Seizoensgebonden pop-up bars (winterbars, zomerbars, strandbars)

Ga zeker ook eens kijken op de pagina over pop-uphorecazaken.
Ook bij de start van een tijdelijke pop-upbar ben je verplicht om de horecawetgeving na te volgen.

Het aanvragen van deze seizoensgebonden pop-up bars verloopt via dienst Vrije Tijd (vergunningen): vrijetijd.vergunningen@brugge.be  - t 050 47 54 50 


Pop-up bar in open lucht op openbaar domein: buurtinitiatief

De aanvraag heeft als doel om het sociaal weefsel in de buurt te versterken. In eerste instantie is de pop-up bedoeld als ontmoetingsplaats voor buurtbewoners.

Buurtbewoners kunnen zelf voorstellen doen voor kleinschalige en laagdrempelige activiteiten (picknick, petanque, kubb, kinderanimatie, dansfeest, optredentjes …).

Het doel is niet om winst te maken maar om te investeren in buurtgerichte activiteiten.

Conform het belastingreglement op verkoopkramen op het openbaar domein wordt een vergoeding aangerekend voor het gebruik van het openbaar domein.

Advies van verschillende betrokken stadsdiensten en van politie en brandweer is noodzakelijk.

De volgende basisvoorwaarden zijn van toepassing:

Inplanting

 • Een inplantingsplan indienen is verplicht.
 • Gebeurt de uitbating in een aansluitend gebouw/woning, dan moet je (brand)veiligheidsattest van de ruimtes en een attest voor geschiktheid van de functies voorleggen.
 • Er moeten toiletten zijn, met eigen opvang of correct aangesloten op riolering.
 • Afhankelijk van de locatie is een fiets- en/of autoparking verplicht.

doelpubliek

 • Zorg voor een gemakkelijke toegankelijkheid voor iedereen.

Uitbating

 • De functiehouders van de organisatie, ongeacht de rechtsvorm, moeten effectief buurtbewoners zijn.
 • De uitbating van de pop-up heeft een niet-commerciële doelstelling en mag geen winst nastreven.
 • De openingsuren moeten vallen tussen 10.00 u. en 0.00u.
 • Uitbating is mogelijk vanaf 15 juni tot en met 15 september (opbouw vanaf 1 juni en einde afbouw 30 september).

Spelen van muziek

 • Het spelen van muziek is enkel toelaten van 12.00 u. tot 22.00 u.
 • Het volume van achtergrondmuziek moet permanent beperkt blijven tot maximum 85dB (A).
 • De muziekinstallatie moet voorzien zijn van een begrenzer.
 • Tijdens de vergunde periode is het toegelaten om maximum twee optredens te organiseren met afwijking op de geluidsnormen.

Verplichte formaliteiten

 • Hygiënisch attest.
 • Toelating FAVV voor het uitbaten van een eet- en/of drankstand.
 • Naleven van de voorwaarden voor duurzame voeding en herbruikbare bekers.

Handhaving

 • Overtredingen uit het verleden worden als ‘verzwarend’ element meegenomen bij de eventuele vergunning van een volgende editie.
 • Gasboetecontroles worden consequent uitgevoerd en overtredingen worden beboet.

Terug naar inhoudstabel


Pop-up bar in open lucht op openbaar domein: stadsinitiatief

Pop-ups/zomerbars worden georganiseerd door de Stad, die de locaties bepaalt rekening houdend met de omgeving: bewoning en omliggende horeca. De Stad legt zelf het concept vast (openingsuren, infrastructuur aankleding, materialen, spelen van muziek …).
De uitbating wordt toegekend via een concessieaanbesteding voor diensten.

De deelname is open voor iedereen, met gelijke kansen voor iedereen (in tegenstelling met procedure waarbij pop-ups ad hoc worden toegestaan op het openbaar domein op basis van het politiereglement).
Er wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend.

Advies van betrokken stadsdiensten, politie en brandweer is noodzakelijk.

De volgende basisvoorwaarden worden in de concessie opgenomen:

Inplanting

 • Een inplantingsplan indienen is verplicht.
 • Er moeten toiletten zijn, met eigen opvang of correct aangesloten op riolering.
 • Afhankelijk van de locatie en het doelpubliek is een fiets- en/of autoparking verplicht.
 • De pop-up moet  gemakkelijke toegankelijk zijn voor iedereen.

Uitbating

 • De openingsuren moeten vallen tussen 10.00 u en 0.00 u.
 • Uitbating is mogelijk vanaf 15 juni tot en met 15 september (opbouw vanaf 1 juni en einde afbouw 30 september).

Verplichte formaliteiten

 • Hygiënisch attest.
 • Toelating FAVV voor het uitbaten van een eet- en/of drankstand.
 • Naleven van de voorwaarden voor duurzame voeding en herbruikbare bekers.

Handhaving

 • Overtredingen uit het verleden worden als ‘verzwarend’ element meegenomen bij de eventuele vergunning van een volgende editie.
 • Gasboetecontroles worden consequent uitgevoerd en overtredingen worden beboet.

Terug naar inhoudstabel

Pop-up bar in open lucht op privaat domein

Ga zeker ook eens kijken op de pagina van horeca pop-up!
Ook bij de start van een tijdelijke pop-upbar ben je verplicht om de horecawetgeving na te volgen!

Voor de uitbating van een pop-upbar op privaat domein met openbaar karakter is een                omgevingsvergunning noodzakelijk, tenzij het vrijstellingsbesluit kan ingeroepen worden.
Bij elke aanvraag moet worden nagegaan of een omgevingsvergunning nodig is en welke.

Gezien de inplanting op privaat terrein wordt geen vergoeding aangerekend. De uitbaters van de pop-up betalen uitbatingskosten en/of huurlasten aan de eigenaar.

De aanvragen worden geval per geval behandeld en worden verleend onder de voorwaarden van het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is:

Vrijstellingsbesluit

Artikel 7.2.

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor de tijdelijke plaatsing van constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, op voorwaarde dat aan devolgende voorwaarden voldaan is:

1° op hetzelfde goed wordt een maximale duur van vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar niet overschreden. Op de eerste dag van de plaatsing van de constructie begint de periode van dertig dagen te lopen, ongeacht of de constructie de volle dertig dagen geplaatst blijft. De periodes van dertig dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet;

2° de plaatsing gebeurt niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied

3° de constructies brengen de verwezenlijking van de algemene bestemming van het gebied niet in het gedrang;

4° de plaatsing gaat niet gepaard met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen.

Bijkomend neemt het bestuur de beslissing voor het al dan niet toekennen o.b.v. de adviezen van diensten DRO/omgeving, preventie, politie en brandweer, leefmilieu, toegankelijkheidsambtenaar.

Basisvoorwaarden opgenomen in de concessie

Inplanting

 • Een inplantingsplan indienen is verplicht.
 • Er moeten toiletten zijn, met eigen opvang of correct aangesloten op riolering.
 • Afhankelijk van de locatie en het doelpubliek is een fiets- en/of autoparking verplicht.
 • De pop-up moet  gemakkelijke toegankelijk zijn voor iedereen.

Uitbating

 • De openingsuren moeten vallen tussen 10.00 u en 0.00 u.
 • Uitbating is mogelijk vanaf 15 juni tot en met 15 september (opbouw vanaf 1 juni en einde afbouw 30 september).

Verplichte formaliteiten

 • Hygiënisch attest.
 • Toelating FAVV voor het uitbaten van een eet- en/of drankstand.
 • Naleven van de voorwaarden voor duurzame voeding en herbruikbare bekers.

Handhaving

 • Overtredingen uit het verleden worden als ‘verzwarend’ element meegenomen bij de eventuele vergunning van een volgende editie.
 • Gasboetecontroles worden consequent uitgevoerd en overtredingen worden beboet.

Terug naar Starten met een pop-up