Samenwerking met Toerisme Vlaanderen verenigt sites Godelieveabdij en Kapucijnenklooster

30
dec
2019

Toerisme Vlaanderen heeft Stad Brugge benaderd met de vraag om tot een samenwerking te komen voor de sites Sint-Godelieve-abdij en het Kapucijnenklooster, beide gelegen in de Boeveriestraat.

Bedoeling is om, gelet op de complementariteit van beide sites, een sterk totaalproject te realiseren waarbij zinvol wordt omgesprongen met waardevol religieus erfgoed.
De verdere invulling en noodzakelijke concretisering van het pilootproject voor Vlaanderen zal in samenspraak gebeuren met alle betrokken partijen, waaronder ook de buurtbewoners.

Stad Brugge verkreeg in 2016 een erfpacht van de vzw Camino op de Sint-Goedelieveabdij. Deze erfpacht loopt af in 2066. Aan de overzijde van de Boeveriestraat wordt het Kapucijnenklooster te koop aangeboden. Al zo’n anderhalf jaar geleden lieten de paters Kapucijnen aan de gebruikers van het klooster en de bijbehorende gebouwen weten dat ze het domein willen verlaten omdat de gemeenschap van de Kapucijnen de voorbije jaren te klein geworden was om het grote klooster te blijven bewonen.

Toerisme Vlaanderen draagt kosten restauratie

Toerisme Vlaanderen vraagt of Stad Brugge bereid is om het Kapucijnenklooster aan te kopen om het vervolgens via een erfpacht ter beschikking te stellen aan Toerisme Vlaanderen.
Daarnaast zou Toerisme Vlaanderen de bestaande erfpachtovereenkomst van de Sint-Godelieve-abdij overnemen van Stad Brugge.

“Bovendien zou Toerisme Vlaanderen ook instaan voor alle renovatie- en/of restauratiekosten zodat dit voor Stad Brugge een budgetneutrale operatie is. Uiteraard zullen deze ingrepen gebeuren met het grootste respect voor de ziel van deze plekken en hun erfgoedwaarde”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Als stadsbestuur engageren we ons om mee te stappen in dit project. Zo kunnen beide sites, die zowel qua ligging als qua indeling complementair zijn, een waardevolle invulling krijgen voor Brugge als kunst- en erfgoedstad. Bovendien kunnen we met dit pilootproject in Vlaanderen als rolmodel dienen voor wat betreft het zinvol omspringen met waardevol religieus erfgoed.”

Openstelling kloostertuinen

Bijkomende troef voor Stad Brugge is dat via dit project de beide kloostertuinen een zo permanent mogelijke openstelling krijgen. Het gaat hier zowel om de tuin van de Sint-Godelieve-abdij als de tuin van het Kapucijnenklooster. “Dit is een duidelijke eis van de Stad en er is overeengekomen dat dit nu verder met Toerisme Vlaanderen zal geconcretiseerd worden”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Een vierde van het Brugse grondgebied bestaat uit historisch religieus erfgoed van kerken en kloosters. Zo waren er in de 17de eeuw bijna 40 kloosters met grote tuinen in de stad aanwezig. Deze hebben een ongelooflijke stedenbouwkundige erfenis achtergelaten. Zo is de Godelieve abdij 1,1 hectare; de Kapucijnensite is 0,34 hectare. Als stad willen we met Toerisme Vlaanderen ernstig nadenken over hoe deze erfenis verder zinvol ingevuld zal worden. Verkaveling door projectontwikkelaars is voor het stadsbestuur alvast niet aan de orde. De twee nabije en complementaire sites krijgen straks een openbare maatschappelijke invulling.”

Huidige situatie Kapucijnenklooster

Wat wordt precies aangekocht? Het betreft een 19e eeuws kloostercomplex tussen de Boeveriestraat, de Klokstraat, de Maagdenstraat en de Hauwerstraat. Omdat het klooster te groot is voor de aanwezige religieuze gemeenschap, wenst de orde het te verkopen. De site die te koop wordt aangeboden bestaat uit de kerk en klooster en de tuinen.

Een uitdrukkelijke voorwaarde gekoppeld aan de verkoop is dat er, voor de periode van de af te sluiten erfpachtovereenkomsten met Toerisme Vlaanderen of haar eventuele rechtsopvolger(s), een exclusief en kosteloos gebruiksrecht gekoppeld wordt aan de ‘Franciscuszaal’ die zich bevindt in het verlengde van het pand Boeveriestraat 16.
Dit omdat Boeveriestraat 16 (wordt niet verkocht) en het koorhuis van het Fiorettikoor in de praktijk een eenheid vormen.

Om sluitend te garanderen dat zowel het Fiorettikoor als de Tau-werking (twee werkingen die ingekanteld zijn in de orde Minderbroeders Kapucijnen) ook in de toekomst onder dezelfde voorwaarden als deze die ze nu hebben hun werking kunnen verder zetten werd tijdens de onderhandelingen akkoord gegaan met de toekenning van het langdurig exclusief en kosteloos gebruiksrecht aan de Kapucijnen.

Ook werd ingestemd met het feit dat er, gekoppeld aan het gebruik van voormelde lokalen, drie parkeerplaatsen aan de achtergevel van dat stuk mogen blijven, met de garantie dat die parkeerplaatsen (logischerwijs) bereikbaar blijven.