Subsidie voor leden van de Noord-Zuidraad

Subsidie voor leden van de Noord-Zuidraad

Noord-Zuidorganisaties met vertegenwoordiging in de Noord-Zuidraad kunnen subsidies krijgen voor hun werking.

De organisatie krijgt een subsidie per werkjaar. Een werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
De Noord-Zuiddienst behandelt de dossiers en legt ze voor aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Voorwaarden

 • De aanvrager dient tenminste één werkjaar in Brugge actief te zijn en moet een beknopt werkingsverslag van het voorbije werkjaar voorleggen.
 • De aanvrager is een feitelijke vereniging of rechtspersoon die samengesteld is uit 2 of meerdere personen en stemgerechtigd lid van de Noord-Zuidraad van Stad Brugge, hierna 'lidorganisatie' genoemd.
 • De aanvrager of zijn/haar plaatsvervanger woont minstens vier keer per werkjaar de Algemene Vergadering van de Noord-Zuidraad bij, blijkend uit de aanwezigheidslijsten.
 • De aanvrager moet per werkjaar minstens twee eigen activiteiten organiseren in Brugge én medewerking verlenen aan minstens één door de Noord-Zuiddienst en/of Noord-Zuidraad georganiseerde activiteit. Dit wordt aangetoond aan de hand van de ingevulde subsidieaanvraag.

Procedure

 • Download het reglement.
 • Vraag toegang tot het aanvaagformulier door een e-mail te sturen naar de Noord-Zuiddienst.
 • Vul de aanvraag volledig en in het Nederlands in en voeg gevraagde bewijsstukken (zie reglement) bij.
 • Dien de aanvraag ten laatste op 1 februari van het volgende werkjaar in.
 • Stuur het ingevulde formulier naar College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12, 8000 Brugge.
 • De Noord-Zuiddienst berekent de subsidies van alle lidorganisaties en legt deze voor aan het College van Burgemeester en Schepenen voor goedkeuring. Daarna worden de subsidies uitbetaald.

Bedrag

De subsidie heeft geen minimum- of maximumbedrag. Het bedrag van de subsidie hangt af van:

 • de toelage die Stad Brugge aan de Noord-Zuidraad toekent;
 • het aantal organisaties die een aanvraag indienen;
 • de punten die toegekend worden voor je (deelname aan) activiteiten.

Regelgeving

Subsidiereglement leden Noord-Zuidraad.

Contactinformatie