Openbaarheid van bestuur

Het recht op openbaarheid van bestuur houdt in dat je als burger het recht hebt om bestuursdocumenten van de overheid in te kijken, er een kopie van te ontvangen en er uitleg over te krijgen. Openbaarheid van bestuur geldt niet alleen voor Stad Brugge maar ook voor andere overheidsinstanties, zoals de Vlaamse overheid.

Waar gaat het over?

Stad Brugge biedt verschillende documenten aan via actieve openbaarheid van bestuur. Iedereen kan ook zelf via passieve openbaarheid van bestuur vragen om documenten in te kijken.

De Stad doet aan actieve openbaarheid van bestuur en is verplicht om een aantal documenten openbaar te maken, zoals de agenda van het college van burgemeester en schepenen (CBS), de agenda van de gemeenteraad (GR) en verschillende reglementen.

Daarnaast kan elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering een verzoek indienen om bestuursdocumenten gratis in te kijken, er gratis uitleg over te vragen of er een kopie van te krijgen (tegen betaling). Dit noemen we passieve openbaarheid van bestuur.

Hoe vraag je het aan?

 1. Vraag via het webformulier aan om een document in te kijken, uitleg op te vragen of een kopie aan te vragen.

  Je kunt je aanvraag ook per mail of brief doen. Vermeld zeker je volledige naam en adres.

 2. Stad Brugge registreert en onderzoekt je aanvraag. 

 3. Binnen de 20 kalenderdagen na de registratie ontvang je een antwoord.

  In sommige gevallen is er meer tijd nodig om informatie te verzamelen of om na te gaan of er een uitzondering van toepassing is. De termijn kan dan worden verlengd met maximaal 20 dagen.

 4. Je kunt nu het gevraagde document inkijken of het document wordt je helemaal of gedeeltelijk bezorgd.

  Als het document niet openbaar gemaakt mag worden, ontvang je een bericht.

 5. Als je niet akkoord gaat met het antwoord, kun je een beroep instellen bij de beroepsinstantie openbaarheid van bestuur.

  Mail naar openbaarheid@vlaanderen.be of stuur een  brief naar Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Beroepsinstantie Openbaarheid van Bestuur, Havenlaan 88, bus 100, 1000 Brussel. Je hebt daarvoor een termijn van 30 kalenderdagen, die ingaat de dag nadat de beslissing (het antwoord) werd verstuurd.

 6. Werd je aanvraag helemaal of gedeeltelijk goedgekeurd? Dan betekent dat niet automatisch dat je het gevraagde bestuursdocument mag hergebruiken.

Hoeveel kost het?

Het is mogelijk dat je voor kopies een retributie moet betalen. Het bedrag van deze retributie is vastgelegd in het retributiereglement op het verstrekken van administratieve gegevens.

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

Hoewel elk bestuursdocument in principe openbaar kan gemaakt worden, zijn er toch uitzonderingen. Sommige documenten worden niet of slechts gedeeltelijk openbaar gemaakt.  Bekijk de uitzonderingen onderaan de pagina.

Veelgestelde vragen

 • de vraag onredelijk is;
 • de vraag op een te algemene wijze geformuleerd is;
 • het gaat om bestuursdocumenten die niet af zijn, onvolledig zijn of (nog) niet bestaan;
 • het gaat over interne communicatie en het belang om deze af te schermen weegt zwaarder door dan het algemeen belang van openbaarheid;

Uitzonderingen

Sommige documenten worden niet of slechts gedeeltelijk openbaar gemaakt. Dit kan gebeuren omwille van: 

 • de bescherming van de persoonlijke levenssfeer/privacy;
 • het vertrouwelijke karakter van informatie die vrijwillig door derden werd verstrekt en die uitdrukkelijk als strikt vertrouwelijk is bestempeld (bijvoorbeeld bezwaarschriften);
 • het vertrouwelijke karakter van commerciële en industriële informatie (bijvoorbeeld prijsoffertes);
 • auteursrechten. Zonder voorafgaande toestemming van de architect kan je bijvoorbeeld geen kopie van een plan bekomen. Plannen worden in principe niet gekopieerd en bezorgd. Inzage in plannen is wel altijd mogelijk na afspraak.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten