RUP 213: Mispelaar-zuid

Online vraag stellen of afspraak maken

Stad Brugge maakt een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Mispelaar-zuid op.

Een RUP is een juridisch document waarin de bodembestemming wordt vastgelegd. Het plan bepaalt waar en hoe er in een afgebakend gebied in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. Op welke plaatsen er woningen, bedrijven, winkels, openbare ruimte en recreatie kunnen komen en onder welke voorwaarden? Op basis van de voorschriften opgenomen in het RUP, kunnen omgevingsvergunningen afgeleverd worden. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst. Kortom, een RUP bepaalt de toekomst van een gebied.

Procedure van het RUP

De opmaak van een RUP gebeurt in verschillende stappen: startnota, scopingnota, voorontwerp, ontwerp en definitief RUP.

Waarover gaat dit RUP?

Om ons te wapenen tegen de effecten van klimaatverandering zoals droogte en wateroverlast  kiest het college van burgemeester en schepenen om het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de straat Mispelaar te herbestemmen naar open ruimte.  Waterinfiltratie en -buffering zullen de nodige ruimte krijgen door percelen bouwvrij te houden en ze te herbestemmen naar open ruimte.

Fase : Startnota

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 13 maart 2023 de startnota voor het Mispelaar-zuid goed.

Van 17 april tot en met 16 juni 2023 wordt een publieke raadpleging gehouden over de startnota en procesnota van het RUP Mispelaar-zuid. Tijdens dezelfde periode worden adviezen ingewonnen van onder meer de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en verschillende Vlaamse overheidsinstanties.

Infodagen op 24 mei en 30 mei 2023

De stad organiseert twee infodagen waarop een medewerker aanwezig is en waar je terecht kan met je vragen. Deze gaan door in het Huis van de Bruggeling te Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge op woensdag 24 mei van 13.00 tot 20.00  uur en op dinsdag 30 mei van 9.30 tot 18.00 uur.

Bezorg schrifelijke reacties

Je kan als volgt reacties op de startnota van het RUP Mispelaar-zuid geven tijdens de duur van de raadpleging:

  • Stuur een e-mail aan omgeving.cad@brugge.be.
  • Richt een brief aan Stadsbestuur Brugge, Cluster Omgeving, Team Centrale Administratie en Digitalisering, Oostmeers 17, 8000 Brugge.
  • Geef je reactie af in het Huis van de Bruggeling, 8000 Brugge. Je kan hiervoor een ontvangstbewijs vragen.
  • Deponeer je reactie in de ideeënbus naast de infopanelen in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge. Van 22 mei tot en met 2 juni 2023.

De ontvangen adviezen en inspraakreacties op de startnota worden door het planteam in een scopingnota verwerkt. Deze scopingnota vormt de basis voor het verdere proces.

Online vraag stellen of maak een afspraak