Brugge de gelukkigste en meest fiere van alle centrumsteden

16
jun
2021

Iedere drie jaar bevraagt het Agentschap Binnenlands Bestuur een grote groep burgers over hoe ze leven, wonen en werken in hun stad ervaren. De resultaten van de recentste bevraging – die vandaag aan de pers voorgesteld werden – tonen aan dat Bruggelingen zich het gelukkigst voelen onder alle inwoners van centrumsteden en fier zijn op hun stad. Ook op het vlak van vertrouwen in het bestuur, communicatie en dienstverlening krijgt de stad een goed rapport.

 

Situering

“Dit is een rapport waar we allemaal trots op mogen zijn”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Deze schitterende cijfers uit de stadsmonitor zijn een verdienste van ons allemaal: de inwoners, de medewerkers van de stad, het OCMW, de politie, het college en de gemeenteraad. Bovendien werden de burgers bevraagd in volle coronapandemie – een periode waarin het voor ons allen niet altijd even makkelijk werken was.”

“Dat Bruggelingen gelukkig zijn en fier zijn op hun stad, maakt van mij niet alleen een zeer tevreden burgemeester, maar ook een zeer tevreden inwoner. We zijn nog niet halverwege de legislatuur, maar toch geven de Bruggelingen aan dat ze vertrouwen hebben in ons beleid en ons bestuur. De stijging is meer dan opvallend. Namens het voltallige bestuur bedank ik onze inwoners voor dit vertrouwen. We zullen de komende jaren er alles aan doen om dit vertrouwen te behouden en ervoor zorgen dat onze stad de beste plaats in Vlaanderen blijft om te wonen, te werken en te leven.”

Over de Gemeente-Stadsmonitor

De Gemeente-Stadsmonitor is een beleidsinstrument van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze monitor bevat meer dan 300 omgevingsindicatoren, waarvan er ruim 100 worden verzameld door middel van een driejaarlijkse burgerbevraging.

Van 9 september tot eind oktober 2020 – in volle coronatijd – bevroeg het Agentschap Binnenlands Bestuur ruim 150.000 burgers over allerlei lokale beleidsthema’s. Onder de respondenten waren ook 1.933 Bruggelingen die een antwoord gaven op een brede waaier aan vragen over het leven in Brugge.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt de resultaten van deze bevraging tot een rapport Gemeente-Stadsmonitor, dat samen met andere cijfers een unieke kijk geeft op de staat van elke gemeente of stad in Vlaanderen.

De Gemeente-Stadsmonitor is een onafhankelijk meet-en leerinstrument voor zowel burgers als besturen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur wil met deze beleidsmonitor elk lokaal bestuur ondersteunen om betere beleidsbeslissingen te nemen. Iedereen kan ermee aan de slag om het strategisch beleid van gemeenten en steden te analyseren, onderbouwen en sterker te maken.

Burgemeester Dirk De fauw: “Wij zullen dit rapport gebruiken om ons beleid verder te verfijnen. Ook een goed rapport moet ons blijven prikkelen om zoveel als mogelijk de juiste dingen op de best mogelijke manier te doen voor onze bevolking.”


Vertrouwen lokaal bestuur stevig opgekrikt

Bij de vorige bevraging in het kader van de Gemeente-Stadsmonitor in 2017 gaf 27% van de Bruggelingen aan veel vertrouwen te hebben in het lokaal bestuur.

Dirk De fauw: “Het vertrouwen kreeg toen een stevige klap. In 2008 en 2011 was dit vertrouwen nog aanwezig bij de 40% van de bewoners. In 2014 zakte dit naar 36%. Maar in 2020 genieten we terug het vertrouwen van 49% van de Bruggelingen, een stijging van 22%. Zo stijgen we van de twaalfde plaats onder de centrumsteden naar de tweede plaats, vlak na Leuven. Dit betekent dat een kleine helft van alle Bruggelingen veel vertrouwen heeft in het lokale bestuur. Bovendien zakte het percentage van Bruggeling met weinig vertrouwen in het bestuur van 23% in 2017 tot 13% in 2020.”

Een vergelijking met het vertrouwen in de Vlaamse en federale regering plaatst deze cijfers in de juiste context. Slechts 16% van de Bruggelingen heeft veel vertrouwen in de Vlaamse regering en amper 12% in de federale regering van ons land.

Ook het vertrouwen in de politie in Brugge zit goed. Eén op de twee Bruggelingen heeft veel vertrouwen in de politie. Dit is 8% meer dan in 2017 en goed voor een tweede plek onder alle centrumsteden (na Leuven).


