Subsidie voor een project in het Zuiden

Subsidie voor een project in het Zuiden (Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking)

Bruggelingen die actief zijn in een project in het Zuiden, of Brugse organisaties (ngo’s, scholen, bedrijven, ziekenhuizen, vzw’s, …) met een project in het Zuiden, kunnen een aanvraag voor projectsteun indienen bij Stad Brugge.

Bekijk op de wereldkaart de projecten die sinds 2018 een toelage ontvingen.

Voorwaarden

 • Je hebt (plannen voor) een project gelegen in een ontwikkelingsland.
 • Je project draagt bij tot ontwikkeling en structurele armoedebestrijding.
 • Je project is tot stand gekomen in samenspraak met de de lokale bevolkingsgroep of lokale vereniging(en).
 • Het project houdt rekening met de noden van de doelgroep en gunt deze inspraak in de conceptualisatie en uitvoering ervan.
 • Het project heeft aandacht voor gender en gelijke kansen voor alle sociale klassen.
 • Het project respecteert de culturele eigenheid van de regio.
 • Het project omvat acties die de duurzaamheid ervan beogen.
 • Het project wordt uitgevoerd volgens een realistisch stappenplan.
 • Het project stelt een haalbaar budgetplan voor.
 • De subsidie mag uitsluitend dienen voor de betaling van kosten verbonden aan het project en conform de ingediende begroting.

Procedure

 • Download het aanvraagformulier en het reglement.
 • Vul de aanvraag volledig en in het Nederlands in.
 • Voeg er de gevraagde bewijsstukken (zie reglement) bij.
 • Stuur het ingevulde formulier terug naar Stad Brugge voor 15 februari, 15 mei of 15 september van het lopende jaar.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen wint voor elke aanvraag advies in bij de Raad van Bestuur van het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking (BFOS). De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van de datum waarop de Raad van Bestuur bijeenkomt om haar advies te formuleren. Indien nodig, wordt de aanvrager uitgenodigd voor toelichting over de projectaanvraag.
 • De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen over de definitieve toekenning of weigering van de subsidie wordt schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld.

Bedrag

De organisatie kan slechts één subsidie voor projectsteun in het Zuiden bekomen per jaar.

Eenzelfde project kan maximaal drie opeenvolgende jaren gesubsidieerd worden.

Een project kan maximaal 6.000 euro per kalenderjaar ontvangen.

Uitzonderingen

Reiskosten, verblijfkosten, containerkosten, overheadkosten en loonkosten worden niet gesubsidieerd.

Regelgeving

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in kader van Noord-Zuidsamenwerking.

Contactinformatie