RUP 214: Fort Lapin

Stad Brugge is bezig met de opmaak van een gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Fort Lapin.

Wat is een RUP?

Een RUP is een plan waarin voor een bepaald gebied de bestemming wordt vastgelegd. Een RUP geeft aan waar er mag gebouwd worden, hoe groot en hoe hoog de gebouwen mogen zijn, welke handelsactiviteiten er mogen uitgeoefend worden, of er groenzones mogen of moeten aangelegd worden.

Procedure van het RUP

De opmaak van een RUP gebeurt in verschillende fasen: startnota, scopingnota, voorontwerp, ontwerp en definitief RUP.

Waarover gaat dit RUP?

Het RUP Fort Lapin gaat over het gebied ten zuiden van de Pannebekestraat. De contouren van het RUP zijn:

  • in het noorden: de Pannebekestraat
  • in het oosten: de Koolkerkse Steenweg en de Noorweegse Kaai (ter hoogte van de keukenwinkel)
  • in het zuiden: het kanaal Gent-Oostende
  • in het westen: de Havenstraat – Krommestraat – Dudzeelse Steenweg (met inbegrip van de woningen tussen de steenweg en de L. Coiseaukaai)

Ruimtelijke mogelijkheden beter benutten

Met dit RUP Fort Lapin willen we de huidige bestemmingsplannen (BPA Fort Lapin en het zuidelijk deel van het BPA Koolkerkse Steenweg), die dateren uit de jaren negentig, vervangen en de ruimtelijke mogelijkheden actualiseren.

Het versterken van de ruimtelijke kwaliteiten van Sint-Jozef staat hierbij voorop. Langs de ring vinden we een verdere invulling met grootschalige detailhandel (baanwinkels) niet langer wenselijk. Hier wordt kwalitatief stedelijk wonen mogelijk gemaakt met voldoende aantrekkelijke publieke ruimtes, voldoende groen en veilige en kwalitatieve wandel- en fietspaden.

Stand van zaken

Huidige fase: ontwerp RUP

Op basis van de ontvangen adviezen, opmerkingen, vragen en suggesties naar aanleiding van de plenaire vergadering op 16 februari 2022 en de infomarkt op 23 februari 2022 werd het voorontwerp RUP aangepast tot een ontwerp RUP. Dit ontwerp RUP werd op 30 mei 2023 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.

Van 14 augustus tot en met 13 oktober 2023 wordt hierover een openbaar onderzoek gehouden. Tijdens deze periode kunnen opmerkingen en bezwaren geformuleerd worden op het ontwerp-RUP. Daarna is het aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (afgekort ‘GECORO’) om alle binnengekomen adviezen, opmerkingen en bezwaren te bundelen en hierover een gemotiveerd advies uit te brengen bij de gemeenteraad, die het RUP definitief vaststelt. Na deze definitieve vaststelling hebben de Vlaamse Regering en de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen 30 dagen tijd om het RUP eventueel te schorsen. Daarna publiceren we het RUP in het Belgisch Staatsblad en treedt het 14 dagen later in werking.

Infomarkt

Om iedereen zo goed mogelijk te informeren, zal de stad op woensdag 27 september om 18.00 uur in De Korf, Ronsaardbekestraat 57, 8000 Brugge een infomarkt organiseren. Daar kun je terecht voor meer uitleg.

Opmerkingen en bezwaren indienen

Opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening bezorgd te zijn. Dit kan:

    • Via mail : omgeving.cad@brugge.be (met als onderwerp “bezwaarschrift RUP Fort Lapin”)
    • Via de post (aangetekend): Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO-B), p.a. Cluster Omgeving – Team Centrale Administratie en Digitalisering, Oostmeers 17, 8000 Brugge
    • Tegen afgiftebewijs: Stad Brugge, Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge

Documenten

Hieronder vind je alle documenten van het ontwerp RUP. Je kan ze ook inkijken op het DSI-loket.

Grafisch plan
Verordende voorschriften
Toelichtende nota incl. effectbeoordeling
Register plancompensaties
Procesnota
Besluit Gemeenteraad tot voorlopige vaststelling ontwerp

Procesverloop

Hieronder kun je documenten uit eerdere fasen terugvinden:

Fase Startnota

Van 9 november 2018 tot en met 7 januari 2019 werd een publieke raadpleging gehouden over de startnota en procesnota van het RUP Fort Lapin. Tijdens dezelfde periode wonnen we adviezen in van onder meer de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en verschillende Vlaamse overheidsinstanties. Op 3 december 2018 vond het participatiemoment plaats in De Korf. Hieronder vind je het verslag en de presentaties terug.

Onderstaande documenten horen bij de startnota

Fase Scopingnota

Alle ontvangen inspraakreacties en adviezen verwerkten we in een scopingnota. Zo geven we aan hoe in de verdere opmaak van het RUP omgegaan zal worden met deze adviezen en inspraakreacties. Verder bepaalt de scopingnota de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd, alsook de methode ervan.

