Opvangcentrum Zeebrugge

De federale regering besliste op 16 oktober 2015 om te voorzien in bijkomende snelle basisopvang in onder meer Zeebrugge. Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) contacteerde daarop de Stad Brugge en liet weten 300 opvangplaatsen te creëren in de militaire kazerne (domein Knaepen) in de Veerbootstraat in Zeebrugge.

Op deze pagina vind je alle info over dit opvangcentrum in Zeebrugge. Hieronder alvast een lijst met veelgestelde vragen en een persbericht.
Kom geregeld naar deze webpagina terug, zo krijg je steeds het meest actuele nieuws.

Lijst met veelgestelde vragen

Persbericht 16 oktober 2015

 

Vragen en antwoorden rond de opening van een opvangcentrum voor asielzoekers in Zeebrugge

Algemene vragen

Wie of wat is Fedasil?

Fedasil is het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Fedasil is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en andere doelgroepen en garandeert de kwaliteit en de conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren in België. Daarnaast coördineert Fedasil de vrijwillige terugkeerprogramma’s voor niet-erkende vluchtelingen.

Wat is een asielzoeker?

Een asielzoeker is een niet-Belgische persoon die bescherming en meestal ook opvang heeft gevraagd bij de Belgische overheid, terwijl zijn of haar asielaanvraag loopt. Iemand wordt erkend als vluchteling als hij of zij een gegronde vrees heeft voor vervolging wegens onder andere etnische afkomst, godsdienst, nationaliteit in eigen land. Medische of economische redenen zijn geen geldige reden om als vluchteling erkend te worden.

Hoeveel kandidaat-vluchtelingen in België komen er per dag bij?

Op dit ogenblik worden er dagelijks een 250-tal asielaanvragen behandeld. Dagelijks zijn er hierdoor ongeveer 200 extra plaatsen nodig voor de opvang van deze mensen in België.

Een klein aandeel asielaanvragers vraagt geen opvang, omdat men bijvoorbeeld bij kennissen of familie onderdak kan vinden.

 

Vragen over de beslissing om asielopvang te voorzien op deze locatie in Zeebrugge

Waarom kiest de federale regering voor een opvangcentrum in Zeebrugge?

Fedasil is de beheerder van het opvangnetwerk en organiseert zelf opvangplaatsen in de open centrale centra, zoals Arendonk of het Klein Kasteeltje in Brussel. Daarnaast werkt het ook samen met partners zoals het Belgische Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Ciré om een deel van de opvang te organiseren.

Door het grote aantal vluchtelingen dat momenteel asiel aanvraagt, moest de opvangcapaciteit worden uitgebreid. De federale regering besliste op de ministerraad op 16 oktober 2015 om te voorzien in bijkomende snelle basisopvang in onder meer Zeebrugge. Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) contacteerde daarop de Stad Brugge en liet weten 300 opvangplaatsen te creëren in Zeebrugge.

Waar zal het opvangcentrum in Zeebrugge zich bevinden?

In de voormalige militaire kazerne op domein Knapen in de Veerbootstraat in Zeebrugge.

Vanaf wanneer komen er asielzoekers naar het opvangcentrum in Zeebrugge?

De voorbereidingen zijn bezig, een exacte datum is voorlopig nog niet gekend. Van zodra de datum bekend is, zal Stad Brugge hierover communiceren met de bewoners van Zeebrugge én hen uitnodigen voor een informatievergadering. In elk geval zal het centrum niet openen voor deze informatievergadering heeft plaatsgevonden.

Hoe lang zullen de asielzoekers in het opvangcentrum blijven?

Het opvangcentrum Zeebrugge is bedoeld als tijdelijke opvang. De asielzoekers zullen er verblijven gedurende de periode van hun asielprocedure. Momenteel duurt deze periode 9 à 10 maanden.

Hoe komt het dat Stad Brugge zelf niets te zeggen had in de beslissing om hier een opvangcentrum te openen?

Het gaat hier om een beslissing van de federale regering waarin steden en gemeenten geen inspraak hebben.

Wat is de reactie van het stadsbestuur op deze beslissing?

Het stadsbestuur is zich ten volle bewust van de noodzaak om mensen op te vangen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Het bestuur wil daarin zijn volle verantwoordelijkheid dragen en zal dat ook doen, maar betreurt dat het helemaal niet betrokken werd in de zoektocht naar de bijkomende opvangmogelijkheden. Het Brugse stadsbestuur acht de bestaande gebouwen op de site volledig ongeschikt voor de opvang van asielzoekers. Daardoor zal gewerkt moeten worden met modulaire units (containers). Bovendien is het onderbrengen van de asielzoekers in de onmiddellijke nabijheid van de terminals van de haven van Brugge gevaarlijk. Asielzoekers kunnen er in de handen vallen van malafide mensensmokkelaars die hen voor grof geld een overtocht naar Groot-Brittannië garanderen. Daarom dringt de Stad aan op een strikte toegangscontrole.

