Toelage verenigingen voor personen met een beperking

Verenigingen voor gehandicapte personen kunnen toelagen krijgen, indien deze verenigingen de belangen van de personen met een handicap behartigen en als dusdanig, op voorstel van de stedelijke raad voor personen met een handicap, erkend zijn door het College van Burgemeester en Schepenen.

Uiteraard binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de begroting van de stad Brugge.

Voorwaarden

> De verenigingen die minstens één jaar zijn opgericht zijn.
> De vereniging moet actief zijn geweest in het domein van de zorg voor personen met een handicap.
> De vereniging moet zetel en werkterrein hebben op het grondgebied van de stad Brugge of aanvaard zijn door de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap.

Procedure

Indien een vereniging voor de eerste maal een erkenning en toelage aanvraagt moet zij volgende zaken bij deze aanvraag voegen:

samenstelling van het bestuur met naam, voornaam en adres en het aantal leden;

  • een exemplaar van de statuten of aanvaard zijn door de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap;
  • een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven van de activiteiten van het voorbije werkjaar, waarvoor een toelage wordt aangevraagd, samen met het volledig programma van het voorbije werkjaar;
  • de opgave van de andere inkomsten die de vereniging verwacht of geniet;

Voor toepassing van het huidig reglement wordt het werkjaar gelijkgesteld met het voorgaande kalenderjaar.

De aanvragen om toelage moeten ten laatste op 1 mei volgend op het afgelopen werkjaar ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12 te 8000 Brugge. Het College van Burgemeester en Schepenen kan steeds een erkende vereniging verzoeken opnieuw de bescheiden en inlichtingen zoals voorzien in art 5 voor te leggen.

Van alle te presteren activiteiten voor het volgend werkjaar moet de vereniging een uitnodiging sturen aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Meebrengen

Na afloop van ieder werkjaar en ten laatste op 1 mei volgend op het afgelopen werkjaar moet de vereniging die een subsidie aanvraagt, een nauwkeurig en gedetailleerd verslag over al haar activiteiten van het afgelopen werkjaar naar het stadsbestuur sturen.

Dit activiteitenverslag zal door de voorzitter, de secretaris en de schatbewaarder voor echt en waar verklaard zijn.

De uitbetaling van de toelage kan echter pas gebeuren na goedkeuring door de hogere overheid van de door de gemeenteraad goedgekeurde stadsbegroting.

Bedrag

Het bedrag wordt bepaald aan de hand van het aantal leden. De organisatie van voordrachten, culturele activiteiten op Belgisch grondgebied, aanleren handigheden, cursussen, feesten, discussievergaderingen, bezinningen, voorlichtingen, ontspanningsactiviteiten, reizen en uitstappen worden ook in rekening gebracht.

De verenigingen mogen alle huurkosten voor het organiseren van activiteiten of voor het secretariaat in rekening brengen, met een maximum van 780 EUR. Voor secretariaatskosten, huisbezoeken, publicaties, bereikbaarheid en tewerkgesteld personeel wordt aan elke vereniging een forfait van 75 EUR toegekend.

Uitzonderingen

Activiteiten enkel voor bestuursleden komen niet in aanmerking voor een subsidie.

Regelgeving

Reglement toelage verenigingen voor personen met een beperking.

Contactinformatie