Subsidie van elektrische cargofietsen voor goederentransport

Voorlopig is het niet meer mogelijk deze subsidie aan te vragen. Neem zeker contact op met mobiliteit@brugge.be bij eventuele vragen.


In het kader van haar klimaatambities zet Stad Brugge in op emissievrije belevering van goederen.

Brugse ondernemingen kunnen, binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het budget van de stad, een subsidie krijgen voor het aankopen of langdurig leasen van elektrische cargofietsen voor hun goederentransport.  


De aanvrager heeft recht op maximaal 1 subsidie per kalenderjaar. Bij aankoop wordt tot 50 procent van de aankoopprijs gesubsidieerd, met een maximum van 2000 euro. Bij een langdurige lease wordt éénmalig tot 50 procent van de totale leaseprijs gesubsidieerd, ook tot maximaal 2000 euro.

Ben je niet helemaal zeker of een cargofiets interessant kan zijn voor jouw zaak?
Als Brugse ondernemer kun je gratis een bakfiets uitproberen en zelf de voordelen ervaren. Lees hier hoe je jouw testperiode aanvraagt.

Voorwaarden

  • Financieel: Het aankopen of langdurig leasen van de cargofiets dient volledig geprefinancierd te worden door de onderneming.  Er worden geen voorschotten toegekend. Bij aankoop komen enkel de kosten van de cargofiets zelf in aanmerking voor subsidiëring. Kosten zoals bestickering en onderhoud worden niet gesubsidieerd. De kosten voor de cargofiets moeten duidelijk te onderscheiden zijn van eventuele andere kosten op het betalingsbewijs. Bij langdurig leasen dient deze opsplitsing niet gemaakt te worden.

  • Type: Het betalingsbewijs geeft duidelijk aan welk merk en type cargofiets gekocht of geleased werd. 

  • Duurtijd: Voor langdurig leasen komen enkel leasecontracten met een looptijd van minstens 36 maanden in aanmerking. Het contract vermeldt start- en einddatum van de overeenkomst.

  • Locatie: De cargofiets wordt ingezet op het grondgebied van Brugge. De cargofiets wordt niet overgedragen naar andere filialen buiten Brugge. De onderneming voorziet zelf een parkeerplaats voor de elektrische cargofiets.

  • Gebruik: De cargofiets wordt actief gebruikt. Wanneer een aangekochte cargofiets binnen de drie jaar terug verkocht wordt, kan beslist worden de subsidie (deels) terug te vorderen. Wanneer de langdurige lease vroegtijdig gestopt wordt, kan ook beslist worden de subsidie (deels) terug te vorderen.

  • Bestickering: Wanneer de subsidieaanvraag goedgekeurd wordt, wordt de elektrifische cargofiets bestickerd met het logo van BruggeNaarMorgen. De sticker wordt geleverd door Stad Brugge. 

  • Schade of diefstal: In het geval van diefstal of zware schade door een ongeval is het mogelijk dat de elektrische cargofiets niet meer gebruikt kan worden. Bij een controle ter plaatste dient de aanvrager een Proces Verbaal te voorzien om dit te bewijzen.

Procedure

Elke Brugse onderneming kan een aanvraag indienen voor maximaal één elektrische cargofiets per kalenderjaar. De subsidieaanvraag wordt ingediend door een verantwoordelijke van de onderneming met goedkeuring van de directie (die de aanvraag ook ondertekent).

De aanvragen konden via het webformulier worden ingediend, maximaal 12 maanden na de aankoop of start van het leasecontract. De aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen. De aanvraag moet vergezeld zijn van de vereiste handtekeningen en betalingsbewijzen. Waar nodig en wanneer gevraagd kunnen extra bijlagen aan dit aanvraagformulier toegevoegd worden ter verduidelijking van de aanvraag. 

De Dienst Mobiliteit beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Een controle ter plaatse is mogelijk. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot al dan niet toekenning van de subsidie op basis van een advies van de Dienst Mobiliteit. De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager en dit na uiterlijk 30 dagen na de beslissing.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager.

Bedrag

De aanvrager heeft recht op maximaal 1 subsidie per kalenderjaar. Bij aankoop wordt tot 50 procent van de aankoopprijs gesubsidieerd, met een maximum van 2.000 euro. Bij een langdurige lease wordt éénmalig tot 50% van de totale leaseprijs gesubsidieerd, ook tot maximaal 2000 euro.

Uitzonderingen

Ondernemingen gericht op personenvervoer komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Niet-elektrische cargofietsen of cargofietsen langer dan 3 meter en/of breder dan 1 meter, komen ook niet in aanmerking.