Verkiezingen - aanvraag en aflevering volmacht

Stemming bij volmacht

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven (artikel 147bis Kieswetboek). Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.

Je kan volmacht geven aan gelijk welke andere kiezer. Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen.
Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd (zie hieronder).

De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven :

 1. de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest ;
 2. de kiezer die om beroeps- of dienstredenen :
  1. in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven;
  2. die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever ;
 3. de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven ;
 4. de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft ;
 5. de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid ;
 6. de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling ;
 7. de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming.

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Procedure

Er zijn twee mogelijkheden:

1) je geeft volmacht om volgende redenen:

 • ziekte
 • religieuze reden
 • vrijheidsberoving
 • studenten

Dan volstaat het om het volmachtformulier in te vullen en te tekenen (jijzelf en de volmachtkrijger). Je geeft je oproepingskaart én het ingevulde volmachtformulier én een eventueel attest aan je volmachtkrijger die zich hiermee aanmeldt in het stembureau waar jij moet stemmen.

2) Je geeft je volmacht als schipper, marktkramer of kermisreiziger (of leden van hun gezin) of omdat je door een toeristische reis naar het buitenland afwezig bent dan dien je het volmachtsformulier samen met de bijlage "verblijf in het  buitenland" of de "verklaring op eer verblijf in het buitenland" of de "volmacht zelfstandige-schipper-marktkramer" in te vullen. Met dit document én je oproepingskaart én het bewijsstuk waarom je niet kan deelnemen aan de verkiezingen kom je naar het verkiezingsloket in het Huis van de Bruggeling of naar een van de gemeenteafdelingen. De ambtenaar controleert en tekent dit formulier.

Je geeft je oproepingskaart én de ingevulde volmachtformulieren én een eventueel attest aan je volmachtkrijger die zich hiermee aanmeldt in het stembureau waar jij moet stemmen.

In beide gevallen: De volgorde waarin je stemt is niet belangrijk.

 Het volmachtformulier kan je downloaden: https://verkiezingen.fgov.be/sites/default/files/documents/Volmachtformulier-Belgische-Kiezers-Europa-Kamer-Vlaanderen_0.pdf of kan je komen halen in het Huis van de Bruggeling of in een van de gemeenteafdelingen. 

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en  eigen identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Bedrag

Gratis