Subsidie voor verenigingen in het kader van het lokaal sociaal beleid

Brugge wil alle inwoners laten deelnemen aan het samenleven in de stad, op alle vlakken. De verenigingen zijn op dat vlak een belangrijke partner van het Lokaal Sociaal Beleid. Om hen te ondersteunen en hun inspanningen te belonen, kunnen ze subsidies aanvragen voor hun werking.

Welke verenigingen kunnen een subsidie aanvragen?

 • Brugse seniorenverenigingen (vereniging die deel uitmaakt van een Vlaamse of nationale federatie)
 • Brugse seniorenclubs (lokale club, niet verbonden aan een federatie)
 • Brugse verenigingen voor personen met een handicap
 • Brugse afdelingen van het Rode Kruis-Vlaanderen en het Vlaamse Kruis
 • Brugse afdelingen van de Gezinsbond

Voorwaarden

De voorwaarden hangen af van het soort vereniging:

 • Brugse seniorenverenigingen:
  • minstens één jaar voor de eerste aanvraag opgericht zijn
  • een zelfstandige vereniging zijn, met een eigen afdelingsbestuur, een eigen rekeningnummer en een (maatschappelijke) zetel of secretariaat hebben op grondgebied Brugge
  • aangesloten zijn bij een Provinciale, Vlaamse of Nationale federatie
  • geen subsidie via het subsidiereglement Brugse seniorenclubs ontvangen voor een deelwerking van de vereniging
  • geen nominatieve subsidie als ondersteuning van de gewone jaarwerking ontvangen van het Brugse lokaal bestuur
 • Brugse seniorenclubs:
  • minstens één jaar voor de eerste aanvraag opgericht zijn
  • een lokale seniorenclub zijn waarvoor geen Provinciale, Vlaamse of Nationale federatie bestaat
  • minstens 10 leden tellen, geteld op 1 januari van het jaar van de aanvraag van de subsidie. Onder ‘leden’ wordt verstaan: alle natuurlijke personen die op de ledenlijst staan en/of in het bezit zijn van een lidkaart
  • een eigen rekeningnummer hebben
  • geen andere subsidie via het subsidiereglement van Brugse seniorenclubs of -verenigingen ontvangen voor een deelwerking van de seniorenclubs
  • geen nominatieve toelage ter ondersteuning van de normale jaarwerking ontvangen van het Brugse lokaal bestuur
 • Brugse Verenigingen voor Personen met een handicap:
  • verenigingen die sedert minstens één jaar zijn opgericht en actief zijn geweest in het domein van de zorg voor personen met een handicap
  • hun zetel en werkterrein hebben op het grondgebied van de stad Brugge of aanvaard zijn door de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap
  • geen verenigingen zijn die het onderwijs, de opvoeding, de sport, de verpleging of de werkverschaffing aan/van de personen met een handicap en al anders worden betoelaagd door de lokale, provinciale of Vlaamse overheid
 • Brugse afdelingen van het Rode Kruis Vlaanderen en het Vlaamse Kruis:
  • minstens één jaar voor de eerste aanvraag opgericht zijn
  • minstens 10 leden tellen. Onder ‘leden’ wordt verstaan: alle natuurlijke personen die op de ledenlijst staan en/of in het bezit zijn van een lidkaart
  • geen nominatieve toelage ter ondersteuning van de normale jaarwerking ontvangen van het Brugse lokaal bestuur
 • Brugse afdelingen van de Gezinsbond:
  • minstens één jaar voor de eerste aanvraag opgericht zijn
  • minstens 10 leden tellen. Onder ‘leden’ wordt verstaan: alle natuurlijke personen die op de ledenlijst staan en/of in het bezit zijn van een lidkaart
  • geen nominatieve toelage ter ondersteuning van de normale jaarwerking ontvangen van het Brugs lokaal bestuur

De vereniging kan alleen een subsidie krijgen onder de voorwaarde dat de vereniging, onder zijn vrijwilligers, personeel of bij activiteiten de non-discriminatieclausule naleeft:

 • geen enkele vorm van discriminatie toestaat op grond van (sociale) afkomst, burgerlijke staat, fysieke of genetische kenmerken, geboorte, geloof en levensbeschouwing, geslacht, gezondheidstoestand, handicap, huidskleur, leeftijd, nationale of etnische afstamming, nationaliteit, politieke overtuiging, seksuele oriëntatie, taal, vermogen, zogenaamd ras, syndicale overtuiging
 • openstaat of toegankelijk is voor iedereen
 • elk discriminerend gedrag voorkomt en indien nodig bestrijdt en bestraft
 • de wetten en reglementen inzake non-discriminatie en gelijke kansen naleeft
 • zijn leden op de hoogte brengt van de mogelijkheden om discriminatie aan te klagen
 • als beroep gedaan wordt op medewerking van derden (bv. spreker,…) voor bepaalde acties of activiteiten, hen deze non-discriminatieclausule ter kennis brengt. De vereniging zorgt ervoor dat ook zij de non-discriminatieclausule naleven

Meer informatie hierover vind je op: https://www.brugge.be/nondiscriminatieclausule. Wanneer deze non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de lokale overheid maatregelen nemen. Dit kan gaan tot het inhouden of terugvorderen van de subsidie.

Procedure

 1. Je kunt de aanvraag hier online indienen
 2. Indien nodig kan je ondersteuning krijgen of een aanvraag op papier doen.
 3. Contacteer voor meer info sociaalbeleid@brugge.be

Bedrag

Je vindt alle info over de berekeningswijze en het bedrag in de verschillende reglementen:

Het Vast Bureau beslist over de toekenning van de subsidie. De uitbetaling van de subsidie gebeurt in hetzelfde kalenderjaar van de goedkeuring van de aanvraag binnen een termijn van 4 maanden.

Contactinformatie