Parken Zeebrugge

  1. De fonteintjes
  2. Sint-Donaaspark

 

De fonteintjes

De smalle duinengordel tussen Blankenberge en Zeebrugge herbergt het uniek natuurgebied ‘De Fonteintjes’. Geprangd tussen de Kustlaan en het strand bevindt zich hier een reeks duinplassen, afgewisseld met duinstruweel en duinrietlanden. De fontijntjes bestaan uit een zestal laagten achter de zeereepduinen. Vijf ervan liggen op grondgebied Brugge.

De eerste vier Fonteintjes vanaf Zeebrugge, het Eenden-, Orchis-, Bos-, en Rietfonteintje, zijn in beheer als natuurgebied door de vzw Natuurpunt. De gezamenlijke oppervlakte ervan is ongeveer 12 hectare.

Rijke fauna en flora

Door de afwisseling van open water, moeras en vochtig grasland treffen we er ook een uitermate rijke flora en fauna aan.

De oevers van de moerassige Fonteintjes zijn grotendeels met riet begroeid, met op verschillende plaatsen ook kleine lisdodde. Verder van de oevers is er een struweel van wilgen, duindoorn en sleedoorn.
Het zogenaamde Orchisfonteintje, dat bestaat uit vochtig grasland, is botanisch het meest waardevol.

De Fonteintjes zijn bijzonder rijk aan vogels,standvogel en op doortrek. Er zijn in het gebied ruim 175 vogelsoorten waargenomen, waaronder diverse bedreigde soorten zoals het baardmannetje, de roerdomp, de duinpieper, de hop, de kwak en het woudaapje.

 

Sint-Donaaspark

Op de noordelijke rand van de dorpskern van Zeebrugge, tegenaan de Kustlaan (N31), ligt het Sint-Donaaspark. De naam verwijst naar de Donaasparochiekerk. 

In 2010 ondergaat het anderhalve hectare grote park een metamorfose. In het kader van het Europees project ‘Leefbare Haven Zeebrugge’ worden de middelen gevonden voor een heraanleg die het park beter zichtbaar en multifunctioneler moet maken, en alle leeftijdsgroepen samen kan brengen. Het park is nu een groene schakel in een veilige verbinding tussen de sfeervolle tuinwijk uit 1925, het Admiraal Keyesplein, en de omgeving van de oude vissershaven en de trendy Rederskaai.

Het nieuwe speellandschap biedt zowel aan peuters en kleuters als aan tieners speelmogelijkheden. Een polyvalente weide doet dienst als sportveld waar ook buurtgebonden activiteiten of evenementen kunnen georganiseerd worden. Het talud tussen het park en de Kustlaan is ingericht als een groene tribune met zicht op de speelweide. In de westelijke hoek, enigszins verdiept ten opzichte van de toegangstrappen, liggen petanquebanen.