Kaaidistrict

Stad Brugge wil het Kaaidistrict ontwikkelen tot een nieuw volwaardig stadsdeel waarbij de verweving van handel, maakeconomie, bedrijven en diverse vormen van wonen centraal staan. Wil je reageren of heb je nog vragen of ideëen. Stel ons dan jouw vraag of mail kaaidistrict@brugge.be

Conceptstudie

Het Kaaidistrict ligt langs de Brugse ring waar de binnenstad en haven elkaar raken. In het gebied vind je naast een beperkt aantal bedrijfsgebouwen vooral winkels voor grootschalige kleinhandel en warenhuizen

Tussen de verouderde delen zien we enkele recentere realisaties zoals de V-Markt en Dovy Keukens. Vooral aan de westelijke zijde van het gebied is er leegstand, met het Brugs Slachthuis als grootste voorbeeld. Tussen alle economische functies zijn er nog straten met huizen en appartementen gelegen.

Het geheel biedt vandaag een rommelige aanblik met een weinig efficiënt ruimtegebruik en hoge verhardingsgraad. Toch is het Kaaidistrict strategisch heel waardevol:

 • Zijn ligging naast het water en de haven
 • De nabijheid tot de binnenstad

We zitten op een scharniermoment vol opportuniteiten en uitdagingen.

De toekomst van het kaaidistrict

Met de conceptsubsidie beschikken we over een duidelijke ambitie voor het Kaaidistrict.

Het Kaaidistrict wordt de stadswijk van de toekomst met meervoudig ruimtegebruik die voor jou aantrekkelijk is door het water en natuurlijke groen. Een plek waar je graag woont of werkt en waar het aangenaam vertoeven is in en rond de mooie en toegankelijke publieke ruimtes die vlot bereikbaar zijn via de weg, het spoor, het water maar vooral via een veilig uitgewerkt fiets- en wandelnetwerk

Een zelfvoorzienend stadsdeel ook, met de nabijheid van stad en haven als grote troef. In het Kaaidistrict kan je heerlijke lokaal gekweekte groenten kopen of leuke goederen vinden die hier door ambachslieden zijn gemaakt.  

De conceptstudie vormt pas een eerste stap in de overgang naar een volwaardig stadsdeel. Verder onderzoek en verfijning zijn nodig om het toekomstbeeld verder uit te werken. Dat doen we samen met de ontwikkelaars, eigenaars en mogelijke investeerders. We kiezen resoluut voor verweving tussen wonen, werken en ondernemen en voor clustering in een retailcluster, voedselhub en makersdistrict.

Retailcluster

Het Kaaidistrict biedt ruimte aan toekomstgerichte retail of kleinhandel, met meerwaarde voor het stedelijk weefsel. De nabijheid van het stadscentrum vereist een gestapeld en gemengd programma met compacte bouwvormen. De klassieke baanwinkel met de parking voor de deur maakt in het Kaaidistrict plaats voor nieuwe woningen en wijkfuncties. Duurzame mobiliteit maakt vergroening van de woonstraten mogelijk.

Voedselhub

In het Kaaidistrict kan je terecht voor kwalitatieve, gezonde voeding. Hier versmelten stadslandbouw en foodstores tot één. In het Kaaidistrict vind je moestuinen, dakserres, pluktuinen en aquaponics (planten kweken op het water). De productie van groenten en fruit bepaalt het beeld van de plek.

Lokale boeren zorgen voor vlees via korte keten. En de haven brengt ook vis van dichtbij. Cargofietsen rijden tussen het Kaaidistrict en de binnenstad. We hanteren bij de productie van voedsel ook een circulaire aanpak. Zo eindigen voedseloverschotten van restaurants als compost en zetten we restafval om in warmte voor wonigen en bedrijven.

Makersdistrict

Het makersdistrict biedt ruimte voor creatieve ondernemers. Een levendige en eigenzinnige broedplaats, een plek voor stedelijke productie. Hier is ruimte om te delen, te experimenteren, te recycleren en te repareren. De sfeer en de beleving van zelf iets te maken en te creëren maakt de plek attractief, voor bezoekers van dichtbij of veraf.

We brengen verder ook ondernemers en investeerders met gelijkaardige belangen en bezorgdheden samen, zorgen voor kruisbestuiving en sturen de ontwikkeling van het gebied. Om het verhaal ook tastbaar te maken stelde het studieteam een narratief met aantrekkelijke beelden op.

Onze ambitie zet ook sterk in op duurzaamheid en circulariteit: klimaatbestendig waterbeheer, duurzame energiebronnen, robuuste groenstructuren en korte keten. We zoeken actief naar daken om te benutten voor energieproductie, maar ook voor sport en spel of ontspanning, voor waterberging en het milderen van hitte-eilandeffecten.

