Organogram Stad Brugge

Wat is een organogram?

Een organogram is een schematisch overzicht van onze organisatiestructuur. Zo kan je in één oogopslag heel duidelijk zien wie de leidinggevende is van wie en welke dienst onder welke cluster valt. Andere termen voor organogram zijn een organigram of een organisatieschema.

Waarom heeft Stad Brugge een organogram?

Een organogram is nuttig voor onze klanten én medewerkers. Het organogram biedt een helder overzicht hoe Stad Brugge in elkaar zit. Het verduidelijkt meteen wie zorg draagt voor een bepaalde dienst en wie verantwoordelijk is voor wat. Duidelijkheid zorgt voor rust binnen een organisatie en goede en heldere afspraken zorgen ervoor dat processen beter kunnen verlopen.

Een up-to-date organogram

 

 

De clusters

Welzijn
OCMW (met inbegrip van diensten welzijn, flankerend onderwijsbeleid, diversiteit en noord-zuid, Hoeve
Hangerijn) + het AZ en de Blauwe Lelie als belangrijke partners.

Veiligheid
Politie, preventie, brandweer, noodplanning

Cultuur
Musea, Vlaamse KunstCollectie vzw, Cultuurcentrum, statisch archief, Bibliotheek, BruggePlus, Raakvlak,
Erfgoedcel Brugge + het Concertgebouw als belangrijke partner

Onderwijs en economie
Stedelijk onderwijs, flankerend onderwijsbeleid, lokale economie, sociale economie, Brugge universiteitsstad
+ VDAB, RESOC en MBZ als belangrijke partners.

Toerisme
Met inbegrip van Meeting in Brugge, In & Uit.

Klant
Alle eerstelijnsloketten van de groep stad Brugge (b.v. ondernemersloket, centrale uitleendienst, omgevingsvergunning,
vereniging De Schakelaar, …) zowel digitaal als fysiek “Huis van de Bruggeling”

Vrije tijd
sportdienst, jeugddienst (met onder andere Brugge studentenstad), Het Entrepot vzw, dienst ondersteuning
evenementen en feestelijkheden (stuk takenpakket vroegere cultuurdienst, ander takenpakket (eigen
programmaties) gaat naar Cultuur), senioren, dienst vergunningen

Stadsontwikkeling
DRO, verkeer en mobiliteit (samensmelting met verkeerstechnische dienst Politie), leefmilieu
(vergunningen, labo, handhavingen, klimaatcel), stedenbouw, woondienst, Autonoom Gemeentebedrijf.

Openbaar domein (OD)
wegenis, groendienst (voor de groep stad Brugge), stadsreiniging.

ondersteunende clusters= shared services
Alle spelers van Stad Brugge doen beroep op de ‘shared services’ voor hun ondersteuning wat financiën, personeel, logistiek, algemene zaken, juridische vragen, communicatie,... betreft.. Deze ondersteunende poot verdelen we in vijf diensten.

 1. Algemene zaken
  secretarie, juridische cel (met inbegrip van algemeen bestuur, eigendommen, …), IKZ (Integrale Kwaliteitszorg) en interne controle, de aankoopcentrale (met overheidsopdrachten), archief
 2. P&O (Personeel en Organisatie)
  sociaal secretariaat (loonbeheer, personeelsbeheer), personeelsbeleid (rekrutering & selectie, vorming, prestatiebeoordeling, …), organisatieontwikkeling en interne communicatie, GIDPBW (bescherming op het werk) en Sodibrug/Sofoco (personeelsvereniging AZ Sint-Jan en OCMW)
 3. Financiën
  planning, budget, beheerscontrole, financiële administratie en thesaurie, fiscaliteit
 4. Facility
  IT, elektromechanica, gebouwen, drukkerij en economaat, wagenpark, bodes, schoonmaak, opvolging samenwerking sociale economie)
 5. Communicatie en Citymarketing
  communicatie (met onder andere lay-outcel), externe relaties, pers en publicaties

Deel deze pagina