Hoe communiceert de Stad verder over het opvangcentrum?

Het Brugse stadsbestuur zal, samen met het OCMW Brugge, al het mogelijke doen om de inwoners van Zeebrugge duidelijk te informeren over de opvang in Zeebrugge. Voor de eerste asielzoeker in Zeebrugge aankomt, vindt er, in samenwerking met Fedasil, het OCMW en de politie, een informatieavond plaats waar de inwoners informatie krijgen en vragen kunnen stellen. De Stad zal de inwoners daarvoor uitnodigen van zodra er duidelijkheid is over de openingsdatum van het centrum.

Ook daarna zal de Stad een communicatietraject opstarten. Alle info staat ook gebundeld op www.brugge.be/opvangcentrumzeebrugge. Stad Brugge zal, samen met het OCMW en Fedasil, regelmatig updates plaatsen en ook het buurtinformatienetwerk wordt hierin betrokken.

 

Vragen over het profiel van de asielzoekers

Hoeveel personen zullen er opgevangen worden?

Het opvangcentrum Zeebrugge is bedoeld als tijdelijke opvang voor 300 bewoners.

Welke personen komen er naar het opvangcentrum Zeebrugge?

In Zeebrugge kunnen zowel alleenstaande vrouwen, alleenstaande mannen, ouders met kinderen als gezinnen worden opgevangen. Ze zullen er verblijven gedurende de periode van hun asielprocedure.

De belangrijkste herkomstlanden zijn op dit ogenblik: Syrië, Irak, Afghanistan, Somalië en Eritrea.

Zijn de asielzoekers medisch gecontroleerd?

Bij hun aankomst op de dienst dispatching in Brussel worden de asielzoekers, na hun identificatie en registratie, gecontroleerd op TBC en fysieke kwetsbaarheden.

 

Vragen over de veiligheid in en rond en het opvangcentrum

Hoe wordt de veiligheid in en rond het opvangcentrum gegarandeerd?

Het centrum zal 24 op 24 uur bemand zijn. Het tijdelijke opvangcentrum in Zeebrugge zal een open centrum zijn met voldoende veiligheidsmaatregelen.

Fedasil engageert zich ertoe om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. Het overleg tussen de verschillende veiligheidsdiensten wordt momenteel gevoerd.

Ik heb een klacht over de bewoners van het opvangcentrum. Waar kan ik terecht?

Eenmaal het centrum geopend zal worden, zal u terecht kunnen op een telefoonnummer en mailadres. Dat zal bekend gemaakt worden op de informatievergadering.

Wie zal het opvancentrum Zeebrugge leiden?

Fedasil, dat het centrum zal uitbaten, stelde Kobe Smits aan als opstartmanager van het opvangcentrum Zeebrugge. Kobe Smits is momenteel centrummanager van Het Klein Kasteeltje, het grootste en oudste opvangcentrum voor asielzoekers in Vlaanderen, en heeft bijgevolg veel ervaring in het leiden van opvangcentra. Na de opstart zal er een nieuwe directeur aangesteld worden.

Aan welke regels zullen de bewoners van het centrum zich moeten houden?

Er wordt een huishoudelijk reglement voor de bewoners van het centrum opgesteld dat de regels van het samenleven in het centrum, maar ook met de gemeenschap buiten het centrum, vastlegt. Er zal toegangscontrole zijn aan de toegangspoort, om ongewenste bezoekers buiten te houden.

Vragen over de leef- en woonomstandigheden in het centrum

Is er personeel of begeleiding voorzien in het opvangcentrum?

In het centrum zal er werk zijn voor een 40-tal mensen. Een aanzienlijk deel hiervan zal lokaal aangeworven worden via de VDAB. Binnenkort verspreidt de VDAB de vacatures. Wij raden iedereen die interesse heeft dan ook aan dit in de gaten te houden.

Kan ik ook werken in het centrum?

De werving van een aantal medewerkers voor het opvangcentrum Zeebrugge gebeurt voor een aantal functies ism VDAB Brugge.
De vacatures werden gepubliceerd op de website van de VDAB. De selecties zullen plaatsvinden bij de VDAB Brugge op 10 en 17 november.
Het betreft de functie van

  • polyvalente centrumassistent
  • logistieke medewerker
  • sociaal-cultureel medewerker
  • flexi-assistent
  • technieker
  • hulpboekhouder
  • maatschappelijk werker


De VDAB staat in voor de preselectie en nodigt de weerhouden kandidaten uit voor een selectiegesprek . De selectie zelf gebeurt door Fedasil, . De kandidaten krijgen eerst een korte presentatie over Fedasil, daarna volgt het selectiegesprek. Fedasil bericht aan de kandidaten of ze al dan niet weerhouden werden voor een functie.

