Verdere stap in realisatie stadiondossiers

22
nov
2021

Stad Brugge en Cercle Brugge voerden de voorbije maanden en weken in alle discretie constructieve gesprekken rond het stadiondossier van Cercle Brugge en dit resulteert nu in een ‘kaderovereenkomst’ tussen het stadsbestuur en Cercle Brugge waarin alle afspraken en principes duidelijk werden vastgelegd en waarin de vereniging concrete schriftelijke garanties krijgt van het stadsbestuur.

Voorzitter Vincent Goemaere: “Die garanties houden in dat Cercle altijd over de benodigde, professionele infrastructuur (stadion en oefenvelden) zal beschikken, zelfs na het verlopen van de gebruiksovereenkomst van de huidige Jan Breydelsite op 30 juni 2023. Op die manier wordt de continuïteit van Cercle Brugge voor de A-kern en de jeugdwerking als professionele ploeg gegarandeerd.”

Burgemeester Dirk De fauw: “Al van bij aanvang van deze legislatuur levert dit stadsbestuur bijzonder veel inspanningen om vooruitgang te boeken in de Brugse stadiondossiers. De voorbije weken hebben we nog een versnelling hoger geschakeld en werd intens onderhandeld met Cercle Brugge om tot een sluitend akkoord en oplossing te komen waar alle partijen zich enerzijds in kunnen vinden en waar anderzijds garanties gegeven worden voor de voortgang van de stadionprojecten.

Ik wil zowel de betrokken schepenen als Cercle Brugge expliciet bedanken voor de zeer constructieve sfeer waarin de gesprekken plaatsvonden. Door de onduidelijkheid die er op vandaag heerst voor de site Blankenbergse Steenweg heb ik begrip voor de bezorgdheden van Cercle Brugge. We hebben vanuit de Stad maximaal geprobeerd om aan alle vragen en bezorgdheden van Cercle Brugge tegemoet te komen. Ik ben vandaag bijzonder fier om als burgemeester te mogen zeggen dat we met Cercle Brugge samen een belangrijke stap naar de toekomst zetten.”

Het college van burgemeester en schepenen keurde deze belangrijke overeenkomst deze voormiddag goed. De overeenkomst wordt nu ook ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van december. In de ‘Kaderovereenkomst’ wordt geanticipeerd op de verschillende scenario’s en de periodes die zich de komende jaren potentieel kunnen voordoen.

Enkele kernpunten van de Kaderovereenkomst

Eigen stadion op maat van elke voetbalploeg

Het voornaamste uitgangspunt is een formele herbevestiging van hetgeen ook al beslist werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 januari 2020, namelijk dat het de absolute bedoeling is om zo snel mogelijk te komen tot een eigentijds ‘stadion op maat van elke voetbalploeg’.

In de ‘Kaderovereenkomst’ wordt duidelijk beschreven dat het stadsbestuur Cercle Brugge zal ondersteunen en faciliteren in haar zoektocht naar een alternatieve gelijkwaardige speellocatie, waarop een nieuw voetbalstadion door of ten behoeve van de vereniging kan worden gerealiseerd, hetzij aan de Blankenbergse Steenweg, hetzij op een andere daarvoor geschikte locatie op Brugs grondgebied.

Schepen van Financiën en Eigendommen Mercedes Van Volcem verduidelijkt: “Het stadsbestuur blijft zich engageren om zo snel als mogelijk een definitieve locatie voor een Cerclestadion te vinden. In de overeenkomst hebben we nu al concrete afspraken gemaakt rond een eventuele erfpacht van de gronden. Er werden modaliteiten vastgelegd die Cercle Brugge zullen helpen in hun zoektocht naar private partners om het stadion te bouwen.”

Blankenbergse Steenweg komt nog steeds in aanmerking

Zowel Stad Brugge als Cercle Brugge bevestigen opnieuw dat de site ter hoogte van de Blankenbergse Steenweg in aanmerking komt voor de realisatie van de voetbalaspiraties van Cercle Brugge. Er wordt in het voorjaar van 2022 meer duidelijkheid verwacht vanuit de Raad van State. In de overeenkomst staan nu zowel afspraken voor het scenario waarin de Raad van State ‘groen licht’ geeft als voor het scenario waarbij de Raad van State opnieuw zou vernietigen.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “In het gewenste scenario dat de Raad van State niet vernietigt, dan zullen we snel schakelen. Maar helaas moeten we ook rekening houden met de andere mogelijkheid. Indien het GRUP Blankenbergse Steenweg tegen de verwachtingen in wordt vernietigd, verbindt Stad Brugge zich ertoe om, al dan niet samen met de Vlaamse overheid, snel een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor een voetbalstadion op die locatie (of op een alternatieve locatie mocht uit een haalbaarheidsonderzoek blijken dat daar realistische mogelijkheden toe zijn).”

