Toelage detailhandel en horeca

Stad Brugge voorziet een toelage voor nieuwe nieuwe kwalitatieve handelszaken die zich in het kernwinkelgebied van de binnenstad of in de deelgemeenten komen vestigen.

Het centrummanagement maakt minstens elk kwartaal een lijst op met leegstaande panden in belangrijke winkelassen die we met extra betoelaging willen promoten. Wil je weten of je pand op de lijst staat, stuur dan een mail naar shopping@brugge.be.

Voorwaarden

Begrippen

 1. Kernwinkelgebied van de binnenstad en de deelgemeenten: Het kernwinkelgebied van de binnenstad en de kernen van de deelgemeenten staan aangeduid op de kaarten in bijlage bij dit reglement.
 2. Lijst leegstaande handelspanden van het centrummanagement: Het centrummanagement maakt minstens elk kwartaal een lijst op met leegstaande panden in belangrijke winkelassen die we met extra betoelaging willen promoten. 
 3. Buurtwinkel – Onder buurtwinkel wordt een bakkerszaak, een slagerij of een superette verstaan waarvan het hoofdassortiment bestaat uit:
  • of vers brood, patisserie en afgeleide producten (bakkerij), en eventueel een nevenassortiment algemene voeding;
  • of vers vlees, vleesbereidingen en afgeleide producten (slagerij), en eventueel een nevenassortiment algemene voeding;
  • of een productmix voor dagelijkse voeding (superette); deze productmix wordt afgeleid uit de voedingsdriehoek: graanproducten (brood, pasta, rijst), groenten & fruit, zuivelproducten, vlees en vis.

Een buurtwinkel kan zowel gelegen zijn in het kernwinkelgebied als daarbuiten, bijv. in een woonkern waar er binnen een straal van 500 m nog geen gelijkaardig aanbod aan dagelijkse producten is.

Winkels met een netto verkoopoppervlakte groter dan 200 m² (= winkeloppervlakte voor de uitstalling en de verkoop van de aangeboden artikelen, inclusief de ruimtes voor etalage, vitrine, toonbank en kassa) vallen niet onder de definitie van een buurtwinkel.

Een buurtwinkel is minstens 5 dagen per week open en dit voor minstens 4 uur per dag.

Uitsluitingen en beperkingen

Aanvragers wiens pand nog niet over de nodige vergunningen beschikt, komen niet in aanmerking voor de toelage.  De aanvrager levert bij de aanvraag de nodige bewijsstukken om aan te tonen dat de nodige vergunningen in orde zijn of dat de aanvraag tot regularisatie reeds volledig en ontvankelijk verklaard werd. 

Kunnen geen beroep doen op de toelage:

 1. vrije beroepen, intellectuele dienstverlenende beroepen en dienstverlenende activiteiten;
 2. feestzalen en fuifzalen;
 3. gok- en speelzalen;
 4. nachtwinkels en winkels die hoofdzakelijk (voor minstens 50% omzet) tabak en alcohol verkopen;
 5. automatenshops: In deze shops is geen gelijktijdige fysieke interactie tussen koper en verkoper;
 6. panden die meer dan 50% omzet halen uit de verkoop van afhaaleten;
 7. seks- en nachtclubs;
 8. pop-ups;
 9. chocoladewinkels die chocolade niet zelf fabriceren;
 10. zaken wiens gegevens in de KBO niet correct zijn;
 11. Ook elk onroerend goed waarin geen handelszaak of economische activiteit uitgebaat wordt op de benedenverdieping is uitgesloten.

Eenzelfde aanvrager kan deze toelage slechts één maal om de vijf jaar aanvragen voor hetzelfde handelspand met hetzelfde concept.

