Sociale huisvesting

Heb je vragen rond sociale huisvesting?
Wil je je inschrijven bij de sociale bouwmaatschappij van Brugge namelijk Vivendo? Wil je een afspraak of inschrijven bij de Vereniging Sociaal Verhuurkantoor Brugge of Sociaal Verhuurkantoor Sovekans?

Het Woonloket van OCMW Brugge helpt en adviseert je.
Maak een afspraak.

Bij het Woonloket kan je niet terecht voor informatie rond sociale koopwoningen. Maak hiervoor een afspraak met Vivendo via 050 170 500 .

Hiervoor kun je:

 • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

Voorwaarden

Leeftijd

 • Je bent meerderjarig.
 • Je bent minderjarig en ontvoogd.
 • Of je bent minderjarig en woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen met begeleiding door een erkende dienst.

 

Domicilie

Jij en jouw partner zijn ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister of jij en jouw partner zijn ingeschreven op een referentieadres. Indien je ingeschreven bent in het wachtregister, dan kan je niet ingeschreven worden als kandidaat-huurder.

 • Een sociale woning kan in Brugge aan een iemand worden toegewezen als die in de laatste 5 jaar minstens 3 jaar in Brugge gedomicilieerd is. 
 • Een woning van een SVK kan aan iemand worden toegewezen als die in de laatste 5 jaar minstens 1 dag in Brugge gedomicilieerd is.

 

Inkomen

Je belastbaar inkomen bedraagt op het laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting niet meer dan

 • € 25.557,00 voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
 • € 27.698,00 voor een alleenstaande met een handicap;
 • € 38.335,00, vermeerderd met € 2.143,00 per persoon ten laste, voor anderen.

 

Taal

Er geldt een taalkennisvereiste Nederlands voor jou en jouw partner. Jij en jouw partner moeten hieraan voldoen ten laatste na één jaar sociaal huren.

Eigendom

Je hebt samen met jouw partner geen woning of geen stuk grond om een woning op te bouwen volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland en je hebt samen met jouw partner geen woning of eigendom volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gegeven of in erfpacht of opstal zelf of door een derde gegeven.

Uitzonderingen: Je hebt wel een eigen woning maar

 • De woning ligt in het Vlaamse Gewest binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan en wordt bewoond door de persoon die zich kandidaat wil stellen.
 • De woning in het Vlaamse Gewest is maximaal 2 maanden voor de inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en de ontruiming hiervan is noodzakelijk en werd bewoond op datum van onbewoonbaar of ongeschikt verklaring door de persoon die zich kandidaat wil stellen.
 • De woning in het Vlaamse Gewest is onaangepast en wordt bewoond door een persoon met een fysieke handicap die zich kandidaat wil stellen.
 • De woning wordt bewoond door een persoon met een handicap en is ingeschreven voor een ADL-woning, vermeld in artikel 1,8° van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken.
 • De woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet toegelaten is.
 • De woning wordt bewoond door de persoon die zich wil inschrijven, en die heeft het beheer over zijn woning verloren ten gevolge van een faillietverklaring met toepassing van artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.

Je hebt samen met jouw partner geen woning of geen stuk grond om een woning op te bouwen volledig in volle eigendom, volledig in vruchtgebruik, een volledig recht van erfpacht of een volledig recht van opstal in binnen- of buitenland.

Uitzonderingen

 • De woning of bouwgrond die deel uitmaakt van een huwelijksgemeenschap of die samen met de wettelijke of feitelijke partner werd aangekocht. Die woning of bouwgrond vormt geen beletsel op voorwaarde dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is of als de relatie beëindigd is en de (ex-)partner de sociale woongelegenheid niet mee gaat bewonen
 • De woning of bouwgrond die de kandidaat-huurder kosteloos heeft verworven (bijvoorbeeld schenking, erfenis): hetzij gedeeltelijk in volle eigendom, hetzij een gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, hetzij bezwaard met een gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal.

Jij en jouw partner zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin jij of jouw partner een woning of een stuk grond om een woning op te bouwen, hebben ingebracht of waarvan jij of jouw partner de zakelijke rechten (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) niet in de vennootschap hebben gebracht.

Procedure

Maak bij voorkeur telefonisch een afspraak.

Meebrengen

 • Elektronische identiteitskaart + pincode
 • Een kopie van de identiteitskaart van alle inwonende gezinsleden
 • Een kopie van je meest recente aanslagbiljet van de belastingen

Indien van toepassing

 • Attest meer dan 66% invaliditeit
 • Vonnis/bewijs opstart echtscheiding, uittreksel stopzetting wettelijke samenwoonst
 • Vonnis/bewijs  bezoekrecht of co-ouderschap kinderen
 • Inburgeringsattest en bewijs volgen van Nederlandse lessen (indien je Belg bent en niet in België geboren of indien je geen EU-burger bent)

Contactinformatie