Goedkeuring college en gemeenteraad

Op 1 april 2022 keurde het College van Burgemeester en Schepenen de conceptstudie van het stadsvernieuwingsproject Kaaidistrict goed. De gemeenteraad bekrachtigde op zijn beurt de conceptstudie op 25 april 2022 en werd de studie verankerd in een BGO (beleidsmatig gewenste ontwikkeling). Hierdoor dient ze als juridische basis bij de beoordeling van omgevingsvergunningen.

Inspraak en cocreatie

Hieronder lees je welke weg het stadsvernieuwingsproject Kaaidistrict al heeft afgelegd en welke stappen we in de nabije toekomst nemen.

 1. September 2020 - januari 2021 opmaak conceptstudie

 2. April 2021 Goedkeuring conceptstudie

  Op 1 april 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen de conceptstudie van het stadsvernieuwingsproject kaaidistrict goed. De gemeenteraad bekrachtigde op zijn beurt de conceptstudie op 25 april.

 3. Mei 2022 infomarkt conceptstudie

  Op 3 mei 2022 organiseerde Stad Brugge een infomarkt om iedereen de mogelijkheid te geven kennis te maken met het project en feedback te geven. 

 4. Juni 2022 netwerkevent

  Op 14 juni 2022 ging de stad tijdens een netwerkmoment in dialoog met ruim 100 eigenaars, beheerders, investeerders, ontwikkelaars en ontwerpers binnen het Kaaidistrict.

  We gingen dieper in op verschillende thema’s die belangrijk zijn bij de herontwikkeling van dit gebied en we bekeken samen hoe we de ambitiesen uitdagingen ruimtelijk kunnen vertalen.

  Ruimte voor economie en wonen
  Verschillende sprekers en begeleiders legden verbanden met de relatie van het kaaidistrict ten opzichte van gelijkaardige bestaande projecten in andere steden en gemeenten en deelden hun kennis over de aanpak van zo’n stadsvernieuwingsproject. Via lezingen en thematische workshops kaderden we het belang van het Kaaidistrict als nieuw stadsdeel en werden ideeën uitgewisseld.

  Kathleen Van de Werf van Studiebureau BUUR Part of Sweco gaf een lezing over stedelijke verweving van functies en maakte zo tastbaar waarom het Kaaidistrict ruimte moet bieden aan economische functies, zoals maakruimte, retail en ruimte voor stadslandbouw in combinatie met wonen.

  Geïnteresseerden namen deel aan workshops die specifiek gingen over elke zone binnen het Kaaidistrict, zoals de retailcluster, de voedselhub en het makersdistrict. De deelnemers wisselden gedachten over circulariteit, klimaat en energie binnen nieuwe ontwikkelingen en hoe dit economisch haalbaar is.

  Je kon ook deelenemen aan een workshop over duurzame mobiliteit en stadsdistributie of aan een workshop over alternatieve woonvormen, zoals coöperatief wonen.

 5. 2023 Burger- en Bedrijvenpanel mobiliteitsstudie

  Nieuwe inzichten met hulp van een burger- en bedrijvenpanel
  Lokale kennis en inzichten zijn ook in het Kaaidistrict belangrijk. Daarom konden buurtbewoners en lokale bedrijven zich aansluiten bij een burger- en bedrijvenpanel om mee na te denken over de toekomst van de mobilieit in het Kaaidistrict. Dit panel kwam tussen november 2022  en juni 2023 drie keer samen en hun bijdragen leverde waardevolle informatie op.

 6. Januari 2023 kick-off Re-Value

 7. Juni 2023 start studie Ruimte voor Makers

  Het college van burgemeester en schepenen heeft de opdracht gegeven om een studie rond Ruimte voor Makers in het Makersdistrict in Brugge op te maken.

 8. 2023 cocreatie werkateliers Brugse makers

  Brugse makers, bewoners die met ambachten bezig zijn en andere betrokkenen komen samen tijdens werkateliers om het Makersdistrict verder uit te werken en vorm te geven.  

 9. September 2023 kick-off Vives Honours Degree met Bootcamp in Alesund

 10. Oktober 2023 Kick-off Innovation Camps Vlajo samen met Brugse scholen

 11. Eind 2023 Goedkeuring mobiliteitsstudie

  Eind 2023 verwachten we de resultaten van de mobiliteitsstudie. We stellen deze resultaten later voor aan het brede publiek tijdens een infomarkt

Mobiliteitsstudie

De conceptstudie is slechts een begin van het onderzoek naar herontwikkeling van het Kaaidistrict. Stad Brugge is gestart met de opmaak van een mobiliteitsstudie voor het Kaaidistrict. 

Naar een duurzame mobiliteit

Nieuwe ontwikkelingen in het kaaidistrict zorgen voor extra verkeer. Hoewel een duurzame mobiliteit voor het stadsdeel Kaaidistrict een belangrijk uitgangspunt vormt, schuilt hierin een gevaar dat het mobiliteitssysteem tegen haar limieten aanloopt.

