Pop-upbars in openlucht

Vraag je vergunning aan voor het organiseren van een pop-upbar.

Pop-upbars worden in 5 categorieën ingedeeld:

 1. De pop-up is een buurtinitiatief op openbaar domein.
 2. De pop-up is een initiatief van het bestuur op het openbaar domein (concessie).
 3. De pop-up is een privaat initiatief, met openbaar karakter, op privaat domein.
 4. De pop-upbar is een initiatief van een stedelijke vzw op openbaar domein.
 5. De pop-upbar is een privé initiatief op openbaar domein dat zich focust op culturele en recreatieve activiteiten of een opwaardering betekent voor de omgeving.

Voorwaarden

Basisvoorwaarden van toepassing op alle categorieën

Vrijstellingsbesluit

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, hoofdstuk 7 Artikel 7.2, stelt dat een omgevingsvergunning niet nodig is voor de tijdelijke plaatsing van constructies, onder volgende voorwaarden:

 1. De constructie wordt maximaal vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar (inclusief op- en afbouw) geplaatst.
 2. De plaatsing gebeurt niet in een natuur-, bos- of overstromingsgebied.
 3. De constructie mag de algemene bestemming van het gebied niet in het gedrang brengen.
 4. In functie van de plaatsing mogen geen ingrepen gedaan worden aan de natuurlijke omgeving.
Bekijk het vrijstellingsbesluit

Inplanting

 • Inplantingsplan indienen is verplicht
 • Sanitaire voorzieningen met eigen opvang
 • Gemakkelijke toegankelijkheid voor iedereen
 • Voldoende fiets- en/of autoparking is verplicht (afhankelijk van locatie en doelpubliek)
 • Uitbating in een aansluitend gebouw/woning mits voorleggen (brand)veiligheidsattest van de ruimtes, voorleggen attest voor geschiktheid van de functies.

Uitbating

 • Openingsuren van 10.00 tot 0.00 uur.
 • Preventieaanbevelingen:
  • Inzetten van bekwaam barpersoneel.
  • Hanteren van een verantwoord schenkgedrag.
  • Voorzien in voldoende alcoholvrije alternatieven.
  • Maatregelen nemen om overlast (zwerfvuil, wildparkeren, buurtlawaai...) te voorkomen.

Spelen van muziek

 • Spelen van muziek enkel toegelaten van 12.00 tot 22.00 uur.
 • Volume van de achtergrondmuziek permanent beperken tot maximum 85dB (A).
 • Muziekinstallatie voorzien van een begrenzer.
 • Verplicht monitoren van geluid.
 • Maximum twee optredens met afwijking op de geluidsnorm tijdens de vergunde periode toegelaten.

Afvalbeheer, ten laste van de organisator:

 • Alle zwerfvuil moet in een straal van 20 meter rond de pop-up bar opgeruimd worden.
 • Voorzien van een gescheiden afvalinzameling volgens de voorgeschreven wettelijke bepalingen.
 • Afvalophaling volgens de afvalkalender van IVBO of via een externe vuilnisophaler.
 • Uitgebreidere maatregelen nemen om te voorkomen dat sigarettenpeuken achterblijven op het openbaar domein.

Verplichte formaliteiten

 • Toelating voor het schenken van alcoholische dranken.
 • Toelating FAVV voor het uitbaten van een eet- en/of drankstand.
 • Bewijs aangifte SABAM indien muziek gespeeld wordt.
 • Naleven van de voorwaarden voor duurzame voeding en herbruikbare bekers.

Handhaving

 • Overtredingen uit het verleden worden als ‘verzwarend’ element meegenomen om een volgende editie al dan niet te vergunnen;
 • Gasboetecontroles worden consequent uitgevoerd en overtredingen beboet.

Categorieën

1. De pop-up is een buurtinitiatief op openbaar domein

 • De aanvraag heeft als doel om het sociaal weefsel in de buurt te versterken. In eerste instantie is de pop-up bedoeld als een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. Buurtbewoners kunnen zelf voorstellen doen voor kleinschalige en laagdrempelige activiteiten (picknick, petanque, kubb, kinderanimatie, dansfeest, optredens …). Bij de vergunningsaanvraag moet verplicht een activiteitenprogramma (= publiekstrekkers) worden ingediend.
 • Het doel is niet om winst te maken maar verwacht wordt dat ten dienste van de buurt geïnvesteerd wordt in buurtgerichte activiteiten.
 • De functiehouders van de organisatie, ongeacht welke rechtsvorm, moeten effectief buurtbewoners zijn.
 • De uitbating van de pop-up heeft een niet-commerciële doelstelling en mag geen winst nastreven.

