Subsidie voor een project in het Zuiden

Projectsteun Globale Zuiden


Bruggelingen die actief zijn in een project in het Globale Zuiden, of Brugse organisaties (ngo’s, scholen, bedrijven, ziekenhuizen, vzw’s …) met een project in het Globale Zuiden, kunnen een aanvraag voor projectsteun indienen bij Stad Brugge.

Bekijk op de wereldkaart de projecten die sinds 2018 een toelage ontvingen.

Voorwaarden

 • Je hebt (plannen voor) een project gelegen in het Globale Zuiden.
 • Je project draagt bij tot duurzame ontwikkeling, en in het bijzonder structurele armoedebestrijding.
 • Je project is tot stand gekomen in samenspraak met de lokale bevolkingsgroep of lokale vereniging(en).
 • Het project respecteert de culturele eigenheid van de regio.
 • Het project wordt uitgevoerd volgens een realistisch stappenplan.
 • Het project stelt een haalbaar budgetplan voor.
 • De subsidie mag uitsluitend dienen voor de betaling van kosten verbonden aan het project en conform de ingediende begroting.

Een compleet overzicht van de voorwaarden vind je in het reglement terug.

Procedure

Hoe vraag je de subsidie aan?

 1. Bereid je dossier voor en voorzie alle bijlages (zie 'Meebrengen')
 2. Vraag je subsidie aan via het online formulier
  Indien mogelijk begin februari, mei, september of ten laatste tegen eind oktober.
 3. Na het indienen van je aanvraag wint het college van burgemeester en schepenen advies in bij de expertengroep van het Brugs Fonds voor Mondiale Samenwerking (BFMS).
 4. De dienst Lokaal Mondiaal brengt je op de hoogte van de datum waarop de expertengroep bijeenkomt om haar advies te formuleren. Indien nodig, ontvang je een uitnodiging om het project te komen toelichten.
 5. Het college van burgemeester en schepenen beslist daarna over de definitieve toekenning of weigering van de subsidie.
 6. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.
  De volledige procedure neemt twee à drie maanden in beslag.

Meebrengen

Welke documenten moet je klaar houden tijdens het invullen van de online aanvraag?

Overloop eerst de vragen, en voeg bij het invullen van de aanvraag volgende documenten toe:

Tip: Gebruik bij het beantwoorden van vraag C.2.h. het addendum als leidraad.

Bedrag

 • De organisatie kan slechts één subsidie voor projectsteun in het Globale Zuiden bekomen per jaar.
 • Eenzelfde project kan maximaal drie opeenvolgende jaren gesubsidieerd worden.
 • Een project kan maximaal 6.000 euro per kalenderjaar ontvangen.

Uitzonderingen

Reis-, verblijf-, container-, overhead- en loonkosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Regelgeving

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in kader van Noord-Zuidsamenwerking.

Contactinformatie