Vergunning verhuren (studenten)kamers

Om (studenten)kamers te verhuren moet je in het bezit zijn van een vergunning voor kamerhuisvesting.

Deze vergunning kun je online aanvragen: 

 • Vóór aanvang van het verhuren van kamers of studentenkamers.
 • Bij wijzigingen aan de kamerhuisvesting.
 • Wanneer je een bestaande uitbating overneemt.


Bij de behandeling van de aanvraag wordt nagegaan of de kamerhuisvesting:

 • Stedenbouwkundig vergund is.
 • (brand)veilig is.
 • De Vlaamse Wooncode (met bijhorende besluiten), en de politieverordening op de inrichtingen bestemd voor het verhuren van kamers (ook wel het kamerreglement genoemd) respecteert.

Heb je vragen? Maak telefonisch een afspraak

Opgelet
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen studentenkamers en studentenstudio's. Studentenstudio’s verschillen door hun mate van uitrusting van studentenkamers. Waar studentenstudio’s beschikken over een eigen kookuitrusting, eigen toilet, én eigen douche of bad, missen studentenkamers minstens één van deze functies en wordt deze dan gemeenschappelijk voorzien. De hierboven vermelde politieverordening is niet van toepassing op studentenstudio's.

Voorwaarden

Zowel het pand dat bestemd is voor de verhuur van (studenten)kamers als de kamers zelf moeten voldoen aan de bepalingen opgenomen in de wetgeving op stedenbouw, de gemeentelijke bouwverordening, de Vlaamse Wooncode (met bijhorende besluiten), de brandveiligheidseisen en politieverordening op de inrichtingen bestemd voor het verhuren van kamers (= kamerreglement).

Vooraleer je de kamerhuisvesting in gebruik mag nemen, wordt ter plaatse gecontroleerd of de uitvoering correct is gebeurd.

Procedure

Vooraf

Je gaat na of het op de gewenste locatie stedenbouwkundig mogelijk is om (studenten)kamers in te richten. Hiervoor kan je stedenbouwkundige informatie inwinnen bij de dienst ruimtelijke ordening.
Vaak is een stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning vereist om de kamers of studentenkamers te kunnen realiseren.

Je informeert bij de dienst Wonen naar de kwaliteitseisen die van toepassing zijn op kamers of studentenkamers. Contacteer ons via studentenhuisvesting@brugge.be of op afspraak in het Huis van de Bruggeling (zie knop bovenaan deze pagina).

Aanvraag

Na realisatie van de inrichting dien je de aanvraag in voor het verhuren van (studenten)kamers. De aanvraag kan tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan het onthaal van het Huis van de Bruggeling, of ingediend worden via e-mail studentenhuisvesting@brugge.be of met de post.
Naast je contactgegevens bezorg je ons volgende documenten:

 • Een geldige stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning, of een attest waarin staat dat er geen bouwvergunning nodig is om de studentenkamers in te richten;
 • Gunstige keuringsattesten van elektrische installatie en gasvoorziening (indien gasvoorziening aanwezig);
 • Gunstig brandveiligheidsverslag.
  Dit verslag is het resultaat van een controle door de brandweer. Je vraag deze controle via dit formulier aan bij Zone 1, onze lokale brandweer. U duidt daarbij aan dat het controlebezoek wordt aangevraagd voor 'Residentieel (meergezinswoning, appartementsgebouw, studentenkamers, ...)'
  Een brandpreventieverslag is 8 jaar geldig.
 • Een plattegrond van de diverse lokalen met aanduiding van de benaming van de diverse lokalen en de afmetingen (lengte, breedte, hoogte).

Bij de behandeling van de aanvraag zullen het gebouw en de kamers ter plaatse nagezien worden door een controleur van de stad.

 • De controleur van de stad gaat na of de gerealiseerde situatie in overeenstemming is met de stedenbouwkundige wetgeving, de Vlaamse Wooncode (met bijhorende besluiten), en de Politieverordening op de inrichtingen bestemd voor het verhuren van kamers.

Toelating

Na uitvoering van bovenvermelde controles, kan de Burgemeester een beslissing nemen over de aanvraag.

Voor meer informatie of het bespreken van een dossier maak je een telefonische afspraak via 050 44 80 00 of je stuurt een e-mail naar studentenhuisvesting@brugge.be.

Bedrag

Voor de brandveiligheidsonderzoeken en de bijhorende verslagen moet je een retributie betalen.

Informatie over de retributie kan je bekomen bij de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, Siemenslaan 8 te 8020 Oostkamp, e-mail brandweer.preventie@zone1.be of op www.zone1.be 

Regelgeving

 • Gemeentelijke verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen.
 • Politieverordening op de inrichtingen bestemd voor het verhuren van kamers.
 • Vlaamse Wooncode en bijhorend kwaliteitsbesluit.

Contactinformatie