Pop-upcafé of -eetgelegenheid in een horecapand

Hier een overzicht van alle regelgeving die bij het opstarten van een pop-upcafé of -eetgelegenheid in een horecapand kan komen kijken.
Heb je na het lezen van deze info nog vragen, dan kun je dit formulier invullen.

 

 

Uitleg pop-up decreet

Het decreet bevat – samengevat - de volgende regels:

 • de overeenkomst mag ten hoogste voor één jaar worden gesloten; het is mogelijk om meerdere opeenvolgende overeenkomsten te sluiten maar samen mogen deze de duur van één jaar niet overschrijden;
 • het pand moet gebruikt worden voor kleinhandel of ambachtelijke bedrijvigheid, met rechtstreeks contact tussen de huurder en het publiek (ongeacht de wijze waarop);
 • de huurder mag het pand niet onderverhuren of de huur overdragen;
 • de huurder draagt de kosten voor de algemene nutsvoorzieningen; de belastingen op het onroerend goed worden geacht in de huurprijs te zijn begrepen;
 • verbouwingen kunnen onder bepaalde voorwaarden worden uitgevoerd; het decreet voorziet ook wat met deze verbouwingen kan gebeuren bij het einde van de huur;
 • de huurder heeft geen recht op huurhernieuwing of op een uitzettingsvergoeding;
 • de huurder kan altijd (met aangetekend schrijven of deurwaardersexploot) opzeggen, er is wel een opzegtermijn van één maand;
 • wordt het onroerend goed verkocht of geschonken, dan moet de verkrijger de geregistreerde huurovereenkomst naleven.

De regelgeving over kortetermijnhuur kan de drempel verlagen om een handelsactiviteit op te starten, maar dit neemt uiteraard niet weg dat andere drempels overeind blijven (toegang tot de markt, inschrijving KBO, btw-reglementering, socialezekerheidsverplichtingen, (voedsel)veiligheidsreglementering, enz.).

Naar inhoudstabel

Huurwetgeving pop-up

Uitgebreide informatie over de huurwetgeving vind je hier.

Een voorbeeld van een huurovereenkomst vind je hier.

Naar inhoudstabel

 

Vergunningen nodig voor je pand

Heb je al gecontroleerd of horeca-activiteiten toegelaten zijn in je pand?
Ben je van plan om te verbouwen? 
Wat met publiciteit? 

Indien horeca-activiteit toegelaten is:

Ga na wat voor jouw handelszaak van toepassing is:

 • verbouwingen: verplicht bij bepaalde bouwwerken 
 • publiciteit: voor opschriften en reclame heb je altijd een vergunning nodig
 • milieu: verplicht bij bepaalde activiteiten of inrichtingen die belastend zijn voor het milieu en de omgeving

De  omgevingsvergunning bundelt alle bovenstaande vergunningen.  Je hoeft dus maar één aanvraag in te dienen.
Je kunt de omgevingsvergunning:
 

Opgelet: houd rekening met een behandelingstermijn van ongeveer 3 maanden!
Het college van burgemeester en schepenen beslist over  je aanvraag.     

Heb je nog vragen of wil je meer verduidelijking?  Vul het informatieformulier in.  De dienst Werk & Ondernemen helpt je verder en brengt je in contact met de experten van de Stad.

Indien horeca-activiteit niet toegelaten is

Indien een functiewijziging niet mogelijk/haalbaar is omwille van de korte duur van de pop-up biedt de wet via het vrijstellingsbesluit de mogelijkheid om tijdelijk een andere activiteit uit te oefenen zonder de verplichte omgevingsvergunning.

De tijdelijke horeca-invulling is onder voorbehoud: de tijdelijke functiewijziging is verenigbaar met de omgeving, veroorzaakt geen overlast en hypothekeert de goede ruimtelijke ordening van de plaats niet.

Vul het infoformulier in om na te gaan of een vrijstelling van functiewijziging voor uw pand mogelijk is.

