Proefproject Sparrenstraat: knip wordt niet behouden

Half augustus startte Stad Brugge een drie maanden durend proefproject waarbij de Sparrenstraat in Assebroek geknipt werd voor gemotoriseerd verkeer. Het proefproject kwam er naar aanleiding van verschillende meldingen over te snel verkeer. Een verkeerson­derzoek van de dienst Mobiliteit en de lokale politie toonde aan dat dit vooral zo was tussen de Lorreinendreef en de Engelendalelaan. Hetzelfde onderzoek wees ook uit dat de Sparrenstraat als sluiproute wordt gebruikt.

Burgemeester Dirk De fauw: ”Het proefproject heeft ons geleerd dat de knip niet perfect was, en dat we andere oplossingen moeten zoeken om het probleem op te lossen. De knip was nooit het doel op zich, wel een middel om een verkeersleefbare buurt te realiseren. Op mijn vraag besliste het college van burgemeester en schepenen maandag om het proefproject onmiddellijk stop te zetten en de knip vandaag weg te laten halen.”µ

71 procent tegen

Uit een ruime bewonersbevraging bleek dat er onvoldoende draagvlak is om de knip in de Sparrenstraat te behouden: 71 procent evalueerde de knip als negatief. Het onderzoek toonde echter ook opnieuw aan dat de verkeersleefbaarheid in de wijk problematisch is. Daarom zal de Stad nu alternatieve pistes verder uitwerken. Die alternatieve oplossingen worden op maandag 16 november voorgelegd aan het college.

“Tijdens de infovergadering op woensdag 14 oktober gaven we aan de omwonenden de nodige duiding hierrond. Samen met hen gaan we op zoek naar alternatieve maatregelen die een evenwicht creëren tussen een vlotte verkeersdoorstroming en een veilige woonomgeving,” aldus burgemeester Dirk De fauw.

Maatregelen verkeersleefbaarheid omgeving Sparrenstraat

De verkeersleefbaarheid in de Sparrenstraat en de omliggende straten blijft ook na de recente stopzetting van het proefproject met knip een belangrijke uitdaging. Daarom voorziet het stadsbestuur op korte en middellange termijn enkele alternatieve ingrepen.

Maatregelen in de Sparrenstraat

Via een bewonersbevraging (maar dit beperkt tot de bewoners Sparrenstraat) polst het stadsbestuur of er een draagvlak is voor volgende maatregelen:

• Op de oude spoorwegbedding komt in de Sparrenstraat een fietsoversteek met een verhoogd plateau en een wegversmalling. Fietsers op de spoorwegbedding hebben hier voorrang. Indien deze ingreep positief gevalueerd wordt, komen ook elders op de route gelijkaardige oversteken.

• Er wordt een herinrichting van de parkeerplaatsen voorgesteld waardoor er asverschuivingen ontstaan.

Andere maatregelen

• In de Lorreinendreef zal een snelheidsprocedure plaatsvinden. De resultaten hiervan zullen voorgelegd worden aan de bewoners van de Lorreinendreef.

• De zone 30 wordt in zowel de Sparrenstraat als in de Lorreinendreef extra aangeduid via een markering ‘zone 30’ op de rijweg.

• In de Sparrenstraat, Maalderijstraat en de Engelendalelaan wordt een tonnagebeperking 5 ton ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ ingevoerd.

Bovendien blijven een aantal flankerende maatregelen uit het proefproject behouden:

• het insnoeren van het kruispunt van de Maalderijstraat en de Astridlaan;

• de parkeerbelijning in de Astridlaan en de optimalisatie van het verdrijvingsvak ter hoogte van het kruispunt van de Maalderijstraat en de Engelendalelaan.

Tijdens het infomoment kwam ook de verkeersonveilige situatie ter hoogte van de Astridlaan ter sprake. In samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer – dat beheerder is van de Astridlaan – zal de Stad een betere oversteekbaarheid in de Astridlaan ter hoogte van de Maalderijstraat onderzoeken.

Evaluatierapport

Lees hier het evaluatierapport.