Wanneer de stad Brugge werkingssubsidies/-toelagen aan verenigingen of organisaties toekent, alsook wanneer de stad subsidies/toelagen geeft voor publieks- of deelnemersgerichte acties/activiteiten, gebeurt dat steeds onder de voorwaarde dat de begunstigde binnen zijn vereniging/organisatie, onder zijn vrijwilligers/personeel en/of bij de organisatie van die acties/activiteiten:

 1. binnen de scope van de organisatie, de statuten van de vereniging of de projectdoelstelling, geen enkele vorm van discriminatie op grond van (sociale) afkomst, burgerlijke staat, fysieke of genetische kenmerken, geboorte, geloof en levensbeschouwing, geslacht, gezondheidstoestand, handicap, huidskleur, leeftijd, nationale of etnische afstamming, nationaliteit, politieke overtuiging, seksuele oriëntatie, taal, vermogen, zogenaamd ras, syndicale overtuiging toestaat;
 2. openstaat of toegankelijk is voor iedereen;
 3. elk discriminerend gedrag voorkomt en indien nodig bestrijdt en bestraft;
 4. de wetten en reglementen inzake non-discriminatie en gelijke kansen naleeft;
 5. zijn leden op de hoogte brengt van de mogelijkheden om discriminatie aan te klagen;
 6. als beroep gedaan wordt op medewerking van derden voor bepaalde acties/activiteiten, hen deze non-discriminatieclausule ter kennis brengt en ervoor zorgt dat ook zij die in hun bijdrage naleven.

Wanneer deze non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de stad Brugge rekening houdend met alle elementen maatregelen nemen. Dat kan desgevallend gaan tot het inhouden of terugvorderen van de subsidie/toelage.

Procedure

 1. Het aanvragen van de toelage gebeurt via het online aanvraagformulier en dit uiterlijk binnen de 6 maanden na de opening van de handelszaak.
 2. Op het einde van elk kwartaal beoordeelt een commissie samengesteld uit minstens 5 medewerkers van de diensten werk en ondernemen, centrummanagement, toerisme, ruimtelijke ordening en dienst klimaat, milieu en dierenwelzijn de ingediende aanvragen. De commissie brengt aan het college van burgemeester en schepenen een advies uit, rekening houdend met onderstaande criteria:
  • Kwaliteit: is de zaak een meerwaarde voor Brugge én kan zij het kwalitatieve imago dat het stadsbestuur nastreeft ondersteunen;
  • Past de zaak in het DNA van Brugge (verbindend, duurzaam, ondernemend en aantrekkelijk);
  • Welke inspanningen levert de aanvrager om de ecologische voetafdruk van zijn pand, zijn producten en zijn verpakking te verminderen.
  • Aantrekkelijkheid van de etalage en de uitstraling van de zaak;
  • Toegankelijkheid van de zaak;
  • Originaliteit van het concept voor Brugge: de zaak draagt bij tot diversiteit in het winkel- en horeca-aanbod.

3. Het college van Burgemeester en Schepenen beslist om al dan niet een toelage te verstrekken. De beslissing wordt aan het begin van het volgende kwartaal aan de aanvrager meegedeeld.

4. De uitbetaling van een toegekende toelage gebeurt via overschrijving op de rekening aangegeven door de aanvrager, uiterlijk op het einde van de maand volgend op de kennisgeving van de beslissing.

Bedrag

Voor het kernwinkelgebied van de binnenstad én Zeebrugge bedraagt de toelage 5.000 euro.

Voor de kernen van de andere deelgemeenten bedraagt de toelage 3.000 euro.

Voor buurtwinkels verdubbelt het bedrag. De toelage is 10.000 euro voor een buurtwinkel in de binnenstad of in Zeebrugge; de toelage is 6.000 euro voor een buurtwinkel in de andere deelgemeenten.

Voor ondernemers die hun zaak starten in een leegstaand handels- of horecapand dat voorkomt op de lijst van het centrummanagement (zie boven) verhoogt de toelage met 10.000 euro.

Regelgeving

Dit reglement wijzigt vanaf 1 december 2022 het toelagereglement voor detailhandel en horeca in Brugge, goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 december 2020.

  

Contactinformatie