Opslag feestvuurwerk

Als je als kleinhandelaar feestvuurwerk wil opslaan, dan heb je daarvoor een vergunning nodig op basis van de wetgeving springstoffen. 

Feestvuurwerk opslaan bij je thuis

Je kan zonder vergunning feestvuurwerk opslaan tot maximum 1 kilogram pyrotechnische sas erin vervat. Pyrotechnisch sas = de hoeveelheid stoffen of scheikundige producten in vuurwerk die voor de effecten zorgen. Voor ontploffend vuurwerk is wel de toelating van de burgemeester vereist.

Feestvuurwerk opslaan als kleinhandelaar

Kleinhandelaars moeten voor de opslag van feest- en seinvuurwerk beschikken over een opslagvergunning voor een opslagplaats E.

De klasse van de opslagplaats wordt bepaald aan de hand van de totale hoeveelheid pyrotechnische sas vervat in het vuurwerk:

 • Opslagplaats 1ste klasse voor meer dan 25 kg pyrotechnische sas aan te vragen bij de deputatie van de provincie;
 • Opslagplaats 2de klasse voor minder dan 25 kg pyrotechnische sas aan te vragen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Voorwaarden

Voorwaarden kleinhandelaars

 • Er mag in de winkel feest- en seinvuurwerk opgeslagen worden met in totaal max. 4 kg erin vervatte pyrotechnische sas. De producten moeten reglementair verpakt zijn en bewaard worden in een gesloten kast. 
 • De hoeveelheden zijn bepaald in de opslagvergunning. Wanneer de globale toegelaten stock meer dan 4 kg bedraagt, moet de resterende opslag in een apart lokaal gebeuren.

Verkoop van feestvuurwerk

Er gelden strikte regels op basis van:

 • De maximale pyrotechnische samenstelling van elk product is vastgesteld en de veiligheidseisen zijn opgesteld.
 • De leeftijdsgrens van de koper.
  Die leeftijd staat steeds vermeld op de verpakking.

Procedure

 1. Vraag een vergunning voor opslag en verkoop van feestvuurwerk online aan
  Dit is enkel nodig als de maximum hoeveelheid vervatte pyrotechnische sas 25 kg bedraagt. 
 2. Voeg een plan van de opslagplaats toe op een schaal van ten minste 1/200.

Bedrag

Na het ontvangen van je vergunning ontvang je een aanslagbiljet voor de gemeentebelasting.

Uitzonderingen

 • Voor opslag van feestvuurwerk met meer dan 25 kg pyrotechnische sas erin vervat is een vergunning klasse 1 vereist. Deze moet je aanvragen bij de bestendige deputatie van de Provincie.
 • Voor het afsteken van feestvuurwerk vraag je een vergunning aan bij de dienst Vergunningen.

Regelgeving

 • De wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en daarmee geladen tuigen. 

Koninklijke besluiten 

 • Koninklijk besluit van 3 maart 2010 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen
 • het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen en verdere wijzigingen 

Ministeriële besluiten 

 • Ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren en wijzigingen
 • Ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende het uit de kleinhandel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van bepaald vuurwerk van groot kaliber
 • Ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen

Contactinformatie