2. De pop-up is een initiatief van het bestuur op het openbaar domein (concessie)

 • Pop-ups/zomerbars worden georganiseerd door het bestuur, die de locaties bepaalt, rekening houdend met de omgeving. Het bestuur legt zelf het concept vast qua openingsuren, infrastructuur aankleding, materialen, spelen van muziek… De uitbating wordt toegekend via een concessieaanbesteding voor diensten. Er wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend.

3. De pop-up is een privaat initiatief, met openbaar karakter, op privaat domein

 • Voor uitbating van een pop-upbar op privaat domein met openbaar karakter is een omgevingsvergunning noodzakelijk tenzij kan beroep gedaan worden op het vrijstellingsbesluit. Bij elke aanvraag wordt nagegaan wat de toestand is op het gebied van omgevingsvergunning.
 • De aanvragen worden geval per geval behandeld en worden verleend onder de voorwaarden van het Vrijstellingsbesluit
 • Bijkomend neemt het bestuur de beslissing voor het al dan niet toekennen o.b.v. de adviezen van interne en externe instanties.

4. De pop-upbar is een initiatief van een stedelijke vzw op openbaar domein

 • Het initiatief is ten dienste van specifieke doelgroepen zoals de buurt, jeugd, gezinnen, cultuurparticipanten, senioren enz.
 • Eventueel gemaakte winsten gaan integraal terug naar de werking van de vzw.

5. De pop-upbar is een privé initiatief op openbaar domein dat zich focust op culturele en recreatieve activiteiten of een opwaardering betekent voor de omgeving

 • De aanvraag heeft als doel om een pop-up initiatief te organiseren dat zich richt op een doelgroep zoals jeugd, cultuurparticipanten, senioren,... en/of een meerwaarde/opwaardering betekent voor de omgeving.
 • Het bestuur maakt de overweging om de aanvraag al dan niet te vergunnen op basis van het opzet van de pop-upbar.

Opmerkingen

 • Uitbating van een pop-upbar op openbaar domein is mogelijk vanaf 15 juni tot en met 15 september (opbouw vanaf 1 juni en einde afbouw 30 september).
 • Er wordt een vergoeding aangerekend voor niet-stedelijke initiatieven op openbaar domein cfr. het belastingreglement op verkoopkramen op het openbaar domein (categorieën 1 en 5).
 • Elke vergunningsaanvraag wordt apart behandeld in het college die geval per geval een afwijking kan toestaan op de basisvoorwaarden.
 • Voor iedere publiekstrekker in de pop-upbar moet een vergunningsaanvraag ingediend worden. Het college kan een afwijking op de openingsuren of op het spelen van muziek toestaan.
 • Het materiaal van de Uitleendienst en dienst Openbaar Domein Netheid wordt niet ter beschikking gesteld om te dienen als uitbatingsmateriaal voor openlucht pop-upbars.
 • Pop-upbars met als enige doel een tijdelijk horecaterras uitbaten op openbaar domein worden niet toegelaten.
 • Voor het organiseren van een pop-upbar op privaat domein is toelating van de beheerder van het terrein noodzakelijk.
 • In de mate van het mogelijke wordt afgestemd met het manifest Horeca Pop-up (2023) van Horeca Brugge om loyale concurrentie te waarborgen.

Procedure

Een aanvraag indienen kan enkel online.

 1. Maak een duidelijk en volledig inplantingsplan op (max. 4MB).
  Duid aan waar de tent, zitplaatsen, bar, sanitair ... komen.
 2. Dien ten laatste 3 maanden vooraf een online aanvraag in.
 3. Na het ontvangen van jouw aanvraag vragen we aan verschillende diensten advies.
 4. Na alle ingewonnen advies houden we je via brief op de hoogte over de beslissing.

Vragen? We helpen je graag verder

Neem contact op via vrijetijd.vergunningen@brugge.be
Vermeld je dossiernummer in je mail.

Bedrag

 • Belastingreglement op verkoopkramen op het openbaar domein.
 • Stroomafname van een gemeentelijke elektriciteitskast wordt aangerekend volgens de gangbare tarieven.

Regelgeving

Alle politieverordeningen zijn van toepassing.

Contactinformatie