Stad Brugge neemt doorstart in stadiondossiers

10
jan
2020

Het Brugse voetbaldossier is ondertussen al meer dan 14 jaar oud. Het Jan Breydelstadion is verouderd en voldoet na 44 jaar ondanks frequente investeringen en veiligheidsmaatregelen niet meer aan de hedendaagse kwaliteitsnormen. 
De twee Brugse voetbalploegen die in het stadion spelen, Club Brugge en Cercle Brugge, hebben dus nood aan een nieuwe accommodatie.

Intens overleg van het stadsbestuur met beide voetbalploegen heeft geleid tot een voorstel dat tegemoet komt aan de ambities en noden van beide ploegen.

Concreet betekent dit dat Club Brugge een nieuw stadion bouwt op de huidige Olympiasite en dat er een nieuw stadion voor Cercle Brugge komt langs de Blankenbergse Steenweg.

De eerste positieve auditoraatsverslagen met betrekking tot het GRUP ‘Afbakening regionaal stedelijk gebied Brugge’ blazen bovendien een gunstige wind om de vooropgestelde oplossing te realiseren.

Club blijft op Olympiasite

De Stad beoogt de realisatie van twee voetbalstadions, op twee verschillende locaties. Dit biedt als voordeel voor de omwonenden van de huidige Olympiasite dat de impact op wedstrijddagen substantieel verminderd wordt, doordat 1 van de 2 ploegen de site binnen afzienbare tijd zal verlaten.

De huidige Olympiasite, die ondertussen toch ook al een belangrijke voetbalhistoriek met zich meedraagt, heeft een aantal belangrijke troeven voor de ontwikkeling van een nieuw stadion voor Club Brugge.

  • Stad Brugge is eigenaar van de gronden 
  • er zijn geen onteigeningen nodig.
  • Het gebied is planologisch juist bestemd en heeft ondertussen al 44 jaar een stadionfunctie.

In voorgaande onderzoeken en procedures werden de aandachtspunten duidelijk in kaart gebracht (bv. sterke congestie voor en na voetbalwedstrijden, hiermee gerelateerde geluids- en luchthinder op wedstrijdmomenten, verhoogde parkeerdruk, ontsluiting die niet ideaal is…).

Alle partijen zijn er zich van bewust dat, om deze factoren onder controle te krijgen, er een sterk pakket aan ondersteunende en milderende maatregelen nodig zal zijn.

Perimeter en randparkings

Er werd beslist om zoals naar analogie met Euro 2000 te werken met een ruime perimeter rondom het stadion. Enkel supporters met een ticket voor op de parking aan het nieuwe stadion zullen door mogen rijden. Alle andere supporters zullen niet in de ruime woonstraten rond het stadion toegelaten worden. Zij zullen doorverwezen worden naar meerdere randparkings. Zo heeft onze Politie ook reeds contacten met Jabbeke om daar een grote randparking te voorzien voor supporters.

We willen dan ook volop inzetten op slimme mobiliteits- en parkeeroplossingen op wedstrijddagen, zodat de bewoners rondom het stadion minder autoverkeer tijdens wedstrijden zullen hebben dan nu.

Ook een optimale inplanting van het stadion t.o.v. de buurt en het maximale gebruik van nieuwe licht- en geluidstechnieken is een absolute voorwaarde.

Van zodra de plannen concreter zijn, zullen we hierover ruime consultatie inplannen met de bewoners.

Een kwalitatieve groene inrichting van de Olympiasite is noodzakelijk om ook de buurt op niet-wedstrijdmomenten toegang tot de Olympiasite te verschaffen. In het door de Club Brugge uit te voeren milieueffectenonderzoek zal dit onderzocht moeten worden.

Cercle naar Blankenbergse Steenweg

De gewijzigde beleidsinzichten over de locatie van het stadion van Club Brugge sporen met de uitdrukkelijke vraag van Cercle Brugge naar een locatie waar een stadion op maat van de vereniging (met nog overeen te komen capaciteit) kan gebouwd worden en waar Cercle zijn eigen ambities kan realiseren (met o.m. eigen jeugdacademie en oefenterreinen).

De site op de Blankenbergse Steenweg en de bestemming die er in het GRUP wordt aan gegeven, laat toe ook voor Cercle Brugge die doelstellingen op de Blankenbergse Steenweg te realiseren. De Stad engageert zich om deze piste samen met Cercle Brugge verder uit te werken.

Zowel Cercle Brugge als Club Brugge zouden op die locatie oefenvelden inrichten. De globale bestemming die door het GRUP voor deze zone wordt vastgelegd zal ook in die configuratie worden gerealiseerd. Tot aan de realisatie van het Cercle-stadion kan de vereniging gebruikmaken van de faciliteiten op de Olympiasite.

Het stadsbestuur dankt de betrokken partners om constructief mee te werken aan een proactieve oplossing voor deze belangrijke dossiers.