Stad Brugge gaat in beroep tegen vergunning Top-Mix in Dudzele

1
mrt
2021

Het college van burgemeester en schepenen stelt een procedure in tegen de vergunning voor Top-Mix die door de deputatie werd verleend. Eerder gaf het college al tweemaal (19 oktober 2020 en 1 februari 2021) een ongunstig advies op de adviesvraag van de Provincie.

Deze vraag kaderde in de omgevingsvergunningsaanvraag van Top-Mix voor de aanleg en exploitatie van een inrichting om bouw- en sloopafval te verwerken en uitgegraven bodem tussentijds op te slaan.

De Stad organiseerde tweemaal een openbaar onderzoek. Tijdens deze openbare onderzoeken kwamen er tientallen bezwaren binnen, in hoofdzaak van bewoners uit Dudzele, maar ook natuurverenigingen dienden bezwaren in.

Voor haar negatieve adviezen baseert Stad Brugge zich op meerdere argumenten, en dit zowel op stedenbouwkundig vlak als op het vlak van leefmilieu.

Te dicht bij woningen

Naast de strijdigheid met het gewestelijk RUP, speelt ook de ongunstige ligging dicht bij de woningen van Dudzele en de Dudzeelse Polder een grote rol. De kern van Dudzele ligt zeer nabij. De voorgestelde bedrijfsactiviteit van Top-Mix zal door een significante en niet te negeren verstoring de leefkwaliteit van de bewoners doen afnemen.

Zo zijn effecten te verwachten op gebied van geluid, stof, mobiliteit,… die onvoldoende werden onderzocht.  Het project verstoort ook de visuele kwaliteit, de contextwaarde en de omgeving van drie zones beschermd door het Erfgoeddecreet.

Op ca 150 meter ten westen van de voorgestelde bedrijfsactiviteit liggen immers het beschermd landschap ‘site abdij ter Doest’, het beschermd dorpsgezicht ‘Hoeve de Rozeblomme met omgeving’ en op ca 900 meter ten westen ligt het beschermd dorpsgezicht van Dudzele.
Ook de impact op de Dudzeelse Polder werd onvoldoende onderzocht en er heerst onduidelijkheid over de compensatie van de natuurwaarden. Deze bezorgdheden kwamen ook aan bod in de vele bezwaren.

Het college van burgemeester en schepenen gaat dus niet akkoord met de door de deputatie verleende vergunning, en zal dan ook beroep indienen bij de Vlaamse Regering.