Pop-up winkel in een handelspand

Hieronder uitleg over de regelgeving bij het starten van een pop-up winkel in een handelspand.
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, vul dan dit formulier in.

 

Uitleg pop-up decreet

Het decreet bevat – samengevat - de volgende regels:

 • de overeenkomst mag ten hoogste voor één jaar worden gesloten; het is mogelijk om meerdere opeenvolgende overeenkomsten te sluiten maar samen mogen deze de duur van één jaar niet overschrijden;
 • het pand moet gebruikt worden voor kleinhandel of ambachtelijke bedrijvigheid, met rechtstreeks contact tussen de huurder en het publiek (ongeacht de wijze waarop);
 • de huurder mag het pand niet onderverhuren of de huur overdragen;
 • de huurder draagt de kosten voor de algemene nutsvoorzieningen; de belastingen op het onroerend goed worden geacht in de huurprijs te zijn begrepen;
 • verbouwingen kunnen onder bepaalde voorwaarden worden uitgevoerd; het decreet voorziet ook wat met deze verbouwingen kan gebeuren bij het einde van de huur;
 • de huurder heeft geen recht op huurhernieuwing of op een uitzettingsvergoeding;
 • de huurder kan altijd (met aangetekend schrijven of deurwaardersexploot) opzeggen, er is wel een opzegtermijn van één maand;
 • wordt het onroerend goed verkocht of geschonken, dan moet de verkrijger de geregistreerde huurovereenkomst naleven.

De regelgeving over kortetermijnhuur kan de drempel verlagen om een handelsactiviteit op te starten, maar dit neemt uiteraard niet weg dat andere drempels overeind blijven (toegang tot de markt, inschrijving KBO, btw-reglementering, socialezekerheidsverplichtingen, (voedsel)veiligheidsreglementering, enz.).

Terug naar inhoudstabel

Huurwetgeving pop-up

Uitgebreide informatie over de huurwetgeving vind je hier.

Een voorbeeld van een huurovereenkomst vind je hier.

Terug naar inhoudstabel

Vergunningen nodig voor Stad Brugge

Vergunningen nodig voor je pand

Heb je al gecontroleerd of handelsactiviteiten toegelaten zijn in je pand?
Ben je van plan om te verbouwen? 
Wat met publiciteit? Ga na wat voor jouw handelszaak van toepassing is:

 • functiewijziging: verplicht als je pand geen handelsfunctie heeft
 • verbouwingen: verplicht bij bepaalde bouwwerken 
 • publiciteit: voor opschriften en reclame heb je altijd een vergunning nodig
 • milieu: verplicht bij bepaalde activiteiten of inrichtingen die belastend zijn voor het milieu en de omgeving
 • Kleinhandelsvergunning: verplicht bij netto handelsoppervlakte van meer dan 400m²

De  omgevingsvergunning bundelt alle bovenstaande vergunningen.  Je hoeft dus maar één aanvraag in te dienen.
Je kunt de omgevingsvergunning:
 

Opgelet: houd rekening met een behandelingstermijn van ongeveer 3 maanden!
Het college van burgemeester en schepenen beslist over  je aanvraag.     

Indien winkelactiviteit niet toelaten is

Indien een functiewijziging niet mogelijk of haalbaar is omwille van de korte duur van de pop-up biedt de wet via het vrijstellingsbesluit de mogelijkheid om tijdelijk een andere activiteit uit te oefenen zonder dat je een  omgevingsvergunning moet aanvragen.

De tijdelijke handelsinvulling is onder voorbehoud: de tijdelijke functiewijziging is verenigbaar met de omgeving, veroorzaakt geen overlast en hypothekeert de goede ruimtelijke ordening van de plaats niet.

Vul het infoformulier in om na te gaan of een vrijstelling van functiewijziging voor jouw pand mogelijk is.

Uitleg vrijstellingsbesluit

Tijdelijk wil zeggen:

 • maximaal vier periodes van dertig dagen per kalenderjaar;
 • één periode is gelijk aan dertig opeenvolgende dagen;
 • de vier periodes mogen elkaar opvolgen;
 • de vier periodes van max. dertig dagen mogen elkaar niet overlappen;
 • de eerste dag (plaatsing constructie, uitbating) geldt als de start van een periode (ongeacht of je de volle 30 dagen benut of niet).

Beknopte uitleg over de vergunningen

Controleer de functie van het pand

Elk pand heeft een functie of bestemming: wonen, handel, horeca, dienstverlening, kantoor, vrij beroep, (verblijfs)recreatie, garage, parking, werkplaats, bedrijf, opslag …

De laatst vergunde toestand bepaalt de hoofdbestemming en de eventuele nevenbestemming van het pand.

