Toekomst Zeebrugge vandaag en morgen

In 2015 was Stad Brugge één van de laureaten van de Vlaamse ‘Thuis in de Stad’-prijs. De Stad kreeg als prijs een conceptsubsidie van 90.000 euro voor een revitaliseringsstudie voor Zeebrugge. Dit is een studie om de vele lopende processen en projecten van Zeebrugge op een overzichtelijke manier in kaart te brengen.

Via deze link kan je de studie raadplegen.

Of download deze bevattelijke brochure

Hieronder vier filmpjes over unieke stadsprojecten voor Zeebrugge.

Filmpje 1 over de cruiseterminal

Filmpje 2 over het Stella Marisplein

Filmpje 3 over het ondernemeschap in Zeebrugge

Filmpje 4 over het rijke verenigingsleven dat Zeebrugge telt

We willen een toekomstvisie voor Zeebrugge ontwikkelen die de band tussen de vier wijken in Zeebrugge met elkaar versterkt en hun samenhang met de haven.

Het studieteam, bestaande uit AWB – 51N4E – Technum – Rebel en Simply Community, maakte samen met Stad Brugge het eindrapport ‘Toekomst Zeebrugge vandaag en morgen’.

Voor het eerst heeft Stad Brugge nu een allesomvattende studie voor Zeebrugge in handen, die als leidraad kan dienen bij ontwikkelingen om Zeebrugge een mooie toekomst te geven. Belangrijk is ook dat de alle andere actoren (Vlaamse Overheid, MBZ etc.) hier rekening mee kunnen houden bij ontwikkelingen waar zij trekker van zijn.

Aanpak van de studie 

In een eerste fase werd, vaak via workshops, interviews en sociologisch onderzoek, een grondige analyse gemaakt van de situatie, de omschrijving van de problematieken en uitdagingen voor Zeebrugge. Zo konden alle losstaande plannen en projecten samen in kaart worden gebracht.

Dit mondt uit in een reeks uitdagingen voor Zeebrugge, waarvan de vier belangrijke zijn:

 1. Verbinden van de vier wijken (Strandwijk, Stationswijk, Visserswijk, Zeebrugge-Dorp) door wegwerken van barrières
 2. Klaarheid scheppen in het kluwen van processen en projecten
 3. De relatie tussen wonen en de haven
 4. Nood aan kwalitatieve publieke ruimte

Het studieteam ontwikkelde een actieplan om deze uitdagingen aan te pakken: dit bestaat uit de aanpak van elf cruciale plekken en de manier om die met elkaar te verbinden via een publiek raamwerk. Er worden ook tien beleidsacties uitgewerkt om Zeebrugge stap voor stap op te waarderen. In de studie wordt voorts bijzondere aandacht besteed aan twee belangrijke Vlaamse projecten, die randvoorwaarden zijnvoor de volwaardige revitalisering van Zeebrugge:

 • De realisatie van een nieuwe zeesluis die zorgt voor een verbeterde nautische toegang tot de achterhaven.

 • De aanleg van de Nx die zorgt voor een ontdubbeling van de verkeersstrook Kustlaan en een afscheiding van het vrachtverkeer. Het havengebied is hierdoor beter bereikbaar. Het havenverkeer wordt ook onttrokken aan de woonkernen.


Opwaardering opstarten vanuit aanpak van elf cruciale plekken

De studie onderzoekt elf cruciale plekken die belangrijk zijn voor de herontwikkeling van een bepaalde wijk. Het ene voorstel is al concreter en sneller realiseerbaar dan het andere, maar samen vormen de voorstellen belangrijke bouwstenen voor de revitalisering.

 1. Ontspanningsplein: Het plein rond de Stella Maris kerk heeft nood aan een herinrichting, herprogrammering en meer activiteiten voor jong en oud om het gevoel van verloedering en onveiligheid weg te nemen. 

 2. Strandomgeving 2.0.:Zeebrugge heeft enerzijds met zijn ‘grootste strand van België’ een enorme troef in handen. Anderzijds is de afstand tussen de dijk en het water te groot, waardoor het strand vaak onbenut blijft. Hiervoor kunnen verschillende aantrekkelijke initiatieven worden uitgewerkt.

 3. Kusttransferium (locatie: het deel van de Baron de Maerelaan tussen de Zeedijk en de Kustlaan) Dit gebied wordt vandaag onderbenut als toegangspoort tot de Strandwijk en het strand. Het voorstel wordt gedaan om op termijn een deel van de infrastructuurput te overkappen om geluidshinder te beperken. Het nieuwe platform vormt een kwalitatieve publieke ruimte als toegangspoort tot de strandwijk. Het zou een knooppunt worden van allerlei duurzame en openbare vervoersstromen en openbare verbindingen.

 4. Activiteitenberm (locatie: het gedeelte van de Kustlaan tussen de Baron de Maerelaan en de Visartsluis): Het gedeelte tussen de Baron de Maerelaan en de Visartsluis is tot op vandaag een weinig kwalitatieve verbinding. Het voorzien van overstromingswerende maatregelen vormt een opportuniteit om op deze locatie een wandel- en fietsboulevard aan te leggen, met uniek zicht op de haven.

