Toelage voor acties/activiteiten kernwinkelgebieden deelgemeenten

Het stadsbestuur streeft naar levendige winkelkernen waar de bezoeker een divers en kwalitatief hoogstaand aanbod vindt. In het centrum organiseert de centrummanager acties en evenementen, ondersteund door de diverse handelsgebuurtekringen. Voor de deelgemeenten voorzien de Stad een apart budget van 30.000€ voor de organisatie van evenementen die de lokale handelaars en horecazaken ondersteunen.

Definities:

 • Kernwinkelgebied: de kernwinkelgebieden van de deelgemeenten zitten in bijlage aan dit reglement
 • Handelsgebuurtekring: een vereniging die uitsluitend of hoofdzakelijk het bevorderen van de professionele of interprofessionele belangen van de leden van een bepaalde handelsstraat of handelsstraten tot doel heeft. De handelsgebuurtekring is een door de stad Brugge erkende handelsvereniging
 • Handelaar: een ondernemer met een handels- of recavestigingseenheid in het kernwinkelgebied en geregistreerd in het KBO. De handelaar is eigenaar of huurder van dit handels- of horecapand.
 • Wijkfeest: een jaarlijks terugkerend feest dat het hele kernwinkelgebied bestrijkt, meer dan één dag duurt en bestaat uit meer dan één evenement (vb kermis + braderie).

Voorwaarden

Voorwaarden aanvrager

 1. De aanvraag kan uitgaan van een rechtspersoon, een vzw, een feitelijke vereniging of van één of meerdere gezamenlijk optredende natuurlijke personen, die verkozen zijn voor of door handelaars. Er moeten steeds minstens 5 handels- of horecazaken uit de straten van het kernwinkelgebied deelnemen aan de actie.
 2. Indien de actie/activiteit plaatsvindt op openbaar terrein, dan moet de aanvrager zeker ook tijdig nagaan of hij een vergunning nodig heeft voor het gebruik openbare domein. Meer info hierover vind je op de pagina evenement organiseren
 3.  Publieke overheden en politieke partijen kunnen niet optreden als aanvrager.
 4. We aanvaarden meerdere acties/activiteiten van eenzelfde aanvrager met een begrenzing van 4.000€ per kalenderjaar per aanvrager. Voor eenzelfde activiteit kan maar één aanvrager de toelage aanvragen.

Voorwaarden actie/activiteit

 1. De actie/activiteit die een toelage kan ontvangen:
  1. Is gericht op de promotie van de winkelkern van de deelgemeenten.
  2. Vindt plaats in de winkelkern van de betreffende deelgemeente, ten laatste 6 maanden na het indienen vande aanvraag.
  3. Is voor iedereen toegankelijk.
  4. Per actie/activiteit kan slechts één aanvrager de toelage ontvangen, zoals bepaald in artikel 3§4.
  5. Wordt uitgevoerd door de aanvrager van de toelage.
 2. Voor de toepassing van dit reglement komen niet in aanmerking:
  1. Acties/activiteiten die het individuele belang van de initiatiefnemers niet overschrijden, bijv.nieuwjaarsrecepties;
  2. Acties/activiteiten van een handelsgebuurtekring x in de zone van handelsgebuurtekring y zonder de toestemming van deze handelsgebuurtekring.
  3. Acties/activiteiten die door andere reglementeringen reeds een toelage ontvangen zoals bijvoorbeeld buurtcheques
  4. Acties/activiteiten die geen meerwaarde vormen voor de uitstraling van de stad/straat of die behoren tot de normale werking van de aanvrager.
  5. Acties/activiteiten die in strijd zijn met de geldende voorschriften en reglementeringen van de stad en andere reglementeringen.

Communicatie

 1. De organisator van de actie/activiteit vermeldt bij alle aankondigingen, publicaties, persberichten, programmaboeken, affiches, folders, e.d. de steun van het stadsbestuur en plaatst duidelijk zichtbaar het stadslogo en de tekst “met medewerking van de Stad Brugge”. Dit stadslogo moet conform zijn aan de huisstijl van de Stad Brugge. De aanvrager ontvangt de richtlijnen voor de huisstijl bij ontvangst van de aanvraag.
 2. De aanvrager bezorgt een uitnodiging voor de actie/activiteit aan de schepen van werk en ondernemen én aan de dienst Werk en Ondernemen (werkenondernemen@brugge.be), en dit vóór het evenement plaatsvindt.

Procedure

De aanvraag tot toelage gebeurt:

 • ten vroegste 6 maanden en ten laatste 1 maand vóór aanvang van de actie/activiteit. De toelageaanvraag bevat volgende elementen: ingevuld aanvraagformulier, voorstelling van aanvrager(s), een bondige (max1 A4) omschrijving van de actie/activiteit en de promotiemiddelen en een begroting.
 • De aanvrager krijgt een automatische ontvangstbevestiging.
 • Binnen 15 dagen krijgt de aanvrager een mail die al dan niet bevestigt of de aanvraag in aanmerking komt voor betoelaging.

De aanvraag tot uitbetaling gebeurt online:

 • De aanvraag tot uitbetaling gebeurt ten vroegste daags na de actie/activiteit en ten laatste 6 maanden nadat de actie/activiteit is afgelopen.
 • De aanvrager vult online de aanvraag tot uitbetaling in. Hier voegt hij bewijs toe dat de actie/activiteit heeft plaatsgevonden én de nodige bewijsstukken (facturen, affiche, …)

De uitbetaling van de toelage gebeurt door overschrijving op de opgegeven post- of bankrekening, uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de correct ingevulde uitbetalingsaanvraag.

Bedrag

Binnen de perken van de op het jaarlijkse stadsbudget goedgekeurde kredieten, geeft de Stad Brugge volgende toelages:

De organisatie van een jaarlijks wijkfeest in het kernwinkelgebied 4.000€
Een specifieke klantenactie (vb. paasactie, klantenverwendag, ...) 250€
De organisatie van een braderie in het kernwinkelgebied 2.000€

 

Betoelaging is slechts mogelijk tot uitputting van het beschikbare budget. Hierbij houden we rekening met de datum én het tijdstip van ontvangst van de online aanvraag.

Voor een welbepaalde actie op een welbepaalde datum kan een aanvrager slechts één toelagebedrag uit de lijst hierboven ontvangen.

Regelgeving

Toelagereglement voor acties/activiteiten die de kernwinkelgebieden van de deelgemeenten promoten en versterken, dd 28 november 2022.

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2023 en geldt voor alle aanvragen vanaf die datum.

Het vervangt het subsidiereglement animatie- en promotiepremie voor handelsverenigingen, hervastgesteld in gemeenteraadszitting van 30 juni 2009 en gewijzigd in zitting van 29 mei 2012 en in zitting van 11 april 2016 en in zitting van 28 augustus 2019 dat bij deze wordt opgeheven op 31 december 2022.

Contactinformatie