Informeer dus altijd of het pand van je keuze een handelsbestemming heeft! Zo niet, kun je misschien een beroep doen op het vrijstellingsbesluit voor pop-ups. 

Zijn er verbouwingswerken nodig?

Voor constructieve werken, werken met een stabiliteitsimpact, gevelaanpassingen enz. heb je een vergunning nodig. 

Elke aanvraag wordt getoetst aan gemeentelijke verordeningen, stedenbouwkundige voorschriften en de impact op de omgeving.  Ook de erfgoedwaarde van gebouwen speelt een rol.

Dien je aanvraag in via het omgevingsloket.

Wil je publiciteit aan de gevel?

Stad Brugge heeft een verordening over reclames en opschriften. Zo wil ze unieke stadsgezichten, gebouwen, open ruimtes … bewaren.

Voor elke vorm van publiciteit is daarom een vergunning nodig. Vraag deze aan via de omgevingsvergunning 

De reglementering over reclame en opschriften vind je hier.

Is een milieuvergunning verplicht?

Voor bepaalde activiteiten of inrichtingen die belastend zijn voor het milieu en de omgeving heb je een vergunning nodig.

Onder inrichtingen verstaan we koelinstallaties, kook-en verwarmingstoestellen, airco …

Afhankelijk van de inrichting doe je een melding of vraag je een vergunning aan via het omgevingsloket.

Verplichte vergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Als de netto verkoopoppervlakte (NVO) van je zaak groter is dan 400 m² heb je een vergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig:

Bij de opening van een nieuwe of nog niet vergunde handelszaak:

Vrijstelling van een kleinhandelsvergunning tot 180 dagen per jaar.

Tot 180 dagen als handelsactiviteit is toegelaten.
Tot 90 dagen als handelsactiviteit niet is toegelaten.

Bij een wijziging van bestaande handelsactiviteiten

- samenvoeging van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen tot meer dan 400m² NVO;
- uitbreiding van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen met meer dan 300 m² NVO of meer dan 20% van de al vergunde NVO;
- een belangrijke wijziging in oppervlakte van de vier kleinhandelscategorieën (waarbij de oppervlakte minstens 10 procent of 300 m² meer is dan het vergunde aantal vierkante meters):

1.    verkoop van voeding
2.    verkoop van goederen voor persoonsuitrusting
3.    verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
4.    verkoop van andere producten

Een kleinhandelsvergunning is plaatsgebonden en wordt verleend voor een combinatie van één of meerdere categorieën van kleinhandel op een welbepaalde locatie. Als nieuwe eigenaar of uitbater kun je de bestaande vergunning overnemen indien er geen belangrijke wijziging is van de handelsactiviteit of categorieën.

Dien je aanvraag in via het omgevingsloket.

Terug naar inhoudstabel

Openingsuren/rustdag en toegelaten afwijkingen

Brugge is erkend als toeristisch centrum. Dit betekent dat je als Brugse handelaar vrijgesteld bent van de wettelijk verplichte rustdag en sluitingsuren.

Openingsuren

 • dagwinkel: van ten vroegste 5 u. tot uiterlijk 22 u. (ook voor private bureaus voor telecommunicatie);
 • nachtwinkel: van ten vroegste 18 u. tot uiterlijk 6 u. (enkel met uitbatings- en vestigingsvergunning).

Rustdag

Er is geen wettelijk verplichte rustdag voor winkels in Brugge en deelgemeenten. 

Houd uiteraard wel rekening met het arbeidsreglement voor personeel!

Je kunt een tijdelijke afwijking aanvragen via dit webformulier.
Je kunt voor maximaal 15 dagen per jaar een afwijking krijgen.

Lees hier het reglement op de sluitingsuren voor kleinhandelszaken.

Terug naar inhoudstabel


Solden en sperperiode

De volledige reglementering rond de solden en de speriode vind je hier.

Terug naar inhoudstabel

Iets uitstallen op openbaar domein

Hiervoor heb je een vergunning nodig.

Je mag enkel de volgende zaken uitstallen:

 • groenten en fruit bij voedingszaken
 • bloemen en planten bij bloemenwinkels
 • postkaartmolens bij kranten- en souvenirwinkels
 • sierboompjes aan de toegangsdeur van winkels

De Stad toetst elke vraag afzonderlijk af aan de volgende criteria:

 • beschikbare openbare ruimte
 • hinder voor de weggebruiker
 • respect voor de erkenning van Brugge als werelderfgoedstad
 • adviezen van betrokken diensten

Vraag je vergunning aan ten minste één maand voor de gewenste ingebruikname. Ook als je een zaak overneemt, moet je een aanvraag indienen. 