Uitleg vrijstellingsbesluit:

Tijdelijk wil zeggen:

 • maximaal vier periodes van dertig dagen per kalenderjaar;
 • één periode is gelijk aan dertig opeenvolgende dagen;
 • de vier periodes mogen elkaar opvolgen;
 • de vier periodes van max. dertig dagen mogen elkaar niet overlappen;
 • de eerste dag (plaatsing constructie, uitbating) geldt als de start van een periode (ongeacht of je de volle 30 dagen benut of niet).

Als je pand geen horeca-activiteit toelaat, moet je je pop-upconcept toelichten bij de dienst Werk en Ondernemen.
Stuur een mail naar werkenondernemen@brugge.be  met volgende gegevens:

 • Commerciële naam pop-up
 • Gegevens natuurlijke of rechtspersoon (naam, adres)
 • Ondernemersnummer in KBO voor horeca
 • Contactpersoon: naam, adres, e-mail, gsm

CONCEPT

 • toelichting concept;
 • adres en contactgegevens eigenaar;
 • begin- en einddatum;
 • openings- en sluitingsuren;
 • sluitingsdagen;
 • start opbouw en afbouw;
 • doelgroep;
 • prognose aantal pop-upbezoekers per dag;
 • opstelling van de toiletten en de lozingspunten;
 • opstelling van de muziekinstallatie, de luidsprekers en eventueel meetmicrofoon;
 • drank en menukaart (alcoholische dranken, snacks, gerechten, …) met vermelding nodige toestellen (frigo, kookelement, …);
 • eventueel optredens, evenement, … gedurende de pop-up;
 • parkeerruimte (fiets en auto);
 • eventuele inname openbaar domein;
 • inplantingsplan (aanduiding van afmetingen en op schaalgrootte) met aanduiding van
 • infrastructuur (pand, bar, tent, podia, meubilair  toe- en uitgangen, hoogteafmeting)  e.d.
 • publiciteitsaanduidingen (dragers)
 • Foto's van pand, terrein en omgeving

Vooraleer een goedkeuring wordt toegekend voor een pop-up, wordt eerst overlegd met verschillende interne stadsdiensten zoals vb omgeving, vrije tijd, milieu alsook met de politie en brandweer.

Beknopte uitleg over de vergunningen

Controleer de functie van het pand

Elk pand heeft een functie of bestemming: wonen, handel, horeca, dienstverlening, kantoor, vrij beroep, (verblijfs)recreatie, garage, parking, werkplaats, bedrijf, opslag …

De laatst vergunde toestand bepaalt de hoofdbestemming en de eventuele nevenbestemming van het pand.

Informeer dus altijd of het pand van je keuze een horecabestemming heeft! Zo niet kun je misschien een beroep doen op het vrijstellingsbesluit voor pop-ups. 

Zijn er verbouwingswerken nodig?

Voor constructieve werken, werken met een stabiliteitsimpact, gevelaanpassingen enz. heb je een vergunning nodig. 

Elke aanvraag wordt getoetst aan gemeentelijke verordeningen, stedenbouwkundige voorschriften en de impact op de omgeving.  Ook de erfgoedwaarde van gebouwen speelt een rol.

Dien je aanvraag in via het omgevingsloket of maak een afspraak in het Huis van de Bruggeling

Wil je publiciteit aan de gevel?

Stad Brugge heeft een verordening over reclames en opschriften. Zo wil ze unieke stadsgezichten, gebouwen, open ruimtes … bewaren.

Voor elke vorm van publiciteit is daarom een vergunning nodig. 
Vraag deze aan via de omgevingsvergunning.   

De reglementering over reclame en opschriften vind je hier.

Is een milieuvergunning verplicht?

Voor bepaalde activiteiten of inrichtingen die belastend zijn voor het milieu en de omgeving is een vergunning verplicht.

Onder inrichtingen verstaan we koelinstallaties, kook-en verwarmingstoestellen, airco …

Afhankelijk van de inrichting doe je een melding of vraag je een vergunning aan via het omgevingsloket.

Naar inhoudstabel

Brandveiligheidsattest

Wil je een drink- of eetgelegenheid openen, dan moet er een controle gebeuren door de brandweer voor het behalen van een brandveiligheidsattest.

Deze aanvraag doe je hier online.

Als het brandveiligheidsattest van je onderneming niet in orde is, kun je worden veroordeeld tot een geldboete of zelfs tot sluiting.

Hier vind je meer info over het brandveiligheidsattest.

Naar inhoudstabel

Schenktoelating alcoholische dranken

Als je een zaak uitbaat en je wil er alcoholhoudende dranken schenken, dan heb je hier in de meeste gevallen een toelating voor nodig.

Wanneer is een attest nodig?

Alcoholische dranken omvatten gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage minder dan 22°) en sterke dranken (dranken met een alcoholpercentage van meer dan 22°).

Een gemeentelijke toelating is nodig voor het schenken van gegiste en/of sterke dranken. Dit geldt voor vaste (cafés, restaurants, frituren, hotels …) en reizende drankgelegenheden (markten, foodtrucks … ).

De toelating voor het schenken van alcoholische dranken is persoons- én pandgebonden. Dit betekent dat je de toelating niet kan overdragen aan een nieuwe eigenaar of meenemen naar een ander pand of andere zaak.

Ga daarom zeker na of de functie/bestemming van het pand een horeca-uitbating toelaat.

Vul het infoformulier in voor meer uitleg daarover.

Enkele voorbeelden: café, bistro, taverne, koffie- of theehuis, restaurant, snackbar, frituur, buffet, bar, degustatiesalon, tearoom, verbruikssalon van banketbakkerijen, cafetaria, hotel, B&B, galerij met drankgelegenheid, concept store, pop-up ...

Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld

 • Een bedrijfsrestaurant enkel toegankelijk voor het personeel
 • Een schoolrefter
 • Een jeugdherberg of jeugdtehuis

Een restaurant die enkel gegiste dranken serveert bij een maaltijd heeft geen toelating nodig, voor het schenken van sterke dranken is altijd een toelating vereist.

Voor een reizende drankgelegenheid volstaat dat een toelating wordt aangevraagd in de gemeente waar de uitbater woonachtig is, bv. foodtrucks.

Deze lijst is niet limitatief, vraag bij twijfel na via openbaregezondheid@brugge.be of je zaak een toelating nodig heeft of niet.

De aanvraag moet in principe gebeuren vóór de opening, heropening of wijziging van je zaak.

In de volgende gevallen spreken we over een ‘nieuwe zaak’:

 • nieuwbouw
 • verbouwing met omgevingsvergunning
 • bestemmingswijziging van het onroerend goed
 • wijziging van de aard van de handelsactiviteit
 • overname

Procedure

Vul dit aanvraagformulier in en bezorg het, samen met de nodige bijlagen, aan de Stad.

Stuur het per mail naar openbaregezondheid@brugge.be, per post naar dienst Klimaat, Milieu en Dierenwelzijn – Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge … of geef het af in je deelgemeentehuis of in het Huis van de Bruggeling.

Als je aanvraag volledig is, maakt de dienst Klimaat, Milieu en Dierenwelzijn een afspraak met je voor een controle van de openbare gezondheid en veiligheid in je zaak.

Tijdens dit plaatsbezoek controleert de dienst of je zaak voldoet aan de algemene hygiënevoorwaarden vermeld in de KB’s van 3 april 1953 (art. 5 en 6), 4 april 1953 (art. 5, 6 en 7)  en 13 juli 2014. 

Tijdens de hygiënecontrole van de verbruikszaal, de keuken en de toiletruimte(s) wordt onder andere gekeken naar de algemene hygiëne en properheid, de stockage van afval, de luchtverversing, de aanwezigheid van een vetput/-afscheider en het rookverbod.
Worden er tijdens het eerste plaatsbezoek onregelmatigheden of tekorten vastgesteld, dan kunnen we afspraken maken om de nodige aanpassingen te doen en plannen we eventueel een tweede plaatsbezoek.

Bij grote onregelmatigheden brengen we het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) op de hoogte. Zij volgen dan verder op of je voldoet aan de hygiënevoorwaarden van de federale overheid.

Na goedkeuring ontvang je de toelating om alcoholische dranken te schenken.

Nodige documenten

De slijter/houder van de drankgelegenheid moet een uittreksel uit het strafregister (model 596 1-8) aanvragen.

Lasthebbers of aangestelden, inwonende personen die aan de uitbating deelnemen, werknemers, of alle anderen die betrokken zijn bij de uitbating mogen zich niet in een ‘uitsluitingsgeval’ bevinden. Indien dit wel zo is, dan wordt ervan uitgegaan dat de slijter/houder van de uitbating zich zelf in een uitsluitingsgeval bevindt en mag hij niet langer houder zijn van een drankgelegenheid.
Hetzelfde geldt wanneer de uitbating in handen is van een vennootschap.

Bruggelingen kunnen het uittreksel uit het strafregister 596.1.8 zelf aanvragen met hun eID of itsme via deze link , aan het onthaal van het Huis van de Bruggeling of in de deelgemeentehuizen.
Niet-Bruggelingen vragen dit aan bij Bevolkingsdienst van hun woonplaats.

Naar inhoudstabel

Een terras of menubord plaatsen?  

Alleen als je zaak horeca als hoofdbestemming heeft, mag je een publiek terras plaatsen. Je hebt hiervoor sowieso een vergunning nodig. 

We maken een onderscheid tussen een terras op openbaar of privaat domein en tussen een los of vast terras.

Terras op openbaar domein (stoep, straat, plein …)

Los terras

Een terras met verplaatsbare inrichting zoals stoelen, tafels en bloembakken. De vergunning voor een los terras op openbaar domein is verbonden aan de uitbater. Elke nieuwe uitbater moet dus een nieuwe aanvraag indienen.

Het aanvraagformulier vind je hier.

Vast terras

Een terras met open of gesloten constructies zoals een vaste vloerconstructie, wanden, een overdekking, windschermen.
Hiervoor moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

Wie een terras plaatst op openbaar domein moet hiervoor ook een belasting betalen.

Bezorg bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het terras een foto van de locatie van het terras en eventueel een inplantingsplannetje.

Terras op privaat domein (voortuin, achtertuin …)

Dit vraag je aan via een omgevingsvergunning, tenzij je horecazaak al een vergund terras heeft.  Ook als je je terras wilt uitbreiden, dan vraag je een omgevingsvergunning.

Menubord

Je mag alleen een menubord plaatsen als de hoofdbestemming van je zaak horeca is. Je hebt hiervoor een vergunning nodig, die je hier kunt aanvragen.

Naar inhoudstabel

Vergunning evenement

Een evenement / fuif met openbaar karakter (openingsfeest, jaarwisseling, sportwedstrijd op groot scherm, optreden ...) in je zaak organiseren?

Hiervoor heb je een vergunning van de Stad nodig. Vraag deze hier online aan en minstens één maand vooraf: De Stad licht je dan in over de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

De belastingverordening op het gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein is van toepassing. Elektriciteitsverbruik wordt verrekend aan het gangbaar tarief.

Bekijk zeker ook de onderstaande links:

Naar inhoudstabel

Muziek spelen in je zaak? (vergunningen)

Het toegelaten geluidsniveau is LAeq,15 min 85 dB(A) en LAmax, slow 92 dB(A).

Wil je elektronisch versterkte muziek afspelen die het toegelaten geluidsniveau overschrijdt? Dan moet je hiervan melding doen. 
Dit geldt zowel voor de vaste muziekinstallatie in een horecazaak als voor een éénmalig evenement zoals een feest of een fuif in een zaaltje.

Hoeveel je van het toegelaten geluidsniveau mag afwijken hangt af van de buurt. 

Doe als horeca-uitbater of als organisator de muziekmelding minstens één maand voor het evenement. Gebruik hiervoor dit webformulier.

Voor uitzonderlijke evenementen en gelegenheden kun je een afwijking op de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. Gebruik hiervoor dit webformulier.

Naar inhoudstabel

Flyeren/samplen om je zaak in de kijker te plaatsen?

Wil je voor jouw activiteit, evenement, product … publiciteitsmiddelen op de openbare weg uitdelen?

Dan moet je dit melden, via dit webformulier.

Je moet een melding doen voor het uitdelen van o.a.:

 • flyers
 • pamfletten
 • geschriften
 • strooibriefjes
 • reclamefolders
 • voorwerpen
 • gadgets

Belasting

Flyeren met commercieel doel: De belastingverordening op het gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein is van toepassing.

Flyeren met niet-commercieel doel: gratis

Regelgeving

Politieverordening over het uitdelen van publiciteitsmiddelen, pamfletten, geschriften, strooibriefjes, reclamefolders, voorwerpen en dergelijke op de openbare weg of het openbaar domein.

Naar inhoudstabel

Gevelplant

Wil je de gevel van je zaak verfraaien, dan kun je bij de Stad een gevelplant aanvragen.
Alle info en een online aanvraagformulier hiervoor vind je hier.

Naar inhoudstabel

Gezond en veilig feestklimaat

Onder de noemer ‘Gezond en veilig feestklimaat’ werken de Stad, de politie en de horeca-uitbaters samen aan een positief uitgaansleven in Brugge. ‘Positief’ betekent bruisend, divers en sfeervol, maar natuurlijk ook veilig, net en leefbaar. Stad en politie gaan in dialoog met uitbaters en maken goede afspraken.

Het is de bedoeling om het uitgaanspubliek te sensibiliseren over thema's zoals respect voor de buurt/buren, alcohol in het verkeer en middelengebruik. 

Besteed de nodige aandacht aan de volgende punten:

 • Baken je concept duidelijk af
  • Wat is je doelgroep? Vermeld de specifieke leeftijd (-16-jarigen/+16-jarigen/+18-jarigen).
  • Maak op je drank- en menukaart een onderscheid tussen alcoholische dranken en 
   niet-alcoholische alternatieven.
  • Wat met mobiliteit? Communiceer over parkeermogelijkheden en openbaar vervoer.
 • Hang het huisreglement op een zichtbare plaats in je zaak
 • EHBO:
  • Zorg ervoor dat je aan de minimumvereisten voldoet op het vlak van eerste hulp
  • volgens het te verwachten aantal bezoekers.
  • We raden aan dat er altijd minstens één medewerker aanwezig is die eerste hulp kan toepassen.
 • Alcohol en drugs
  • Wees verstandig als je alcohol schenkt.
  • Respecteer de leeftijden en schenk geen alcohol aan -16-jarigen en geen sterkedrank aan -18-jarigen.
  • De wetgeving vind je hier.
  • Geef mensen die dronken zijn gratis water.
  • Voorzie in een aantrekkelijk aanbod van niet-alcoholische dranken, maak deze goedkoper dan alcoholische dranken en schenk ze in grotere bekers.
  • Zorg voor een geleidelijke aankondiging van het uiteindelijke sluitingsuur, bv. door een ‘last call’ in te voeren.
  • Communiceer via verschillende kanalen dat het bezit, het gebruik en het dealen van illegale middelen niet toegelaten is.
  • Je kunt hiervoor dit sensibiliseringsmateriaal gebruiken: https://www.brugge.be/materiaalalcoholendrugpreventie
 • Deurbeleid
  • Zorg voor een correcte toegangscontrole: leeftijdscontrole, beperking van het aantal bezoekers, controle op dronkenschap, drugs en verboden wapenbezit.
  • Maak indien nodig gebruik van securitypersoneel.
  • Voorzie een (bemande) vestiaire.
  • Communiceer de huisregels via verschillende kanalen en hang deze ook duidelijk zichtbaar op aan de ingang(en) van de zaak.
 • Afval: www.brugge.be/afvalbeheer-en-sensibilisering
 • Geluid:
  • Is er luide muziek, voorzie dan gratis of betalende oordopjes en maak duidelijk waar deze te verkrijgen zijn.
  • Respecteer de opgelegde geluidsnormen.
 • Sanitair
  • Voorzie voldoende toiletten en zorg dat deze regelmatig schoongemaakt worden.
  • Probeer wildplassen te voorkomen.
 • Zet in op het openbaar vervoer. Maak de dienstregelingen en de contactgegevens van de taxibedrijven beschikbaar.
 • Weersinvloeden: Voorzie voldoende bescherming tegen verschillende weersomstandigheden: luifels, parasols, tenten, zonnecrème, regenponcho's …
 • Voeding: Een (gevarieerd) voedingsaanbod is aan te bevelen, dit zorgt er ook voor dat mensen minder snel dronken worden.