Onderstaande documenten horen bij de scopingnota:

Geen verder onderzoek naar omlegging Dudzeelse Steenweg

Bij de opmaak van het RUP Fort Lapin onderzocht Stad Brugge de mogelijkheid om de Dudzeelse Steenweg ter hoogte van de kern van Sint-Jozef om te leggen. Dit zou een verbetering kunnen opleveren op verkeerskundig en op ruimtelijk vlak.

Daarom voorzag de startnota van het RUP Fort Lapin drie scenario’s telkens met een kortere en langere omlegging. Het was de bedoeling om in de volgende fase van het RUP (namelijk: opmaak voorontwerp RUP) deze drie scenario’s verder te onderzoeken op vlak van verkeersafwikkeling, verkeersleefbaarheid, maatschappelijke impact en ruimtelijke potenties.

Tijdens het participatiemoment in december 2018 ontvingen we heel wat vragen over deze omlegging. We bundelden uw vragen in functie van de zogenoemde ‘scopingnota’. Zo werd onder meer in verschillende reacties en adviezen aangegeven dat de verkeersintensiteiten op de Dudzeelse Steenweg sinds 2006 (de cijfers waarmee in de startnota rekening wordt gehouden) sterk gedaald zijn door de ingebruikname van de A11. Daarom besliste Stad Brugge om nieuwe verkeerstellingen uit te voeren. We stelden hiervoor het gespecialiseerde bureau ‘Signco’ aan.

Nieuwe verkeerstellingen tonen aan: verkeersleefbaarheid is gestegen

In mei 2019 plaatsten we drie weken lang verkeersslangen op vijf locaties op het tracé Havenstraat – Krommestraat – Dudzeelse Steenweg. 

Uit deze nieuwe verkeerstellingen blijkt dat het grootste deel van het verkeer op de Dudzeelse Steenweg bestemmingsverkeer voor de kern van Sint-Jozef is.

Het doorgaand verkeer vanuit en richting Dudzele is te beperkt (ongeveer 220 auto’s in de spitsuren per rijrichting) om een omleidingsweg te verantwoorden. Zo wordt een omleidingsweg namelijk aangelegd om het doorgaand verkeer niet langer door een dorpskern te laten rijden.

De grote hoeveelheid bestemmingsverkeer zal altijd Sint-Jozef willen bereiken. De aanleg van een omleidingsweg zal daarom niet leiden tot een vermindering van het bestemmingsverkeer maar enkel leiden tot een verschuiving van de mobiliteitsstromen naar andere straten om de omleidingsweg te bereiken.

Bovendien stelden we vast dat de verkeersintensiteiten in vergelijking met 2006 gedaald zijn, waardoor de verkeersleefbaarheid tegenover 2006 is gestegen.

Wel onderzoek naar herinrichting Dudzeelse Steenweg

De conclusie is dat de aanleg van een omleidingsweg op basis van verkeerskundige elementen niet verantwoord kan worden. De Dudzeelse Steenweg blijft door het brede wegprofiel en de hoge snelheid wel een barrière voor de kern van Sint-Jozef. Daarom beliste het college van burgemeester en schepenen op 12 november 2019 om de herinrichting van de Dudzeelse Steenweg binnen de bestaande rooilijn verder te onderzoeken. Dit kan onder meer gaan over verlaning/vergroening, betere oversteekbaarheid en veiligere infrastructuur voor fietsers en voetganger. Onze cluster Openbaar Domein gaat met deze opdracht aan slag. Hiervoor is immers geen RUP nodig.

Het college besliste ook om bij het geplande onderzoek voor de herinvulling van het oud-politiecommissariaat de haalbaarheid van een beperkte omlegging van de Krommestraat en een herinrichting van het kruispunt Krommestraat/Sluisstraat als mogelijkheid te laten onderzoeken. Hierdoor wordt het plangebied van het RUP kleiner. Het gebied rond Het Entrepot en het Politiehuis wordt niet langer meegenomen.

Fase Voorontwerp

Stad Brugge zette vervolgens het voorontwerp RUP Fort Lapin verder op punt, rekening houdend met de beslissing van 12 november 2019. 

De visie werd verder verfijnd met als resultaat een voorontwerp RUP. Het college keurde dit voorontwerp goed op 6 december 2021 en besliste om in deze fase de bewoners in het gebied op de hoogte te brengen van deze plannen via een infomarkt. Op de infomarkt, die doorging op 23 februari 2022, was het mogelijk om vragen te stellen, opmerkingen te maken en suggesties te formuleren.

We vroegen ook advies aan de GECORO (gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening), de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, het departement Omgeving en andere overheidsadministraties. We bespraken hun adviezen op de plenaire vergadering op 16 februari 2022.

Bekijk hier een uitgebreide presentatie van het voorontwerp

Op basis van de ontvangen adviezen, bemerkingen, vragen en suggesties bekijken we op welke manier we het voorontwerp aanpassen tot een ontwerp. Na voorlopige vaststelling van dit ontwerp RUP door de Gemeenteraad zullen we hierover een openbaar onderzoek houden.

Ondertussen werd de scopingnota bijgewerkt en werd advies gevraagd aan de dienst MER.

Onderstaande documenten horen ook nog bij het voorontwerp: