Een stuk van je woning delen met erkende vluchtelingen of personen met een onbewoonbaar verklaarde woning? Dit kan via tijdelijk wonen.

 1. Wie komt in aanmerking?
 2. Wat zijn de voorwaarden?
 3. Hoe aanvragen?
 4. Stopzetting van tijdelijk wonen
 5. Gebruik een modelhuurcontract
 6. Wat verandert er fiscaal en financieel?

Tijdelijk wonen is het creëren van een kleinere, ondergeschikte woongelegenheid binnen een bestaande woning, zodat iemand tijdelijk kan inwonen. Je kan meerdere ruimtes in je huis delen, maar dit hoeft niet. Een huurwoning kan ook in aanmerking komen, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en goedkeuring geven.

1. Wie komt er in aanmerking?

De kleinere wooneenheid is bedoeld voor asielzoekers of erkende vluchtelingen die de opvang van Fedasil (moeten) verlaten ofwel voor personen wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden. Dit kan zowel een gezin als een alleenstaande zijn. 

2. Wat zijn de voorwaarden?

 • De ondergeschikte wooneenheid mag qua oppervlakte maximum 1/3 van de totale woning innemen, en vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid.
 • Er mag maximaal één ondergeschikte wooneenheid worden gecreëerd.
 • De bewoner van de hoofdwooneenheid heeft de vrije keuze om de bewoning van het ondergeschikte gedeelte te verhuren of kosteloos aan te bieden.
 • De ondergeschikte wooneenheid kan je niet afzonderlijk verkopen. Het geheel blijft bij dezelfde eigenaar(s).
 • De mogelijkheid om je woning via tijdelijk wonen op te splitsen kan maximaal 3 jaar duren vanaf de melding en is niet verlengbaar.
 • Het gebouw is niet beschermd is als monument, en ook niet gelegen is in een cultuurhistorisch landschap, in een stads- of dorpsgezicht, of in een archeologische site.
 • De opvang is niet strijdig met de stedenbouwkundige voorschriften of voorwaarden die op het eigendom van toepassing zijn.

3. Hoe aanvragen?

 • Indien er geen constructieve ingrepen moeten gebeuren, maar enkel inrichtingswerkzaamheden, is de medewerking van een architect niet verplicht. 
 • Je moet een melding doen, dit gebeurt digitaal via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid.
 • Informeer bij de dienst omgevingsvergunningen naar de samenstelling van je aanvraag.

Opgelet: Als je niet aan de voorwaarden voldoet is steeds een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Deze bevat dezelfde documenten als een melding en wordt ook via het omgevingsloket ingediend.

4. Stopzetting van tijdelijk wonen

Komt er een einde aan het tijdelijk wonen? Dan moet je een melding indienen bij de Stad Brugge, waarbij je kiest voor het beëindigen van de tijdelijke woonfunctie. De woning wordt weer een gewone woning, bedoeld voor 1 gezin.
Dit doe je digitaal via het omgevingsloket.

Opgelet: als je de ondergeschikte woning blijft gebruiken als ondergeschikte woning nà de maximale termijn van 3 jaar, moet je hiervoor een vergunning aanvragen. Je splitst dan immers je woning op. Deze vergunning wordt niet altijd toegestaan.

5. Gebruik een modelhuurcontract

Als huurder en verhuurder stel je bij tijdelijk wonen een huurcontract op. Daarin verwerk je alle voorwaarden, rechten en plichten voor jou en je huurder. Je kan ook een modelhuurcontract gebruiken.

6. Wat verandert er fiscaal en financieel?

Ga de mogelijke gevolgen van tijdelijk wonen na voor je inkomen, belastingen, lening, woonbonus en woonpremie. Je zal merken dat de impact niet groot hoeft te zijn. Informeer hiervoor bij de organisatie waarvan je geld kreeg of krijgt.

Inschrijving in bevolkingsregister
De persoon of het gezin die in de ondergeschikte woning zal wonen, wordt in het Rijksregister ingeschreven onder een specifieke code. Door inschrijving op deze code worden de eigenaar en de inwonende(n) niet als één gezin beschouwd, ook al wonen jullie op hetzelfde adres. Dit is belangrijk als jij en/of de inwonende persoon een uitkering krijgt. Die daalt namelijk als je beschouwd wordt als één gezin, wonend op hetzelfde adres. Vraag expliciet naar deze code bij de inschrijving in de gemeente.

Opgelet: niet alle instanties houden rekening met deze code. Vraag na bij de instantie die jouw vervangingsinkomen uitbetaalt of het tijdelijk wonen gevolgen heeft voor jou.

Inschrijving in het bevolkingsregister online aanvragen.
Doe dit pas nadat je stedenbouwkundige melding of vergunning uitvoerbaar is.

Kadastraal Inkomen (KI)
Aanpassingen aan je woning die onder de meldingsplicht vallen en die geen aanzienlijke wijzigingen inhouden zijn niet onderhevig aan een herziening van het kadastraal inkomen. Het kadastraal inkomen wordt niet opgesplitst. Doe je wel aanzienlijke fysische wijzigingen aan de bestaande woning, dan wordt het kadastraal inkomen herbekeken.

Woonpremie
Domicilieert je huurder zich? Dan kan dit jouw woonpremie (bijvoorbeeld de Vlaamse Renovatiepremie) beïnvloeden. Want sommige premieverstrekkers stellen inkomensvoorwaarden. En ze beschouwen daarvoor het gezamenlijk belastbaar inkomen van alle gedomicilieerde bewoners.
Voor andere premies speelt het inkomen dan weer géén rol.

Woonbonus
De melding voor de opsplitsing van de woning voor tijdelijk wonen, kan in sommige gevallen leiden tot een vermindering van het fiscaal voordeel van de Vlaamse Woonbonus. Het opgesplitste deel van de woning is immers niet-eigen woning, en komt bijgevolg niet in aanmerking voor de Vlaamse Woonbonus.

Voor meer informatie en advies
Bij vragen over het stedenbouwkundig deel contacteer je de dienst omgevingsvergunningen. We werken op afspraak. Je kan zelf je afspraak online inboeken. Maak je liever telefonisch een afspraak? Dan kan je tijdens de openingsuren bellen naar 050 44 8000 of mailen naar omgevingsvergunning@brugge.be.

Met vragen over je inschrijving in het bevolkingsregister kan je terecht in Huis van de Bruggeling,  050 44 8000 of info@brugge.be.

Contactinformatie