Gegarandeerde kwalitatieve tussenoplossing

De twee bovenstaande doelstellingen zijn prioritair, maar het is belangrijk dat in alle scenario’s de continuïteit van beide voetbalploegen gegarandeerd wordt. Rekening houdend met de staat van en de welgekende problemen met het huidig Jan Breydelstadion moet er, dus parallel aan de initiatieven ter realisatie van het definitief stadionproject voor Cercle Brugge, ook steeds een gegarandeerde kwalitatieve tussentijdse oplossing zijn.
Om maximaal te anticiperen op alle mogelijke evoluties in het stadiondossier voor de Olympiasite worden in de ‘Kaderovereenkomst’ aan Cercle Brugge de nodige garanties gegeven met betrekking tot onderstaande situaties:

A. Tijdelijke regeling geldend tot aan de ingebruikname van het nieuw stadion

B. Oefenvelden en jeugdaccommodatie voor Cercle

C. Gebruik van het nieuwe stadion Olympiasite door Cercle Brugge

“Het uitgangspunt is duidelijk: we zullen er, samen met de Stad, alles aan doen om zo snel mogelijk tot een eigen stadion op maat van Cercle Brugge te komen. We geloven daar in. Maar mocht er door omstandigheden toch een transitiefase nodig zijn dan zijn er nu de nodige staalharde garanties afgesproken rond het tijdelijk gebruik van het nieuw stadion op de Olympiasite door Cercle Brugge.
In functie van de continuïteit is het belangrijk dat er voor elk mogelijk scenario steeds garanties zijn voor het gebruik van een stadion dat aan alle normen voldoet en waar Cercle Brugge zeker gebruik kan van maken, zonder dat de eigenheid van de vereniging in het gedrang komt”, stelt CEO Ben Lambrecht.

Oefenvelden en jeugdaccommodatie voor Cerlce Brugge op site Gulden Kamer tijdens bouwwerkzaamheden op Olympiasite

In geval de bouwwerkzaamheden op de Olympiasite kunnen starten, dan zijn er ook duidelijke afspraken met Cercle Brugge over de wijze waarop dit zal gebeuren. Er zijn nog verschillende mogelijkheden, maar het voorkeursscenario waarmee nu aan de slag gegaan wordt is dat de oefenvelden en de jeugdaccommodatie van Cercle Brugge op de site Gulden Kamer voorzien worden.

Schepen Mercedes Van Volcem: “De Stad kocht al 25.709 m² extra gronden aan om sportpark Gulden Kamer uit te breiden. Het betreft een investering van 1.851.048 euro. Om de oefenvelden en de jeugdaccommodatie te verhuizen, zal het stadsbestuur opnieuw een forse financiële inspanning doen.
Zo wordt hiervoor een bedrag van drie miljoen euro voorzien voor Cercle Brugge en ook in de rest van het sportpark Gulden Kamer wordt in samenspraak met mijn collega schepen van Sport Franky Demon bijkomend geïnvesteerd”.

Schepen van Sport Franky Demon vult aan: “Ik ben als sportschepen bijzonder blij dat we opnieuw een stap vooruit kunnen zetten in het stadiondossier, maar ik was van bij aanvang duidelijk: dit moet een ‘win-win’ zijn voor iedereen en de lokale verenigingen die momenteel gebruik maken van de Gulden Kamer mogen hier geen nadeel ondervinden. Dit is nu zo uitgewerkt en door bijkomende investeringen voor de lokale verenigingen zullen zij er de komende jaren ook op vooruitgaan. Onze sportdienst zal de verenigingen nu ook contacteren om alles in alle rust concreet verder uit te werken.”

Met het nieuw onderling akkoord zijn er nu dus afspraken zowel over de verdere aanpak van het stadionproject voor Cercle Brugge, zowel de situatie voor aanvang van de bouw van het nieuwe stadion op de Olympiasite, de situatie tijdens de bouw van het stadion en de situatie na ingebruikname van het nieuwe stadion van Club Brugge (en de sloop van het bestaande Jan Breydelstadion).

Alle randvoorwaarden, modaliteiten en afspraken voor de verschillende situaties worden in de ‘Kaderovereenkomst Stad Brugge – Cercle Brugge’ vastgelegd. En indien de omgevingsvergunning van Club Brugge na een beroepsprocedure zou worden vernietigd, komt de ‘Kaderovereenkomst’, inclusief alle in uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, integraal te vervallen. Beide ploegen blijven dan, in functie van een oplossing, nog tijdelijk in het huidige Jan Breydelstadion voetballen.

Schepen Annys is verheugd dat met deze overeenkomst de toekomst voor beide eersteklassers in Brugge verzekerd is: “Zowel Cercle als Club Brugge hebben een sterk DNA die beide het merk Brugge uitdragen, elk op hun eigen complementaire wijze. Voetbal draagt bij tot de lokale economie en brengt naast tewerkstelling ook Brugse ondernemers samen. Voetbalclubs zorgen voor economische kruisbestuiving en netwerking. Er is hierbij een markt voor beide voetbalclubs. Diverse Brugse ondernemers zullen baat hebben bij de ontwikkeling van beide stadia. Het stadion van Cercle Brugge aan de Blankenbergse Steenweg kan de parel worden van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein aldaar.”

Burgemeester Dirk De fauw: “Ik trap een open deur in als ik zeg dat dit een bijzonder moeilijk en complex dossier is. Het is zoeken naar evenwichten, akkoorden, draagvlak bij vele betrokkenen en dit doorheen veel emotie. Het belangrijkste is dat we blijven volharden met een duidelijk doel voor ogen: het stadsbestuur wenst een oplossing op maat van beide voetbalploegen, waardoor zij hun rol als bijzonder waardevolle ambassadeurs voor onze stad kunnen verderzetten in ideale en eigentijdse omstandigheden. Dat komt ook de uitstraling van onze stad ten goede.

Door deze belangrijke overeenkomst kunnen we op een constructieve manier verder samenwerken aan de toekomst van onze voetbalploegen. Voor de verschillende scenario’s ligt nu een plan op tafel zodat we nu samen verdere stappen kunnen nemen.”