regenboogactieplan

Stad Brugge wil een warme stad zijn waar iedereen welkom is ongeacht seksuele oriëntatie of genderdiversiteit. We willen de boodschap uitdragen dat zowel Bruggelingen, bezoekers als ons eigen stadspersoneel zichzelf kunnen en mogen zijn in onze stad.

Naar aanloop van Internationale dag tegen Holebifobie en Transfobie op 17 mei 2020 lanceerde Brugge haar 2de regenboogactieplan voor de periode 2020-2022.
De voorbije jaren werd hard gewerkt aan een geïntegreerd LGBTQI+ beleid binnen de stad. Hiertoe ondertekenden we in 2017 het regenboogcharter met zijn 6 strategische doelstellingen. In 2018 kreeg het eerste regenboogactieplan (periode 2018-2020) vorm en formuleerden we 30 actiepunten op basis van die 6 doelstellingen om lokaal in te zetten op een stad waar iedereen zich thuis voelt.

We gaan ervan uit dat 3 tot 8% van de bevolking holebi is. Dat is een niet te onderschatten deel van de samenleving. Hoewel significant, blijft de LGBTQI+ doelgroep een minderheid in onze samenleving en moet er daarom extra aandacht besteed worden aan de verschillende levensdomeinen waar risico is op ongelijke behandeling of discriminatie. Denk maar aan (geestelijke) gezondheidszorg, veiligheid in de openbare ruimte, het risico op discriminatie, nood aan peer-contact, een holebi- en transvriendelijke schoolomgeving,…
Het garanderen van gelijke kansen is namelijk één van de hoofddoelstellingen van zowel het regenboogactieplan als Diversiteit Brugge. De afgelopen 2 jaar werd gewerkt aan bewustwording, urgentiebesef en handelingsnood bij tal van partners. 

België staat op de 2de plaats van de Rainbow Index van de Europese Holebi- en Transgenderorganisatie ILGA Europe. Qua wetgeving en administratieve procedures om de LGBTQI+ gemeenschap te beschermen, speelt België dus een pioniersrol. In de praktijk hebben (gender)stereotypen en vooroordelen, heteronormativiteit, discriminatie en een gebrek aan rolmodellen in de eigen omgeving echter nog steeds een belangrijke invloed op het leven van mensen.

Als lokale overheid willen we daar een verschil maken! Daarom hebben we de voorbije jaren ingezet op communicatie, informatiedoorstroom, sensibilisatie en zichtbaarheidsacties. Zo haalden we voor de 1ste maal het Holebifilmfestival naar Brugge, wapperden de regenboogvlaggen op tal van plaatsen in de stad, werden de lokale scholen gesensibiliseerd en gestimuleerd om aan de slag te gaan met specifiek educatief materiaal van School uit de kast en werd er heel wat voorbereidend overleg gepleegd met verschillende partners uit diverse sectoren. 

Het accent voor de komende 2 jaar blijft liggen op die zichtbaarheid, verder zetten we specifiek in op een inclusieve werkomgeving met aandacht voor minderheidsgroepen, verhogen we de aandacht voor veiligheid in de stad, hebben we aandacht voor de koppeling LGBTQI+ en vluchtelingen en verkennen we het thema ‘roze ouderen’ + intimiteit en seksualiteit binnen woonzorgcentra. We blijven ook samenwerken met de scholen in Brugge als cruciale spil om vooroordelen, stereotypen en taboes om te buigen en leerlingen aan te leren dat diversiteit een verrijking is op elk vlak.

Enkele concrete acties die op de planning staan:

  • de aanleg van regenboogzebrapaden op de piste van Sport Vlaanderen en aan de site van het Zilverpand in Centrum Brugge
  • de lancering van een bachelorproefprijs ‘gender en diversiteit’ voor lokale hogescholen
  • onderzoek binnen hogescholen rond het bestaande schoolklimaat
  • opleiding binnen lokale politie Brugge rond ‘discriminatie en geweld t.a.v. LGBTQI+ personen’
  • opleiding van medewerkers OCMW Brugge rond  ‘LGBTQI+ en vluchtelingen’
  • Holebifilmfestival
  • zichtbaarheidsacties rond Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie en andere themadagen.

Contactinformatie