 

Varia

Ik wil graag helpen als vrijwilliger. Hoe kan dat?

Het OCMW Brugge heeft ook een meldpunt/coördinatiepunt geïnstalleerd waar vrijwilligers met hun aanbod terecht kunnen. Je kunt er terecht via t 050 32 77 70 - armoede@sociaalhuis-brugge.be.

Ik wil kledij en schoenen doneren aan het opvangcentrum. Hoe doe ik dat?

Wanneer de asielzoekers aangekomen zijn, wordt er gekeken aan welke kledij specifiek nood is. Dan wordt er een oproep geplaatst om spullen aan te leveren waar de asielzoekers effectief iets mee zijn.

Waar gaan de kinderen uit het centrum naar school?

Er is een overleg gepland met verschillende scholen in de regio zodat er goede spreiding is.

 -----------------------------------------------------------------------------------

PERSBERICHTEN

Persbericht 16 oktober 2015

De federale regering besliste op 16 oktober 2015 om te voorzien in bijkomende snelle basisopvang in onder meer Zeebrugge. Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) contacteerde daarop de Stad Brugge en liet weten 300 opvangplaatsen te creëren in de militaire kazerne (domein Knaepen) in de Veerbootstraat in Zeebrugge.

Hoewel Stad Brugge betreurt niet betrokken te zijn bij de zoektocht naar bijkomende opvangmogelijkheden, en deze site zelf niet zou uitgekozen hebben, is het zich ten volle bewust van de noodzaak om mensen op te vangen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Het stadsbestuur, het OCMW, de Politie (lokaal en federaal) en het Parket hebben ondertussen al enkele overlegvergaderingen achter de rug met Fedasil waarop ze hun bezorgdheid hebben geuit. Bij de uitwerking wordt gezocht naar oplossingen die duurzaam zijn zowel voor de lokale bewoners als voor de toekomstige bewoners van het opvangcentrum Zeebrugge.

Fedasil, dat het centrum zal uitbaten, stelde Kobe Smits aan als opstartmanager van het opvangcentrum Zeebrugge. Kobe Smits is momenteel centrummanager van Het Klein Kasteeltje, het grootste en oudste opvangcentrum voor asielzoekers in Vlaanderen, en heeft bijgevolg veel ervaring in het leiden van opvangcentra.

Fedasil is, sinds de beslissing van de ministerraad vrijdag laatstleden, alle voorbereidingen aan het treffen om dit centrum operationeel te krijgen. Eenopeningsdatum is voorlopig nog niet gekend. Van zodra daar duidelijkheid over is, zal dit gecommuniceerd worden en wordt er een bewonersvergadering georganiseerd waarop alle inwoners van Zeebrugge welkom zijn.

Tijdelijke opvang

Het opvangcentrum Zeebrugge is bedoeld als tijdelijke opvang. De 300 bewoners van het opvangcentrum zullen er gehuisvest worden in modulaire woonunits (wooncontainers). In Zeebrugge kunnen zowel alleenstaande vrouwen, alleenstaande mannen, ouders met kinderen als gezinnen worden opgevangen. Ze zullen er verblijven gedurende de periode van hun asielprocedure.

Tewerkstelling

In het centrum zal er werk zijn voor een 40-tal mensen. Een aanzienlijk deel hiervan zal lokaal aangeworven via de VDAB. Binnenkort verspreidt de VDAB de vacatures.

Veiligheid

Het centrum zal 24 op 24 uur bemand zijn. Het tijdelijke opvangcentrum in Zeebrugge zal een open centrum zijn met voldoende veiligheidsmaatregelen.

Fedasil engageert zich ertoe om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. Het overleg tussen de verschillende veiligheidsdiensten wordt momenteel gevoerd. Vast staat dat er alvast een huishoudelijk reglement (dat de regels van het samenleven in het centrum, maar ook met de gemeenschap buiten het centrum, vastlegt), zal opgesteld worden voor de bewoners van het centrum, en dat er toegangscontrole zal zijn aan de toegangspoort, om ongewenste bezoekers buiten te houden.

Communicatie

Het Brugse stadsbestuur zal, samen met het OCMW Brugge, al het mogelijke doen om de inwoners van Zeebrugge duidelijk te informeren over de opvang in Zeebrugge. Voor de eerste asielzoeker in Zeebrugge aankomt, vindt er, in samenwerking met Fedasil, het OCMW en de politie, een informatieavond plaats waar de inwoners informatie krijgen en vragen kunnen stellen. De Stad zal de inwoners daarover uitnodigen van zodra er duidelijkheid is over de openingsdatum van het centrum.

Kijk regelmatig op deze webpagina. Stad Brugge zal, samen met het OCMW en Fedasil, regelmatig updates plaatsen en ook het buurtinformatienetwerk wordt hierin betrokken.