Toelage voor seniorenclubs- en verenigingen

Toelage voor de ‘activiteiten van de plaatselijke bonden voor gepensioneerden’

 Het stadsbestuur verleent een financiële tussenkomst aan plaatselijke bonden voor gepensioneerden met rechtspersoonlijkheid, die nationaal gefedereerd zijn en de belangen van de gepensioneerden behartigen.

Deze verenigingen moeten minstens één jaar actief zijn op het gebied van de zorg voor de gepensioneerden en hun zetel hebben op het grondgebied van Stad Brugge.

Dit uiteraard binnen de perken van de kredieten, goedgekeurd op de begroting van Stad Brugge.

De clubs voor gepensioneerden die niet nationaal gefedereerd zijn, krijgen een toelage op basis van 10 punten per aangesloten lid, woonachtig te Brugge, mits het jaarlijks indienen, voor 30 juni van een lijst van de naam, voornaam en het adres van de aangesloten leden, vastgesteld op 1 januari voorafgaand aan de vraag om toelage. Bovendien moet opgave gedaan worden van het aantal bijeenkomsten van de club gedurende het voorbije werkjaar.

De subsidies worden verleend door het College van Burgemeester en Schepenen in toepassing van het reglement door middel van een puntensysteem.

Procedure

Een schriftelijke aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12, 8000 Brugge.

Contact/vragen
Fabienne Angelet, fabienne.angelet@mintus.be , 050 32 78 67

Meebrengen

  • De naam van de overkoepelende bond voor gepensioneerden
  • De naam van de afdeling die een toelage aanvraagt
  • De naam, voornaam en het adres van de voorzitter en de secretaris
  • Vermelding van het aantal leden per 1 januari, met bijvoeging van een lijst met naam, voornaam en adres van ieder lid
  • Eventueel het bedrag van betaalde huurgelden voor gebruikte lokalen met bijvoeging van een afschrift van de huurovereenkomst of betaalde kwitanties
  • Naam van het lokaal en bijhorend adres
  • Een gedetailleerd programma van de activiteiten van het voorbije werkjaar
  • Een uitvoerig overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het voorbije werkjaar, en tevens een gedetailleerde begroting voor het lopende werkjaar. Voor toepassing van het reglement wordt verondersteld dat het werkjaar normaal loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Bedrag

Het bedrag wordt bepaald door middel van een puntensysteem en aan de hand van het aantal leden, activiteiten, cursussen en eventuele huurprijs van een lokaal.  De leden moeten ingeschreven staan in het Brugse bevolkingsregister.

Regelgeving

Het subsidiereglement voor de ‘activiteiten van de bonden voor gepensioneerden’, vastgesteld door de gemeenteraad, in zitting van 13.09.1977 en gewijzigd in zitting van 28.02.1978, 11.02.1985, 24.09.1991 en 28.04.1998 wort opgeheven met ingang van 1 januari 2002.

Het subsidiereglement voor de ‘activiteiten van de plaatselijke bonden voor gepensioneerden’ werd vastgesteld in de gemeenteraad in zitting van 26 maart 2002.