de Vrede of Sociale huisvestingsmaatschappij dan krijg je voor alle werken 45% van de kosten terugbetaald – binnen de grenzen van de maximale bedragen per rubriek

Voor andere aanvragers

 •  Je krijgt op alle werken 45% van de kosten terugbetaald – binnen de grenzen van de maximale bedragen per rubriek – als je een lager gezamenlijk belastbaar inkomen hebt dan:
  • Alleenstaand: 46.170 euro
  • Alleenstaande met 1 persoon ten laste: 65.960 euro te verhogen met 3.700 euro per bijkomend persoon ten laste
  • Samenwonend: 65.960 euro te verhogen met 3.700 euro per persoon ten laste

 • Geniet je van de verhoogde tegemoetkoming dan krijg je 60% van de kosten terugbetaald – binnen de grenzen van de maximale bedragen per rubriek
 • Heb je een hoger inkomen dan de hierboven genoemde bedragen dan kan je enkel een premie krijgen voor de werken opgesomd in de rubriek “een duurzame en energiezuinige woning”, voor kosten voor ventilatie en voor werken in functie van levenslang wonen. Je krijgt dan 25% van de kosten terugbetaald – binnen de grenzen van de maximale bedragen per rubriek.

Contactinformatie