Naar inhoudstabel

Voedselveiligheid

Alle ondernemers die in België actief zijn in de voedselketen, moeten gekend zijn bij het FAVV, en dus geregistreerd

Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten heb je een registratie of een erkenning nodig. Een erkenning betreft een activiteit met een hoog risico voor de voedselveiligheid. Een administratief onderzoek en een voorafgaand bezoek zijn noodzakelijk voordat de erkenning wordt verleend.

Een toelating heeft betrekking op een activiteit met een middelhoog risico voor de voedselveiligheid. Een administratief onderzoek, en zo nodig een voorafgaand bezoek, is vereist voordat de toelating wordt verleend.

Een registratie betreft een activiteit met een laag risico voor de voedselveiligheid. Een kennisgeving is vereist voordat de registratie wordt verleend.

Voor meer info, de registratie, de toelating en/of erkenning,  ga naar:

Autocontrolesysteem

Een autocontrolesysteem (ACS) is het geheel van maatregelen die door ondernemers worden genomen om ervoor te zorgen dat de voedselproducten voldoen aan:

 • de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid;
 • de wettelijke voorschriften inzake productkwaliteit ;
 • de voorschriften inzake traceerbaarheid.

Ook het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften, in alle stadia van de productie, de verwerking en de distributie, valt onder het ACS. Als u actief bent in de voedselketen, bent u wettelijk verplicht om over een ACS te beschikken.

Voor de volledige uitleg en de opmaak van je ACS ga je naar:

Via deze link vind je een visuele samenvatting van de belangrijkste controlepunten in de autocontrolegidsen:

Een interessante brochure over dit onderwerp vind je hier.

HACCP-attest

Dit attest is een bewijs dat je een HACCP-opleiding hebt gevolgd. HACPP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points en is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen.

Een opleiding kan bestaan uit:

 • een gecertificeerde, officiële opleiding waarbij je een attest krijgt;
 • een opleiding gegeven door bv. een kok aan zijn medewerkers.

Iedereen die binnen jouw onderneming met levensmiddelen omgaat - dus ook jijzelf als ondernemer - moet een (hygiëne)opleiding volgen en/of de nodige instructies krijgen.

De persoon die verantwoordelijk is voor het autocontrolesysteem (ACS) moet een officiële HACCP-opleiding gevolgd hebben.

Meer informatie vind je hier.

Naar inhoudstabel


Geregistreerd kassasysteem

Verplicht voor wie?

Alle belastingplichtigen die restaurant- of cateringdiensten uitoefenen zijn verplicht een controledocument mee te geven.

Een controledocument is een rekening, een ontvangstbewijs of een kasticket van een geregistreerd kassasysteem.

Het geregistreerd kassasysteem is verplicht, wanneer de jaaromzet met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten meer bedraagt dan 25 000 euro. Dit bedrag geldt exclusief btw en exclusief dranken.  

Worden niet meegenomen in de berekening van de drempel, de omzet uit:

 • het verschaffen van dranken bij een maaltijd;
 • het verschaffen van dranken buiten een maaltijd;
 • de leveringen van meeneemmaaltijden;
 • de verkopen van voeding in het algemeen;
 • andere (horeca-)activiteiten.

De volledige uitleg over de geregistreerde kassa vind je hier.

Naar inhoudstabel

Muziek in je zaak spelen (rechten en vergoedingen)

UNISONO

Wat is UNISONO? Dit is een combinatie van het vroegere SABAM (auteursrechten) en HONEBEL (billijke vergoeding). Wie muziek wil afspelen in zijn onderneming moet aan een aantal verplichtingen voldoen.