Je doet je aanvraag via dit webformulier of per brief naar Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2, t.a.v Dienst Vrije tijd, 8000 Brugge

Verwittig zo snel mogelijk de dienst Vrije tijd (vrijetijd.vergunningen@brugge.be) als je je zaak stopzet. Deze dienst verwittigt dan ook de dienst Fiscaliteit.

Nodige documenten

Foto's van de beoogde locatie en eventueel een inplantingsplannetje.

Terug naar inhoudstabel

Flyeren of samplen om je zaak in de kijker te plaatsen

Wil je voor jouw activiteit, evenement, product … publiciteitsmiddelen op de openbare weg uitdelen?
Dan moet je dit melden, via dit webformulier.

Je moet een melding doen voor het uitdelen van o.a.:
•    flyers
•    pamfletten
•    geschriften
•    strooibriefjes
•    reclamefolders
•    voorwerpen
•    gadgets


Belasting

 • Flyeren met commercieel doel: De belastingverordening op het gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein is van toepassing.
 • Flyeren met niet-commercieel doel: gratis


Regelgeving

Politieverordening over het uitdelen van publiciteitsmiddelen, pamfletten, geschriften, strooibriefjes, reclamefolders, voorwerpen en dergelijke op de openbare weg of het openbaar domein.

Terug naar inhoudstabel

Gevelplant aanvragen

Wil je de gevel van je zaak verfraaien, dan kun je bij de Stad een gevelplant aanvragen.
Alle info en een online aanvraagformulier hiervoor vind je hier.

Voedselveiligheid

Alle ondernemers die in België actief zijn in de voedselketen, moeten gekend zijn bij het FAVV, en dus geregistreerd

Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten heb je een registratie of een erkenning nodig. Een erkenning betreft een activiteit met een hoog risico voor de voedselveiligheid. Een administratief onderzoek en een voorafgaand bezoek zijn noodzakelijk voordat de erkenning wordt verleend.

Een toelating heeft betrekking op een activiteit met een middelhoog risico voor de voedselveiligheid. Een administratief onderzoek, en zo nodig een voorafgaand bezoek, is vereist voordat de toelating wordt verleend.

Een registratie betreft een activiteit met een laag risico voor de voedselveiligheid. Een kennisgeving is vereist voordat de registratie wordt verleend.

Voor meer info, de registratie, de toelating en/of erkenning,  ga naar:

Terug naar inhoudstabel

Verkoop van alcoholische drank

Als je alcoholische dranken verkoopt, dan moet je een vergunning aanvragen:

Handelaarsvergunning voor ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op volgende links:

Verklarende nota handelaarsvergunning alcohol

Aanvraagformulier voor Douane en Accijnzen

Terug naar inhoudstabel

Camera en security

Cameraregistratie

Tot 25 mei 2019 moest je bewakingscamera’s registreren.

Door de nieuwe regels voor gegevensbescherming (GDPR of General Data Protection Regulation) vervalt de registratieplicht, maar het blijft wel nuttig dat politiediensten weten waar er bewakingscamera’s zijn. 

Register van de beeldverwerkingsactiviteiten

De wet voorziet dat wie bewakingsbeelden verwerkt hiervan een register moet bijhouden.

Pictogram

De camerawet legt de verplichting op om een pictogram aan te brengen dat aangeeft dat er camerabewaking is. Zo weten alle betrokkenen dat ze gefilmd worden.

De uitgebreide informatie over camerabewaking, vind je hier.

Security / veiligheids- of bewakingsagent

Misschien denk je eraan om een portier in te schakelen aan jouw zaak? Afhankelijk van de bewakingsactiviteiten moet je aan bepaalde regels voldoen.

Via deze link vind je alle informatie terug over de voorwaarden en de procedure voor een vergunning en identificatiekaart, wat mag en wat niet mag, enz.

Terug naar inhoudstabel

Muziek in je zaak (rechten en vergoedingen)

UNISONO

Wat is UNISONO? Dit is een combinatie van het vroegere SABAM (auteursrechten) en HONEBEL (billijke vergoeding). Wie muziek wil afspelen in zijn onderneming moet aan een aantal verplichtingen voldoen.

Op deze website vind je alle informatie.

Terug naar inhoudstabel


Personeel aanwerven

Personeel brengt heel wat verantwoordelijkheden, administratie én
kosten met zich mee, maar een groeiende onderneming heeft natuurlijk al gauw heel wat
medewerkers nodig. 

Meer info vind je via deze link.


Terug naar Starten met een pop-up

             

Contactinformatie