Bruggeling is fier op zijn stad

De mooie resultaten van Brugge in deze stadsmonitor laten zich ook aflezen in hoe fier de Bruggeling is op zijn stad. 86% van alle Brugse respondenten gaf aan fier te zijn op zijn of haar stad en maar liefst 94% woont graag in Brugge. Op beide vlakken scoort Brugge met enige trots het beste van alle centrumsteden.


Gelukkige Bruggelingen

Net geen 9 op 10 Bruggelingen (87%) hebben een geluksgevoel. Dit is de hoogste score van alle centrumsteden in Vlaanderen, die gemiddeld een score van 81% noteerden. Het gemiddelde voor het volledige Vlaamse Gewest – met dus ook de kleinere steden en gemeenten erbij – bedraagt 84%.

Deze algemene positieve tendens laat zich ook voelen in concrete beleidsdomeinen. We lichter er graag enkele toe.


Heldere communicatie en participatie

7 op de 10 Bruggelingen (70%) geeft aan dat ze voldoende informatie krijgen van het stadsbestuur over de voorzieningen in de stad, wat er te beleven valt en wat het stadsbestuur onderneemt. Ook hier zien we een significante stijging ten opzichte van de bevraging in 2017 (+4%). Bovendien staat Brugge hiermee op de eerste plaats van alle centrumsteden, voor Leuven (64%) en Kortrijk (63%).

57% van de ondervraagden gaf aan in de voorbije 12 maanden contact gehad te hebben met de Stad. Dit is iets onder het gemiddelde van de centrumsteden, maar een stijging met 16% ten opzichte van de bevraging in 2017 (een trend die we zien in alle centrumsteden).

In geen enkele centrumstad is de tevredenheid over de consultatie van de inwoners even hoog als in Brugge. Met onder meer zijn stadsmagazine en initiatieven zoals Buurt aan de Beurt betrekt het Brugse stadsbestuur dan ook zoveel mogelijk Bruggelingen actief in de totstandkoming van zijn beleid. Ondertussen zijn ook de voorbereidingen voor een tweede editie Buurt aan de Beurt aan de gang.

Ook de manier waarop de Stad omgaat met de vragen die het krijgt (56% tevredenheid ten opzichte van 39% in 2017) en het betrekken van inwoners bij veranderingen in de buurt (61% tevredenheid ten opzichte van 46% in 2017), wordt gewaardeerd door de Bruggelingen. Brugge scoort hierin het best van alle centrumsteden.


Sterke dienstverlening

Net zoals de communicatie van de stad krijgt ook de dienstverlening een goed rapport van de  Bruggeling. Drie op de vier Bruggelingen geeft aan tevreden te zijn over zowel de digitale dienstverlening als de loketvoorzieningen van de stad, goed voor een stijging met 5% ten opzichte van de bevraging in 2017. Brugge scoort hiermee beter dan het gemiddelde van de 13 bevraagde centrumsteden (69%).Afvalbeleid

Uit de resultaten van deze Gemeente-Stadsmonitor komen ook enkele verbeterpunten voor de Stad naar voor. Eén daarvan is het afvalbeleid.

Terwijl de Bruggeling op zich zeer tevreden is over de huisvuilvoorzieningen (86%, goed voor een tweede plaats onder de centrumsteden), produceert hij volgens de cijfers van OVAM (2019) wel 199 kilogram restafval per jaar. Daarmee behoort Brugge samen met Antwerpen en Oostende tot de drie zwakst scorende centrumsteden.

Burgemeester Dirk De fauw: “Hoewel de vergelijking met cijfers uit 2015 (toen 229 kilogram per Bruggeling) een mooie stap in de goede richting aantoont, waren extra maatregelen noodzakelijk. Zoals in onze beleidsnota opgenomen keurde de gemeenteraad in maart van dit jaar nog een ambitieus plan goed om samen met IVBO tegen 2022 het restafval fors terug te dringen. Dit nieuwe afvalplan rollen we nu al uit. Zo breidden we het aantal zaken dat in de blauwe PMD-zak mag uit op 1 april 2021 en starten we vanaf 1 januari 2020 met een nieuwe GFT-ophaling (groente, fruit, tuinafval). Dit laatste alleen al zal ervoor zorgen dat er tot 35% minder restafval moet verwerkt worden.”


Mantelzorg

Het aantal Bruggelingen dat mantelzorg krijgt (20%), steeg sterk ten opzichte van de cijfers uit 2017 (11%). Ondanks deze stijging, is dit percentage nog steeds het tweede laagste onder de centrumsteden.

Ook hier is het stadsbestuur zich bewust van de noodzaak om op te treden. De OCMW-raad nam daarom eind mei onder meer de beslissing om in te zetten op een hogere en vereenvoudigde mantelzorgpremie en een betere ondersteuning van het Brugs netwerk voor mantelzorg.