Vandaag kampt de Sint-Pieterskaai (R30) met een hoge verkeersdruk en een concentratie van zwarte punten. Samen met het studiebureau VECTRIS voeren we een mobiliteitsstudie en brengen we de bestaande toestand in kaart.

 • Verkeerstellingen in september 2022
 • Analyse van de bestaande problemen en knelpunten in het studiegebied en de aanpalende woonstraten
 • Ramingen van de toekomstige verkeersstromen en de effecten op doorstroming, oversteekbaarheid en leefbaarheid

We onderzoeken ook hoe we het vrachtverkeer uit de residentiele wijken weren en of de R30 en de Krakeleweg bijkomende ontwikkelingen aankunnen.

Deze studie zoekt naar oplossingen op drie vlakken

 1. Moeten we de bestaande straten aanpassen?
 2. Aanpassingen aan het programma
 3. Hoe krijgen we in het Kaaidistrict meer mensen op de fiets?

De resultaten zijn belangrijk om verdere stappen te kunnen zetten in dit transitieverhaal en voor de opmaak van een gemeentelijk uitvoeringprogramma (RUP). In dit juridisch document staan de principes voor de ontsluiting van terreinen, de architecturale ambities en de kwaliteit van de publieke ruimte.

Europees project Re-Value

In het Re-Value-project onderzoekt Stad Brugge hoe het via planning en stadsontwikkeling kan bijdragen aan een klimaatneutrale toekomst. In Brugge focust dit Europees project op het Kaaidistrict

Dat is het gebied rond de Sint-Pieterskaai en de ringvaart tussen de Slachthuisstraat en de Havenstraat. Het college van burgemeester en schepenen keurde in april 2022 de conceptstudie voor dit stadsdeel goed.

Deze studie werd uitgewerkt door BUUR, City-D-WES en ir-architect Jurgen Trappeniers. De economische ambitie van het Kaaidistrict met plaats voor handel (retail), voedselproductie en -verkoop (voedselhub) en een makersdistrict (kleine ambachten), gecombineerd met wonen en ontspanning staat in deze studie voorop. 

We kiezen voor een verweving van functies  waar wonen, werken en ontspanning hand in hand gaan op lokaal en regionaal niveau. 

Stadsontwikkeling 

Samen met de buurtbewoners en ondernemers in deze buurt gaan we in dialoog rond energie en duurzaamheid. We onderzoeken welke elementen een belangrijke impact hebben op de CO2-uitstoot en de klimaatrobuustheid van de stad.

De ervaringen uit het Kaaidistrict en de andere pilootsteden gieten we in een model voor toekomstgerichte stadsontwikkeling die andere steden ook kunnen toepassen. De Europese Unie ondersteunt zo steden in hun ambitieuze klimaatdoelstellingen. 

De partners van Re-Value engageren zich om de CO2-uitstoot met 55 procent te verminderen tegen 2030. Deze ambitie ligt in lijn met het Brugse klimaatplan BruggeNaarMorgen

Link met het klimaatplan BruggenNaarMorgen 

Het Kaaidistrict staat model voor een klimaatrobuuste stad met duurzame mobiliteit, energieneutraliteit en hernieuwbare energie met veel plaats voor groen en watervoorzieningen. De klassieke lineaire economie maakt hier plaats voor circulaire economie met een minimum aan afval. Zo krijgen we een mooie weerslag van het klimaatplan BruggenNaarMorgen dat ook als voorbeeld dient voor andere Brugse ontwikkelingen.

Om de hoge ambities waar te maken moeten we samen nieuwe strategieën verkennen op het vlak van ruimtelijk beleid, klimaatbeleid, visievorming en samenwerken tussen de publieke en private sector. Enkel samen met de stakeholders, eigenaars en bewoners kunnen we gewenste ontwikkelingen van deze nieuwe stadswijk realiseren. Het projectteam gaat de komende jaren aan de slag samen met die stakeholders om de ambities om te zetten in concrete plannen

Brugge pilootstad

Onder leiding van de Noorse Universiteit voor wetenschap en technologie (NTNU) wordt samengewerkt met verschillende Europese havensteden. Brugge is een van de 4 pilootsteden van het project, samen met

 • Alesund (Noorwegen)
 • Burgas (Bulgarije)
 • Rimini (Italië)

5 volgsteden passen de strategieën toe in hun lokale context:

 1. Cascais (Portugal)
 2. Rijeka (Kroatië)
 3. Izmir (Turkije)
 4. Constanta (Roemenië)
 5. Pisek (Tsjechië)

Budget

Totaal projectbudget € 12.726.052

 • Aandeel Stad Brugge: e 1.135.018
 • Subsidies: Horizon Europe (100%) € 1.135.018

Periode

 • 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media