 5. Kustpark (locatie: het grote driehoekig terrein van de ex-militaire zone Knaepen): Na de sanering van de gronden door Defensie, biedt de ex-militaire zone Knaepen veel opportuniteiten om een publieke ruimte te ontwikkelen als schakel tussen de Strandwijk en de Stationswijk. Het park moet een breed spectrum aan activiteiten aanbieden, zoals tuinieren, kinderboerderij en een zwemvijvers.

 6. Infrastructuurpark (locatie: de verharde oppervlakte die nodig is voor de vele mobiliteits- en haveninfrastructuren in Zeebrugge): De ontwikkeling van de infrastructuurwerkzaamheden voor de Nx biedt mogelijkheden om de verschillende polderlandschappen beter met elkaar te verbinden en nieuwe recreatieve landschappen te voorzien.

 7. Kadeambitie (locatie: de kades rond het Prins Albertdok en het Tijdok): De kades kunnen worden omgevormd tot hoogkwalitatieve en aantrekkelijke publieke ruimtes, waarbij de zwakke weggebruiker op de eerste plaats komt.   

 8. Maakbare kade (locatie: de omgeving rond de Visartsluis): De omgeving van de Visartsluis is ongedefinieerd en onderbenut. De demping en herontwikkeling van de Visartsluis maakt het gebied tot een zeer strategische plek. Ook bij behoud van de Visartsluis heeft de zone rondom de sluis potentieel om uit te groeien tot een aantrekkelijk ingerichte ruimte.  

 9. Stadsboulevard (locatie: de Kustlaan ter hoogte van Zeebrugge): De Kustlaan kan ontwikkeld worden als een centrale groene boulevard waarbij fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en autoverkeer ruimte krijgen.

 10. Stedelijk scharnier (locatie: braakliggend terrein tussen de Kustlaan, de oude gebouwen van de Vismijnsite en Seafront): Op dit centraal gelegen terrein, waar de cruiseterminal in opbouw is, kan een aantrekkelijke publieke ruimte gecreëerd worden.

 11. Dorpsgrens (locatie: de rand van Zeebrugge-Dorp, richting Knokke-Heist): Voorstel om de sportterreinen te clusteren en een aantrekkelijke omgeving te creëren. Er is ruimte voor kwalitatieve en betaalbare groepswoningen met uitzicht op de havenactiviteit.


Publiek Raamwerk

De revitalisering is pas mogelijk als de vier min of meer afzonderlijke wijken van Zeebrugge met elkaar verbonden worden via een publiek raamwerk. In de studie worden vier manieren uitgewerkt om dit te realiseren:

 1. Strandwandeling: kades omzetten tot een toegankelijk domein
 2. Kustlaan: boulevard met kwalitatieve randen
 3. Bermenlandschap: rest- en groenruimtes omvormen tot een kwalitatief landschap
 4. Polder- en fietstraject: zachte verbindingen tussen de polderdorpen

 
Tien ondersteunende beleidsacties

Concrete beleidsacties zijn cruciaal om een gerevitaliseerd Zeebrugge te realiseren. De studie somt er tien op. Deze beleidsacties focussen op duurzaamheid en kwaliteit.

 1. De stadsdiensten kennen en ondersteunen de uitgangspunten van deze studie. De lopende en komende projecten en dossiers van Zeebrugge worden permanent gemonitord, afgetoetst en behandeld volgens de principes van deze toekomstvisie.

 2. Sommige cruciale plekken vergen een aanpassing van het planologische en stedenbouwkundige kader. Een belangrijke taak van Stad Brugge bestaat uit de opmaak van de nodige RUP’s of, indien de stad niet bevoegd is, overleg plegen met hogere overheden.

 3. Budgetten vrijmaken om investeringen te doen waar die nodig zijn. Beleidskeuzes moeten de prioriteiten bepalen.

 4. Heraanleg en goed onderhoud van het openbaar domein. In Zeebrugge is het onderhoud en beheer van veel infrastructuur in handen van andere overheden. Er is nood aan een duidelijk en transparant overzicht welke instantie instaat voor de verschillende types onderhoud.

 5. Inzetten op verkeersveiligheid en comfortabele fietsverbindingen. Verkeersveiligheid in Zeebrugge is en blijft een prioriteit. De ontwikkeling van een veilig en comfortabel fietsnetwerk is een belangrijke impuls voor het gebruik van de fiets in en om de haven. Ook de scheiding van zwaar en doorgaand verkeer is belangrijk.

 6. Naar een structurele oplossing voor de vrachtwagens. Naast de tijdelijke omheinde truckparking ter hoogte van de Loodswezenstraat moet er een definitieve oplossing komen voor de parkeerplaatsen- en faciliteiten voor vrachtwagenchauffeurs.

 7. We zetten een uitgebreid traject op om iedereen te informeren en te betrekken. Er komen diverse infomomenten en een publicatie met een bevattelijke voorstelling van de studie. Vervolgens gaan we samen met de bevolking en andere betrokkenen aan de slag met enkele cruciale plekken en het publieke raamwerk.

 8. Ondersteunen van de lokale handel. Initiatieven zijn nodig om handels- en horecazaken aan te trekken en te ondersteunen.

 9. Een aantrekkelijk evenementenbeleid het hele jaar door. Momenteel vinden er al een aantal evenementen plaats, vooral in de Strandwijk. Streefdoel is om dit uit te breiden naar het volledige grondgebied van Zeebrugge.

 10. Een parkeerbeleid op maat van Zeebrugge. Het omgaan met parkeerplaatsen moet deel uitmaken van een parkeeronderzoek.