Werkzaamheidsgraad

De werkzaamheidsgraad geeft het aandeel van de werkende personen in de totale bevolking weer. De recentste cijfers op lokaal niveau hieromtrent dateren van 2018.

Voor Brugge bedroeg deze werkzaamheidsgraad op dat moment 75%. Hiermee staat Brugge op een tweede plaats in de rangschikking van de centrumsteden, na Roeselare. Bij de bevraging in 2020 gaf 57% van de Brugse respondenten bovendien aan te werken in eigen stad.


Onderwijs

Ook op het vlak van tevredenheid over de Brugse onderwijsinstellingen voert Brugge het peloton van centrumsteden aan. Met 94% is die tevredenheid in onze stad het hoogst.


Cultuur en vrije tijd

De Brugse bibliotheekvoorzieningen sleepten een grootste onderscheiding in de wacht. Zo’n 93% van de bevraagde Bruggelingen gaf aan tevreden te zijn over het bibliotheekaanbod in de stad. Dit is de hoogste score van alle centrumsteden in Vlaanderen.

Ondanks het feit dat deze bevraging plaatsvond midden in de coronapandemie – met bijbehorende lockdown – scoort Brugge ook goed bij haar inwoners op het vlak van culturele voorzieningen. Op dit aspect deelt de stad zijn koppositie onder alle centrumsteden met Leuven.


Ruimte voor jongeren en kinderen in de stad

De speelpleinen en voorzieningen voor jongeren in de stad kunnen eveneens op bijval rekenen bij de Bruggeling. 78% van de ondervraagde Bruggelingen geeft het stadsbestuur hiervoor een positief rapport (een stijging met 5% ten opzichte van 2017). Op deze onderzoeksvraag scoort Brugge het hoogst van alle centrumsteden.

Ook wanneer het gaat over het activiteitenaanbod voor jongeren (56% tevredenheid ten opzichte van 45% in 2017), het activiteitenaanbod voor kinderen (63% tevredenheid, ten opzichte van 50% in 2017) en de veiligheid waarin kinderen en jongeren zich kunnen uitleven (70% ten opzichte van 60% in 2017), is Brugge koploper onder de Vlaamse centrumsteden.

De overgrote meerderheid van de Bruggelingen is bovendien tevreden over de gezondheidsvoorzieningen, kinderopvang en de ouderzorg in de stad. Overal scoort Brugge boven het gemiddelde van de centrumsteden. Wat kinderopvang betreft, ligt de tevredenheid zelfs het hoogst van alle centrumsteden (76% tevredenheid).

Een gezonde geest huist in een gezond lichaam, zoveel is duidelijk. Ongeveer één derde van de Bruggelingen beweegt dagelijks actief. Dit is iets hoger dan het gemiddelde van de centrumsteden.


Groen in de stad

Ruim één op de twee Bruggelingen gaf aan in het voorbije jaar meer dan 12 keer een park, bos of groenzone in de eigen stad te hebben bezocht. Tegelijk gaf 85% van de Bruggelingen aan tevreden te zijn over de natuur en groenvoorzieningen in de stad. Hiermee staat Brugge op de tweede plaats onder alle centrumsteden, na Genk.


Brugge fietsstad

83% van alle ondervraagde Bruggelingen geven aan wekelijks korte afstanden te voet of per fiets af te leggen. Zes op de tien Bruggelingen geeft aan dat het veilig fietsen is in de stad en buurt. Brugge staat hiermee samen met Genk op de eerste plaats en doet zo zijn naam als fietsstad alle eer aan.

55% van de Bruggelingen geeft aan dat de voetpaden in goede staat zijn en 52% dat de fietspaden in goede staat zijn. Hoewel de stad iets beter scoort dan het gemiddelde van de centrumsteden, ligt hier zeker ruimte voor verbetering. Over de netheid van het stadscentrum (91%) en het leven in de buurten (84%) is de Bruggeling dan weer zeer tevreden.

Tegelijk geeft 71% van de ondervraagden uit Brugge aan dat de straten en pleinen in goede staat zijn. Dit is de hoogste score van alle centrumsteden.


Meer info op Brugge In Cijfers

Op brugge.incijfers.be kan iedereen online de resultaten van de Gemeente-Stadsmonitor verder in detail doornemen. Brugge In Cijfers is een samenwerking tussen de Stad Brugge, Team Stedenbeleid van het Vlaamse Agentschap Binnenlands Bestuur, de interprovinciale werking Data & Analyse (via provincies.incijfers.be) en de andere Vlaamse Centrumsteden.