Op deze website vind je alle informatie:

Naar inhoudstabel

Rookwetgeving

Wat?
In België geldt een algemeen rookverbod in openbare ruimtes, op werkplaatsen en in de horeca.

De volledige wetgeving en reglementering vind je hier:
De naleving van dit verbod in horecazaken wordt gecontroleerd door het FAVV.

Naar inhoudstabel


Een camera en/of security in je zaak

Cameraregistratie

Tot 25 mei 2019 moest je bewakingscamera’s registreren.

Door de nieuwe regels voor gegevensbescherming (GDPR of General Data Protection Regulation) vervalt de registratieplicht, maar het blijft wel nuttig dat politiediensten weten waar er bewakingscamera’s zijn. 

Register van de beeldverwerkingsactiviteiten

De wet voorziet dat wie bewakingsbeelden verwerkt hiervan een register moet bijhouden.

Pictogram

De camerawet legt de verplichting op om een pictogram aan te brengen dat aangeeft dat er camerabewaking is. Zo weten alle betrokkenen dat ze gefilmd worden.

De uitgebreide informatie over camerabewaking, vind je hier.

Security / veiligheids- of bewakingsagent

Misschien denk je eraan om een portier in te schakelen aan jouw zaak? Afhankelijk van de bewakingsactiviteiten moet je aan bepaalde regels voldoen.

Via deze link vind je alle informatie terug over de voorwaarden en de procedure voor een vergunning en identificatiekaart, wat mag en wat niet mag, enz.

Naar inhoudstabel


Sanitair, waterafvoer en afvalbeheer

Sanitair en waterafvoer

Meer informatie vind je in de brochure van Horeca Vlaanderen: www.horecavlaanderen.be/starters

Vul het informatieformulier in voor de specifieke reglementering voor Brugge.

Afvalbeheer

Niet-particuliere instanties gebruiken een groene bedrijfsafvalzak om hun restafval aan te bieden.

Restafval is klein brandbaar afval dat niet tot één van de selectief ingezamelde afvalfracties behoort die via de huisvuilophaling of op het recyclagepark worden ingezameld.

Enkel niet-particuliere instanties zoals handelszaken, horecazaken, bedrijven, scholen en jeugdbewegingen mogen hun restafval in een bedrijfsafvalzak aanbieden. Je mag per jaar maximaal 104 zakken aanbieden, of ongeveer 2 zakken per week.

Als je grotere hoeveelheden bedrijfsafval wilt aanbieden, gebruik dan een rolcontainer van IVBO (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland) of doe een beroep op een private afvalophaler.

Bedrijfsafvalzakken koop je bij :

 • de onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling
 • de deelgemeentehuizen
 • IVBO-groencompostering, Pathoekeweg 186, 8000 Brugge, 050 45 63 11

Breng altijd je bedrijfsafvalbadge mee. Deze vraag je aan bij IVBO, Pathoekeweg 186, 8000 Brugge.

Zonder btw-nummer kun je geen badge krijgen. Zie ook www.ivbo.be 

Naar inhoudstabel

Een draadloos toestel gebruiken om bestellingen door te geven

Vergunning voor radiofrequenties

Om draadloze toestellen te gebruiken die via radiogolven met elkaar communiceren heb je een vergunning nodig.

In de handleiding van het toestel staat meestal of het toestel in België toegelaten is en of een vergunning nodig is. Als je twijfelt, informeer je dan bij het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie).

Meer info vind je via deze link.

Naar inhoudstabel


Een kansspeltoestel in je zaak plaatsen

Als je een kansspeltoestel in je café wilt plaatsen moet je een vergunning aanvragen bij de Kansspelcommissie.

Meer info vind je op deze link.

Naar inhoudstabel

Personeel aanwerven

Personeel brengt heel wat verantwoordelijkheden, administratie én
kosten met zich mee, maar een groeiende onderneming heeft natuurlijk al gauw heel wat
medewerkers nodig. 

Meer info vind je via deze link.

Terug naar Starten met een pop-up

Contactinformatie