Inventaris van potentiële risicogronden: uittreksel aanvragen

Elke gemeente houdt een inventaris van risicogronden bij van de gronden gelegen op het grondgebied, waarvan de bodem potentieel verontreinigd is.

Dit hangt af van de activiteiten die in het verleden op de grond hebben plaatsgehad.

Bij overdracht van een grond moet wettelijk gezien een "uittreksel uit de inventaris van risicogronden" gevraagd worden voor het betreffende perceel (bij de OVAM wordt een bodemattest gevraagd).

Voorwaarden

In het verleden of/en op heden wordt een inrichting geëxploiteerd die in de indelingslijst van bijlage 1 van Vlarem I aangeduid is met een Vlarebo-categorie.

De grond waarop de inrichting wordt/werd uitgebaat wordt beschouwd als bodem die mogelijks vervuild is. Als de activiteit die op de grond plaatsvond opgenomen is in de Vlarebo-lijst, moet een oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd, vooraleer de overdracht van de grond kan gebeuren.

 

Afhankelijk van de aangeduide Vlarebo-categorie dient bij overdracht of periodiek een oriënterend bodemonderzoek te gebeuren.

 

  • Categorie O: bij overdracht van de grond
  • Categorie A: bij overdracht, onteigening, … en om de 20 jaar.
  • Categorie B: bij overdracht, onteigening, … en om de 10 jaar.

Procedure

De aanvrager (notaris/studiebureau/bedrijf/particulier) stuurt de vraag om een uittreksel uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden te krijgen over een welbepaalde grond, met opgave van de kadastrale gegevens, adres, kadastraal plan en legger. De dienst Leefmilieu houdt de inventaris van risicogronden bij.

Als het om een grond gaat met Vlarebo-categorie, dan kan de overdracht pas doorgaan nadat dit oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd werd.

Bij de OVAM moet ook een bodemattest opgevraagd worden bij overdracht.

Meebrengen

  • Kadastraal plan
  • Kadastrale legger

Bedrag

Er geldt een retributie op het verstrekken van milieutechnische informatie: 30 euro.

Uitzonderingen

/

Regelgeving

  • Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
  • Besluit van de Vlaamse Regering dd. 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo).