Sloop beurshal start op 1 juni 2017

19
mei
2017

 

Het stadsbestuur plant een stadsvernieuwingsproject op de locatie van de huidige beurshal. Het is de bedoeling om er een nieuw en eigentijds beurs- en congresgebouw te realiseren, omringd door een aantrekkelijke omgevingsaanleg. Het doel is om met deze nieuwe infrastructuur een antwoord te bieden op de vele vragen vanuit de beurssector enerzijds en de meeting- en congressector anderzijds.

Momenteel loopt een zogenaamde internationale “design & build”-procedure om het nieuwe ontwerp van de beurshal te kennen. De teams moesten aan heel wat richtlijnen, regelgeving en kwaliteitseisen voldoen. De ingediende offertes worden grondig onderzocht. Het is de doelstelling om dit jaar nog een definitief ontwerp te kiezen.
De huidige beurshal wordt vanaf 1 juni gesloopt en er zal een archeologisch onderzoek plaatsvinden.

Aannemer De Meulenare en zonen nv uit Oudenburg voert de werken uit. Na de sloop wordt de site geasfalteerd. Deze vrijgekomen oppervlakte zal tijdelijk gebruikt worden voor de zaterdagmarkt en eventueel enkele andere evenementen die door de werken op ’t Zand een tijdelijk nieuwe plek vereisen. De geasfalteerde oppervlakte wordt niet als parking ingezet.

De werkzaamheden samengevat

1. De werken starten op 1 juni 2017 en eindigen behoudens onvoorziene omstandigheden op 15 juli 2017.

2. De werken omvatten drie fasen:

  • 1 juni tot 23 juni: de sloopfase (enkel bovengrondse constructie). De funderingen blijven behouden zodat de aannemer geen grote graafwerken moet uitvoeren.
  • 12 juni tot 16 juni: het archeologisch onderzoek (de sloopfase en het archeologisch onderzoek vinden gedeeltelijk samen plaats, elk aan een andere kant van de werkenzone).
  • 19 juni tot 15 juli: de afwerkingsfase tot asfaltplein.

Opgelet: een aantal elementen kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen beëindigd worden.

3. De grote bomen aan de straatzijde blijven behouden. Enkel de struiken en bomen die tegen de beurshal staan worden gerooid.

4. Een gedeelte van de parking naast het gebouw wordt tijdelijk ingenomen als werfzone waardoor die zone vanaf 1 juni gedurende de werken even niet meer gebruikt kan worden (zie plan in bijlage).

5. Om eventuele beschadigingen te vermijden kunnen ook een aantal parkeerplaatsen grenzend aan de werfzone tijdens de sloopperiode tijdelijk niet gebruikt worden. In overleg met de aannemer werd geprobeerd om zoveel mogelijk parkeerplaatsen te behouden en om de termijn van de sloop zo kort mogelijk te houden. Op het plan in bijlage kan u zien op welke plaatsen tijdelijk parkeerverbod ingevoerd zal worden.

6. Aan de aannemer werd opgelegd dat eventuele hinder zich moet beperken tot de gangbare werkuren.

Verkeerscirculatie
Op 1 en 2 juni zal de parking volledig afgesloten zijn voor het vellen van de bomen rond het gebouw, niet die rond de parking. Daarna wordt de helft van de parking werfzone, de andere helft blijft parking. De toegang in de Hauwerstraat is voorbehouden voor het werfverkeer. Het beschikbare deel voor de reguliere parkeerder is enkel toegankelijk via de Sint-Maartensbilk.
Om de hinder in de buurt zoveel mogelijk te beperken, wordt het werfverkeer als volgt geregeld: aanvoer vanaf de Expresweg via Bevrijdingslaan, Hoefijzerlaan, Vrijdagmarkt en Hauwerstraat; afvoer vanaf de Hauwerstraat via Vrijdagmarkt, Koning Albert I-laan, Unescorotonde, tunnel onder ’t Zand, Hoefijzerlaan en Bevrijdingslaan naar Expresweg.

Zaterdagmarkt
Ook tijdens de werkzaamheden zal de zaterdagmarkt plaatsvinden rond het Beursplein. In samenspraak met de aannemer zal een exacte inplanting van de kramen bekeken worden.

Deel deze pagina