Vergunning voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de stad waar je gevestigd bent. De vergunning is 5 jaar geldig.

Voorwaarden

De taxivergunning is een unieke vergunning voor verschillende exploitatievormen. Afhankelijk van het type vervoer dat je wil uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden.

Straattaxi

 • Met een vergunning voor straattaxi mag je in heel Vlaanderen jouw taxidienst uitbaten. 
 • Je vraagt de vergunning aan in de Vlaamse gemeente waar jouw exploitatiezetel gevestigd is.
 • De tarieven voor straattaxi’s zijn vrij. Je moet zelf je tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele taxi-app.
 • Met een straattaxi mag je niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s komen.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi’s.

Standplaatstaxi

 • Als je een standplaatstaxi wil uitbaten, vraag je, naast jouw vergunning, een aparte machtiging aan.
 • De tarieven voor standplaatstaxi’s werden vastgelegd (zie reglement).
 • Standplaatstaxi’s maken verplicht gebruik van een taxilicht en een taximeter.
 • Er werd een boven- of ondergrens bepaald voor het aantal taxi’s op de standplaatsen grondgebied Brugge.
 • Standplaatstaxi’s mogen op hun terugrit ook mensen meenemen als straattaxi, met handopsteken.

Ceremonieel vervoer

 • Voor vervoer voor een ceremonie (trouw, doop, begrafenis …) stel je, bijkomend bij de vergunning, een schriftelijke overeenkomst met de klant op.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur aaneensluitend.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.

Openbaar-vervoertaxi

 • Openbaar-vervoertaxi’s kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale (nog niet operationeel). De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi’s zullen binnen de vervoerregio bepaald worden.

Voertuigen

Ook de voertuigen van een taxidienst moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De voertuigen zijn qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen.
 • De voertuigen moeten in 2020, 2025 en finaal 2030 voldoen aan steeds groenere normen. Zo krijg je de nodige tijd om groenere taxi’s in dienst te nemen. 

  Let op de ecoscore bij aankoop van jouw taxivoertuig(en). Koop geen voertuigen meer die niet voldoen aan de minimale wettelijke ecoscore (ecoscore 71 indien tot 5 zitplaatsen, 66 indien meer dan 5 zitplaatsen en 56 indien het een minibus is met meer dan 5 zitplaatsen). 

  Wat is de ecoscore?
  De ecoscore is een milieuscore voor voertuigen. Deze score geeft een algemene indicatie van de milieuvriendelijkheid van een voertuig. Meer informatie hierover lees je op www.ecoscore.be .

 • Voor het ceremonieel vervoer kan je een uitzondering bekomen op de geldende emissienormen.

Uitbater

Ook aan de persoon aan wie de vergunning verleend wordt, zijn een aantal eisen verbonden:

 • De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of door een leasingovereenkomst.
 • De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Per exploitant wordt maar één vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.
 • De exploitant moet Nederlands spreken. Er is een overgangstermijn van twee jaar na het afleveren van de vergunning om taalniveau B1 (niveau secundair onderwijs) te halen. In tussentijd is niveau A2 (niveau lager onderwijs) voldoende.

Overgangsbepaling

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe vergunning voor het uitbaten van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer. Vergunningen vanaf 1 januari 2020 vallen meteen onder de nieuwe voorwaarden. Vanaf dan moet je bijvoorbeeld een bewijs van Nederlandse taalkennis aanleveren.

Voor bestaande taxi- en VVB-exploitanten met een vergunning afgeleverd vóór 31 december 2019 geldt een overgangsbepaling. Alle regels, mogelijkheden en beperkingen blijven van toepassing voor de volledige geldigheidsduur van de vergunning.

 

Procedure

 1. Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning of wijziging ervan aan via de databank Centaurus 2020.
 2. Het college van burgemeester en schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid, de solvabiliteit en het bewijs van Nederlandse taalkennis van de aanvrager.
 3. De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.
 4. De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar, en is hernieuwbaar.

Een machtiging voor een standplaatstaxi vraag je aan in de gemeente waar de standplaats gelegen is.


Wil je een medewerker spreken aan het loket?
Bel 050 44 80 00 en maak een afspraak.

 

Meebrengen

De kandidaat-vergunninghouder individueel bezoldigd personenvervoer laadt de volgende documenten op via Centaurus 2020:

 • een kopie van de identiteitskaart;
 • een uittreksel uit het strafregister van de exploitant, dat maximum drie maanden oud is (model 596.1). Je kan dit uittreksel online aanvragen;
 • een document waaruit blijkt dat de (kandidaat-)exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ);
 • een attest waaruit blijkt dat de (kandidaat-)exploitant in orde is met de fiscale lasten;
 • bewijsstukken die aantonen dat de (kandidaat-)exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen);
 • een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Wie over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijgt twee jaar de tijd om niveau B1 te behalen.

Als dienst voor het individueel bezoldigd personenvervoer dien je voor de opmaak van de vergunningskaarten nog volgende documenten in:

 • kopieën van het verzekeringsbewijs
 • de verzekeringspolis
 • de technische keuring
 • het eenvormigheidsattest
 • het kentekenbewijs
 • de originele prints van de dienststaat (uit de taxameter voor standplaatstaxi's en uit taxi-app voor straattaxi's)
 • het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport (standplaatstaxi's en straattaxi's)
 • een kopie van het testrapport van de taxameter (standplaatstaxi's)

Bedrag

De vergunning wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van 292,83 euro of 409,96 euro per vergund voertuig (zie retributiereglement).

Contactinformatie