Subsidie en logistieke ondersteuning voor Brugse dierenwelzijnsverenigingen

5
okt
2022

Het stadsbestuur zet hard in op het welzijn van dieren in Brugge. Verenigingen die zich inzetten voor dierenwelzijn op Brugs grondgebied kunnen zich vanaf nu laten erkennen als Brugse dierenwelzijnsvereniging. Hierdoor kunnen ze genieten van logistieke ondersteuning en een mooie toelage.

De erkenning is geldig voor drie jaar. Een aanvraag kan ingediend worden door een vzw of een feitelijke vereniging, die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het reglement.

Met dit nieuwe stedelijk reglement toont de Stad haar appreciatie voor de werking van alle dierenwelzijnverenigingen. Dit zijn vaak verenigingen met beperkte financiële middelen maar met veel gemotiveerde vrijwilligers. 

Het stedelijk reglement voor Brugse dierenwelzijnsverenigingen gaat in vanaf 1 oktober 2022. Aanvragen kunnen het hele jaar ingediend worden. De subsidie moet telkens ten laatste tegen 30 juni aangevraagd worden. Dit jaar kunnen dierenwelzijnsverenigingen uitzonderlijk hun subsidie samen met hun erkenning als Brugse dierenwelzijnsvereniging aanvragen tot 7 november 2022.

Hier alle details en een online aanvraagformulier.

Voorwaarden

Een aanvraag tot erkenning kan ingediend worden door een vereniging zonder winstgevend oogmerk (vzw) of een feitelijke vereniging, die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het reglement.

Enkel dierenwelzijnsverenigingen die initiatieven ondernemen die primair als hoofddoel hebben de bevordering van het welzijn van gezelschapsdieren op Brugs grondgebied en/of activiteiten die de eigenaars van gezelschapsdieren op Brugs grondgebied bereiken die nog niet gesubsidieerd zijn via een andere Brugse stedelijke instantie, komen in aanmerking voor subsidiëring.

Dierenwelzijnsverenigingen die werkzaam zijn in meerdere gemeenten kunnen ook een erkenning krijgen als ze ook in Brugge werkzaam zijn, maar de ondersteuning die ze ontvangen geldt enkel maar voor de concrete initiatieven die plaatsvinden ten voordele van gezelschapsdieren op Brugs grondgebied.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de op factuur bewezen kosten voor het organiseren van activiteiten zoals bedoeld in het reglement, met een maximum van 2.500 euro per jaar.

Voor de bepaling van het bedrag van de subsidie wordt rekening gehouden met het beschikbare subsidiebudget, de som van alle aangevraagde én bewezen bedragen door de verschillende Brugse dierenwelzijnsverenigingen en wordt pro rata toegekend (zie reglement).