Subsidie betaalbaar toegankelijk woonaanbod

De stad Brugge wil met deze subsidie:

  • organisaties steunen die bijdragen aan een betaalbare en toegankelijke huurmarkt;
  • de groei van het aantal woningen die deze organisaties aanbieden stimuleren.

Voorwaarden

De subsidie kan aangevraagd worden door organisaties die woningen inhuren op de private huurmarkt en onderverhuren aan personen die bij bewoning van de woning in aanmerking komen voor de Vlaamse Huursubsidie.

De bewuste woningen beschikken over een geldig conformiteitsattest dat bepaald dat ze voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen voor woningen.

De woningen moeten verder gelegen zijn in Brugge, en minstens 300 dagen per jaar bewoond zijn.

Procedure

Je kan de subsidie via het online aanvraagformulier aanvragen.
De subsidieaanvraag slaat telkens op het voorgaande kalenderjaar en moet voor 1 april ingediend worden.

Na ontvangst worden de aanvragen getoetst aan de subsidievoorwaarden en beslist het college van burgemeester en schepenen over de toekenning van de subsidie.

Bedrag

De subsidie wordt berekend op basis van het voor deze subsidie beschikbare budget van 66.000 euro per jaar.

Een aanvrager krijgt:

  • 10 punten per woning die ze inhuurt en verhuurt en voldoet aan de subsidievoorwaarden, én die in het jaar waarop de subsidieaanvraag slaat voor het eerst een volledig kalenderjaar door de aanvrager werd gehuurd.
  • 1 punt voor elke andere woning die ze inhuurt en verhuurt  en die aan de subsidievoorwaarden voldoet.

Bereking subsidiebedrag

  • Budget gedeeld door totaal aantal punten maal punten van de aanvrager.

Contactinformatie