Vernieuwing Steenbruggebrug


Situering 

De Brugse regio vormt een grote uitdaging voor de binnenvaart. Water bracht de stad tot bloei en bepaalde het uitzicht van de streek, maar water dwars door de stad is niet altijd evident. Mobiliteitsbehoeften veranderen, ook op onze waterwegen. Daarom werkten De Vlaamse Waterweg nv, stad Brugge, gemeente Oostkamp, Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn aan een toekomstvisie voor de Steenbruggebrug die de behoeften van binnenvaart en wegverkeer verzoent.

De huidige, beweegbare Steenbruggebrug is dringend aan vervanging toe. Niet alleen vanwege de verouderde staat waarin ze zich bevindt, maar ook vanwege de mobiliteitsuitdagingen waarmee we vandaag te kampen hebben: file op de weg vergroot de nood aan groener en grootschaliger vrachtverkeer via het water.

Aanpassingen aan de binnenvaartinfrastructuur – zoals de twee nieuwe bruggen en de aanpassing van de kanaalbocht – dienen zich dan ook aan. Het is bovendien de ideale gelegenheid om ook de omgeving in een grondig vernieuwd jasje te steken. Het volledige project wordt medegefinancierd door het Agentschap Wegen en Verkeer, stad Brugge en gemeente Oostkamp.

Vast en hoog

De nieuwe Steenbruggebrug voor het wegverkeer laat zich kenmerken door twee kernwoorden: vast en hoog. Het vaste aspect is belangrijk, want enkel zo behoren te lange wachttijden voor bestuurders en lijnbussen, aan de huidige beweegbare brug, tot het verleden. Het hoge aspect is dan weer essentieel om de scheepvaart ruimte te geven om te kunnen passeren zonder het wegverkeer te hinderen. Een winwinsituatie voor buurt en binnenvaart dus.

Beweegbare fietsbrug

Naast de brug voor het wegverkeer komt er ook een tweede exemplaar : volledig autovrij! Deze fietsbrug zal vlak en beweegbaar zijn, zodat zachte weggebruikers zonder puffen naar de overkant kunnen trappen of wandelen. Tevens kan de brug opzij gedraaid worden om grote binnenschepen tot drie containerlagen doorgang te verlenen. Wie haast heeft, kan per fiets oversteken via de hoge, vaste wegbrug.

Aandacht voor mobiliteit

Ook andere mobiliteitsverbeteringen zijn voorzien. Zo zal het kanaal Gent-Oostende een stukje opschuiven richting de Baron Ruzettelaan. Hierdoor wordt een flauwere (en daardoor veiligere) kanaalbocht gecreëerd voor de scheepvaart.
De huidige S-bocht is immers te krap, wat een moeilijk manoeuvre van de schippers vereist. Met de aanleg van een vaste brug zal het stilleggen van het wegverkeer om schepen te laten passeren eindelijk voorbij zijn. De belangrijke verbindingsweg (N50) tussen Brugge en Oostkamp kan zo fulltime in gebruik blijven.


Openbaar onderzoek

De Vlaamse Waterweg nv diende een wijzigingsverzoek in i.f.v. enkele wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp.

Wijzigingen

  • Aanpassingen aan het kruispuntenontwerp van de beide kruispunten en het buffer- en infiltratieverhaal.
    Zo wordt er een bijkomend buffer- en infiltratiebekken voorzien op de hoek van de Sint-Michielsestraat met de Gaston Roelandtsstraat.
  • Ook worden enkele aanpassingen doorgevoerd om tegemoet te komen aan de negatieve adviezen en bepaalde bezwaren uit het eerste openbaar onderzoek.

Timing

  • 2021: definitief ontwerp
  • 2022-2023: Aanvraag omgevingsvergunning + aannemer aanstellen fietsbrug
  • 2024: start werken fietsbrug* + aannemer aanstellen hoge brug
  • 2025: start werken hoge brug met onderbreking N50*

* pas mogelijk na het verkrijgen van een omgevingsvergunning


Update eind oktober 2023

De Vlaamse Regering verleende op 14 juli 2023 onder voorwaarden de omgevingsvergunning. Tijdens de daaropvolgende beroepsperiode werden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen enkele verzoekschriften tot schorsing en/of nietigverklaring ingediend. Het Vlaamse Gewest, De Vlaamse Waterweg nv en Stad Brugge hebben kennisgenomen van deze beroepen en laten zich door een raadsman bijstaan in de procedure.

Een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen valt binnen 1 tot 2 jaar te verwachten. Door de onzekerheid van de uitspraak zal de Vlaamse Waterweg nv de werken niet opstarten. Dit standpunt kan in het verder verloop van de procedure of bij nieuwe inzichten wijzigen.

Zonder beroep zouden de werken in 2024 op het terrein starten.


Meer info


Vragen

seineschelde@vlaamsewaterweg.be