Subsidie voor ondernemingen die (semi)publieke laadpalen voor elektrische voertuigen plaatsen

In het kader van haar klimaatambities zet Stad Brugge in op laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Brugse ondernemingen kunnen een subsidie aanvragen voor het plaatsen van semipublieke laadpalen op hun private terreinen.

Wat is een semipublieke laadpaal?

Een laadpaal is semipubliek wanneer deze zich niet op het openbaar domein bevindt, maar wel minstens 10 uur per 24 uur ononderbroken en volledig opengesteld wordt voor het publiek.

Ontvang tot 500 euro subsidie per laadpaal

 • De subsidie bedraagt 500 euro per laadpaal.
 • De aanvrager heeft recht op maximaal 1000 euro subsidie per kalenderjaar (voor 2 laadpalen).
 • De subsidie is niet cumuleerbaar met andere bijdragen, subsidies of premies voor laadpalen die worden toegekend door Stad Brugge.

Voorwaarden

 • Financieel: Het aankopen van de laadpaal en de daarbij horende diensten dienen (bijvoorbeeld plaatsen 400V) volledig geprefinancierd te worden door de onderneming.  Er worden geen voorschotten toegekend. Enkel de kosten van de laadpaal en de plaatsing komen in aanmerking voor subsidiëring. Kosten gelinkt aan het back-office systeem en het onderhoudscontract worden niet gesubsidieerd. De kosten voor de laadpaal moeten duidelijk te onderscheiden zijn op het betalingsbewijs van eventuele andere kosten.

 • Beschikbaarheid: De laadpaal moet gedurende minimaal 5 jaar actief zijn. Wanneer de laadpaal na minder dan 5 jaar verwijderd of privaat gemaakt wordt, kan de subsidie teruggevorderd worden. De informatie over de laadpaal moet openbaar zijn zodat gebruikers zowel de locatie als de beschikbaarheid kunnen controleren. Bijgevolg dient de laadpaal vóór de aanvraag van de subsidie aangemeld te zijn bij www.openchargemap.org en conform het energiebesluit gemeld zijn bij de distributienetbeheerder.

 • Toegankelijkheid: De laadpaal is niet gekoppeld aan 1 gebruiker. Iedereen met een elektrische of plug-in hybride wagen kan de laadpaal gebruiken. Derden moeten toegang hebben zonder voorafgaande afspraak, bestelling of contract. De laadpaal moet ten minste tien uur per etmaal ononderbroken toegankelijk zijn voor iedereen die wil opladen. De laadpaal moet beschikken over ten minste twee laadpunten. Geen van beide laadpunten kunnen geclaimd/voorbehouden/gereserveerd worden tijdens de tien uur per etmaal waarin de laadpaal publiek toegankelijk is. De inrichting van en eventuele bebording op de parkeerplaatsen mogen geen twijfel zaaien over het semipublieke karakter van de laadpaal.

 • Locatie: De laadpaal moet geplaatst worden op een privaat parkeerterrein op het grondgebied van Brugge. De parkeerplaatsen zijn zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk vanaf het openbaar domein. Het parkeerterrein bestaat uit minimaal twee en maximaal twintig parkeerplaatsen. In uitzonderlijke omstandigheden kan afgeweken worden van het maximumaantal. Deze worden toegelicht in het subsidiereglement. Een onderneming kan proactief contact opnemen met mobiliteit@brugge.be om zich hierover verder te informeren.

 • Technisch: Op de laadpunten kan een universele stekker (type 2) aangesloten worden. Het minimale beschikbare vermogen is 11 kW per laadpunt. De laadpaal is conform de geldende normen geïnstalleerd door een erkend installateur en is CE gecertificeerd. De laadpaal is interoperabel. De laadpaal laat ook authenticatiemiddelen toe van andere laadpaal providers en is bijgevolg breed toegankelijk voor derden aangesloten bij een andere laadpaalbeheerder. De laadpaal maakt gebruik van communicatieprotocol OCPP (Open Charge Point Protocol). De laadpaal beschikt over een statuscontrole (laden of niet laden).

 • Data: Gegevens van de aanvrager en de laadpaal (locatie, toegankelijkheid,...) mogen gebruikt worden in de communicatie van de Stad Brugge en mogen door de Stad Brugge doorgegeven worden aan gerelateerde fora (bijvoorbeeld websites en applicaties waarop laadpaallocaties verzameld worden).

 • Laadprijs: De laadprijs moet marktconform zijn. De prijs voor het laden mag maximaal 10% hoger liggen dan aan de dichtstbijzijnde publieke laadpaal (exclusief snelladers).

Procedure

Elke Brugse onderneming kan jaarlijks maximaal twee subsidieaanvragen voor de subsidiëring van semipublieke laadpalen indienen. De subsidieaanvraag wordt ingediend door een verantwoordelijke van de onderneming met goedkeuring van de directie (die de aanvraag ook ondertekent).

De aanvragen worden via het webformulier ingediend, maximaal 12 maanden na de installatie van de laadpaal. De aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen. De aanvraag moet vergezeld zijn van de vereiste handtekeningen en betalingsbewijzen. Het stadsbestuur behoudt het recht bijhorende documentatie op te vragen. Waar nodig en wanneer gevraagd kunnen extra bijlagen aan dit aanvraagformulier toegevoegd worden ter verduidelijking van de aanvraag.

De Dienst Mobiliteit beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Een controle ter plaatse is mogelijk. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot al dan niet toekenning van de subsidie op basis van een advies van de Dienst Mobiliteit. De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager en dit uiterlijk 30 dagen na de beslissing.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager.

Bedrag

De subsidie bedraagt 500 euro per laadpaal. De aanvrager heeft recht op maximaal 1.000 euro subsidie per kalenderjaar (voor 2 laadpalen). De subsidie is niet cumuleerbaar met andere bijdragen, subsidies of premies voor laadpalen die worden toegekend door Stad Brugge.

Uitzonderingen

Uitgesloten:

 • Realisaties op het openbaar domein;
 • Realisaties op locaties die zich op meer dan 250 meter van woongebied bevinden (bijvoorbeeld in havengebied);
 • Realisaties aan tankstations en laadpalen geïnstalleerd ter vervanging van een andere laadpaal komen niet in aanmerking.