Pop-upbars in openlucht

indienen online aanvraag

Pop-upbars worden in 5 categorieën ingedeeld:

 1. De pop-up is een buurtinitiatief op openbaar domein
 2. De pop-up is een initiatief van het bestuur op het openbaar domein (concessie)
 3. De pop-up is een privaat initiatief, met openbaar karakter, op privaat domein
 4. De pop-upbar is een initiatief van een stedelijke vzw op openbaar domein
 5. De pop-upbar is een privé initiatief op openbaar domein dat zich focust op culturele en recreatieve activiteiten of een opwaardering betekent voor de omgeving

Voorwaarden

Basisvoorwaarden van toepassing op alle categorieën

Inplanting

 • Inplantingsplan indienen verplicht
 • Toiletten (met eigen opvang of correct aangesloten op riolering)
 • Gemakkelijke toegankelijkheid voor iedereen
 • Voorzien van een fiets- en/of autoparking verplicht, afhankelijk van de locatie en het doelpubliek
 • Uitbating in een aansluitend gebouw/woning mits voorleggen (brand)veiligheidsattest van de ruimtes, voorleggen attest voor geschiktheid van de functies

Uitbating

 • Openingsuren van 10.00u tot 0.00u

Spelen van muziek

 • Spelen van muziek enkel toegelaten van 12.00u tot 22.00u
 • Volume van de achtergrondmuziek permanent beperken tot maximum 85dB (A)
 • Muziekinstallatie voorzien van een begrenzer
 • Maximum twee optredens met afwijking op de geluidsnorm tijdens de vergunde periode toegelaten

Verplichte formaliteiten

 • Hygiënisch attest
 • Toelating FAVV voor het uitbaten van een eet- en/of drankstand
 • Naleven van de voorwaarden voor duurzame voeding en herbruikbare bekers

Handhaving

 • Overtredingen uit het verleden worden als ‘verzwarend’ element meegenomen om een volgende editie al dan niet te vergunnen.
 • Gasboetecontroles worden consequent uitgevoerd en overtredingen beboet.

Categorieën

1. De pop-up is een buurtinitiatief op openbaar domein

 • De aanvraag heeft als doel om het sociaal weefsel in de buurt te versterken. In eerste instantie is de pop-up bedoeld als een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. Buurtbewoners kunnen zelf voorstellen doen voor kleinschalige en laagdrempelige activiteiten (picknick, petanque, kubb, kinderanimatie, dansfeest, optredentjes …).
 • Het doel is niet om winst te maken maar verwacht wordt dat ten dienste van de buurt geïnvesteerd wordt in buurtgerichte activiteiten.
 • De functiehouders van de organisatie, ongeacht welke rechtsvorm, moeten effectief buurtbewoners zijn.
 • De uitbating van de pop-up heeft een niet-commerciële doelstelling en mag geen winst nastreven.

2. De pop-up is een initiatief van het bestuur op het openbaar domein (concessie)

 • Pop-ups/zomerbars worden georganiseerd door het bestuur, die de locaties bepaalt, rekening houdend met de omgeving. Het bestuur legt zelf het concept vast qua openingsuren, infrastructuur aankleding, materialen, spelen van muziek… De uitbating wordt toegekend via een concessieaanbesteding voor diensten. Er wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend.

3. De pop-up is een privaat initiatief, met openbaar karakter, op privaat domein

 • Voor uitbating van een pop-upbar op privaat domein met openbaar karakter is een omgevingsvergunning noodzakelijk tenzij kan beroep gedaan worden op het vrijstellingsbesluit. Bij elke aanvraag wordt nagegaan wat de toestand is op het gebied van omgevingsvergunning.
 • De aanvragen worden geval per geval behandeld en worden verleend onder de voorwaarden van het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is.

Vrijstellingsbesluit - artikel 7.2.

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor de tijdelijke plaatsing van constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden voldaan is:

1° op hetzelfde goed wordt een maximale duur van vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar niet overschreden. Op de eerste dag van de plaatsing van de constructie begint de periode van dertig dagen te lopen, ongeacht of de constructie de volle dertig dagen geplaatst blijft. De periodes van dertig dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet;

2° de plaatsing gebeurt niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied;

3° de constructies brengen de verwezenlijking van de algemene bestemming van het gebied niet in het gedrang;

4° de plaatsing gaat niet gepaard met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen.

 • Bijkomend neemt het bestuur de beslissing voor het al dan niet toekennen o.b.v. de adviezen van interne en externe instanties.

4. De pop-upbar is een initiatief van een stedelijke vzw op openbaar domein

 • Het initiatief is ten dienste van specifieke doelgroepen zoals de buurt, jeugd, gezinnen, cultuurparticipanten, senioren enz.
 • Eventueel gemaakte winsten gaan integraal terug naar de werking van de vzw.

5. De pop-upbar is een privé initiatief op openbaar domein dat zich focust op culturele en recreatieve activiteiten of een opwaardering betekent voor de omgeving

 • De aanvraag heeft als doel om een pop-up initiatief te organiseren die zich richt op een doelgroep zoals jeugd, cultuurparticipanten, senioren,... en/of een meerwaarde/opwaardering betekent voor de omgeving.
 • Het bestuur maakt de overweging om de aanvraag al dan niet te vergunnen op basis van het opzet van de pop-upbar.

Opmerkingen

 • Uitbating van een pop-upbar op openbaar domein is mogelijk vanaf 15 juni tot en met 15 september (opbouw vanaf 1 juni en einde afbouw 30 september).
 • Er wordt een vergoeding aangerekend voor niet-stedelijke initiatieven op openbaar domein cfr. het belastingreglement op verkoopkramen op het openbaar domein (categorieën 1 en 5).
 • Elke vergunningsaanvraag wordt apart behandeld in het college die geval per geval een afwijking kan toestaan op de basisvoorwaarden.
 • Voor het organiseren van een evenement in de pop-upbar dient de uitbater van de pop-upbar een aparte vergunningsaanvraag in, waarbij het college een afwijking op de openingsuren of op het spelen van muziek kan toestaan.
 • Het materiaal van de Uitleendienst wordt niet ter beschikking gesteld om te dienen als uitbatingsmateriaal voor openlucht pop-upbars.
 • Pop-upbars met als enige doel een tijdelijk horecaterras uitbaten op openbaar domein worden niet toegelaten.

Procedure

Dien ten laatste 3 maanden vooraf een aanvraag in via dit online formulier.

 • na het ontvangen van jouw aanvraag wordt aan verschillende diensten hierop een advies gevraagd, dit neemt enige tijd in beslag.
 • maak een duidelijk inplantingsplan op (max. 4MB ) waar wordt alles geplaatst op je evenementlocatie (tent, podium, standjes, ...)

Een aanvraag indienen kan enkel online. Ondervind je problemen hiermee of heb je tussentijds nog vragen, dan kun je ondersteuning vragen via vrijetijd.vergunningen@brugge.be. Vermeld steeds je dossiernummer in je mailing.

De Stad licht je per brief in over de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

 • Belastingreglement op het gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein is van toepassing.
 • Elektriciteitsverbruik wordt aangerekend volgens de gangbare tarieven.

Regelgeving

Alle politieverordeningen zijn van toepassing.

Contactinformatie