RUP Fort Lapin (214)

Scopingnota RUP Fort Lapin ter inzage
U vindt de scopingnota rechts bij het overzicht van de documenten.
Vanaf pagina 9 kunt u de inspraakreacties met de hierbij vermelde adviezen terugvinden.

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Fort Lapin, in opmaak.

RUP Fort Lapin liggingsplan

De bedoeling van het RUP Fort Lapin is om voor het zuidelijk deel van Sint-Jozef de huidige, verouderde BPA’s (BPA Fort Lapin uit 1994 en BPA Noorweegse Kaai uit 1997) te herzien en om voor de omgeving van het Politiehuis/Entrepot een juridisch kader te scheppen voor het destijds opgestelde masterplan.

Het plangebied ligt begrepen tussen de Havenstraat en het Politiehuis in het westen, de Pannebekestraat in het noorden, de Koolkerkse Steenweg en de Noorweegse Kaai in het oosten en de R30/Handelsdok in het zuiden.

Van 9 november 2018 tot en met 7 januari 2019 werd een publieke raadpleging gehouden over de startnota en procesnota van het RUP Fort Lapin. Tijdens dezelfde periode werden adviezen ingewonnen van onder meer de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en verschillende Vlaamse overheidsinstanties. Op 3 december 2018 vond het participatiemoment plaats in De Korf. Hiervan werd een verslag opgemaakt.

Alle ontvangen inspraakreacties en adviezen zijn ondertussen verwerkt in een scopingnota. Dit betekent dat er wordt aangegeven hoe in de verdere opmaak van het RUP omgegaan zal worden met deze adviezen en inspraakreacties. Verder bepaalt de scopingnota de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd, alsook de methode ervan. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 5 april 2019 om voor het onderdeel ‘wijziging traject Dudzeelse Steenweg’ nieuwe verkeerstellingen uit te voeren op de Dudzeelse Steenweg. Op basis daarvan zal een beslissing genomen worden omtrent het verder uit te voeren mobiliteitsonderzoek.


 

Update opmaak RUP Fort Lapin na verkeerstellingen:
geen verder onderzoek naar omlegging, wel verder onderzoek naar herinrichting Dudzeelse Steenweg binnen bestaande rooilijn

Bij de opmaak van het RUP Fort Lapin onderzocht Stad Brugge als een omlegging van de Dudzeelse Steenweg ter hoogte van de kern van Sint-Jozef een mogelijkheid was. Een omlegging zou een verbetering kunnen opleveren op verkeerskundig en op ruimtelijk vlak. Daarom werden in de startnota van het RUP Fort Lapin drie scenario’s voorgesteld met een kortere en langere omlegging. Het was de bedoeling om in de volgende fase van het RUP (namelijk: opmaak voorontwerp RUP) deze drie scenario’s verder te onderzoeken op vlak van verkeersafwikkeling, verkeersleefbaarheid, maatschappelijke impact en ruimtelijke potenties.

Tijdens het participatiemoment die we over deze startnota hebben gehouden (december 2018), ontvingen we heel wat vragen over deze omlegging. We bundelden uw vragen in functie van de zogenoemde ‘scopingnota’. Zo werd onder meer in verschillende reacties en adviezen aangegeven dat de verkeersintensiteiten op de Dudzeelse Steenweg sinds 2006 (de cijfers waarmee in de startnota rekening wordt gehouden) sterk gedaald zijn door de ingebruikname van de A11. Daarom besliste Stad Brugge om nieuwe verkeerstellingen uit te voeren. We stelden hiervoor het gespecialiseerde bureau ‘Signco’ aan.

In mei 2019 werden gedurende 3 weken verkeersslangen geplaatst op 5 locaties op het tracé Havenstraat – Krommestraat – Dudzeelse Steenweg. Door deze tellingen hebben we nu een nauwkeurig beeld verkregen van de verkeersdrukte voor het autoverkeer.

Uit de verkeerstellingen blijkt dat het grootste deel van het verkeer op de Dudzeelse Steenweg bestemmingsverkeer voor de kern van Sint-Jozef is. Het doorgaand verkeer vanuit en richting Dudzele is te beperkt (ongeveer 220 auto’s in de spitsuren per rijrichting) om een omleidingsweg te verantwoorden. Zo wordt een omleidingsweg namelijk aangelegd om het doorgaand verkeer niet langer door een dorpskern te laten rijden. De grote hoeveelheid bestemmingsverkeer zal altijd Sint-Jozef willen bereiken. De aanleg van een omleidingsweg zal daarom niet leiden tot een vermindering van het bestemmingsverkeer maar enkel leiden tot een verschuiving van de mobiliteitsstromen naar andere straten om de omleidingsweg te bereiken. Bovendien stelden we vast dat de verkeersintensiteiten in vergelijking met 2006 gedaald zijn, waardoor de verkeersleefbaarheid tegenover 2006 is gestegen.

De conclusie is dat de aanleg van een omleidingsweg op basis van verkeerskundige elementen niet verantwoord kan worden. De Dudzeelse Steenweg blijft door het brede wegprofiel en de hoge snelheid wel een barrière voor de kern van Sint-Jozef. Daarom werd door het College van Burgemeester en Schepenen op 12 november 2019 beslist om deze omlegging momenteel niet verder te onderzoeken binnen de opmaak van het RUP Fort Lapin, maar om wel de herinrichting van de Dudzeelse Steenweg binnen de bestaande rooilijn verder te onderzoeken. Dit kan onder meer gaan over verlaning/vergroening, betere oversteekbaarheid en veiligere infrastructuur voor fietsers en voetganger. Onze cluster Openbaar Domein gaat met deze opdracht aan slag. Hiervoor is immers geen RUP nodig.

Het College besliste ook om bij het geplande onderzoek voor de herinvulling van het oud-politiecommissariaat de haalbaarheid van een beperkte omlegging van de Krommestraat en een herinrichting van het kruispunt Krommestraat/Sluisstraat als mogelijkheid te laten onderzoeken. Hierdoor wordt het plangebied van het RUP kleiner. Het gebied rond Het Entrepot en het Politiehuis wordt niet langer meegenomen.

Stad Brugge zet dus het voorontwerp RUP Fort Lapin verder op punt, rekening houdend met de beslissing van 12 november. Eens we kunnen overgaan van het voorontwerp van het RUP tot een ‘ontwerp RUP’, houden we hierover een openbaar onderzoek.

Contactinformatie