Verzoekschriften en voorstellen indienen aan de bestuursorganen van de stad Brugge

Eenieder kan aan de stedelijke bestuursorganen verzoekschriften, voorstellen en vragen richten met betrekking tot het stedelijk beleid en de stedelijke dienstverlening.

Voorwaarden

Verzoekschriften, voorstellen of vragen over zaken die als zodanig geen stedelijke bevoegdheid zijn, zijn niet ontvankelijk.

Worden ook niet als verzoekschriften, voorstellen of vragen in de zin van déze bepalingen beschouwd, ook al zou(den) de indiener(s) ze zo noemen: (1) het enkel aanbrengen van feiten, meningen of kritiek, zonder een duidelijk verzoek of voorstel; (2) vragen om informatie, inlichtingen, inzage of afschriften van bestuursdocumenten; (3) aanvragen, bezwaren of beroepen in aangelegenheden waarvoor een specifieke aanvraag-, bezwaar- of beroepsprocedure bestaat.

 

Het verzoekschrift, voorstel of vraag moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn, met vermelding van naam, voornaam en adres van de indiener. Als er meerdere indieners, zijn, moet voor allen naam, voornaam, adres en handtekening vermeld staan.

Men vermeldt bovenaan duidelijk dat het om een verzoekschrift, voorstel of vraag in het kader van dit inspraakreglement gaat. Men voegt alle nuttige informatie of stukken bij voor een juiste beoordeling van wat precies voorgesteld of gevraagd wordt.

Procedure

De gemeenteraad behandelt de verzoekschriften, voorstellen en vragen die inhoudelijk tot zijn beslissingsbevoegdheid behoren én ondertekend zijn door ten minste 1000 inwoners van Brugge, minstens 16 jaar oud op de datum van indiening (zie het modelformulier). Voor de controle van die leeftijdsvoorwaarde moet men voor alle ondertekenaars ook hun geboortedatum vermelden. 

De andere verzoekschriften, voorstellen en vragen worden, naargelang de materie, behandeld door het college van burgemeester en schepenen of door de burgemeester.

 

Aan de indiener of, wanneer door meerdere personen ondertekend, aan de eerste ondertekenaar, wordt een ontvangstmelding gestuurd met aanduiding welk orgaan het verzoekschrift, voorstel of vraag zal behandelen. Nadere uitleg wordt gegeven als dat een ander orgaan is dan tot wie de indiener(s) zich richtte(n).

Aan het stadsbestuur gerichte verzoekschriften, voorstellen of vragen over OCMW-aangelegenheden worden rechtstreeks naar het OCMW doorgezonden, voor behandeling volgens de daar geldende regeling. Die doorzending wordt meteen gemeld aan indiener of, wanneer door meerdere personen ondertekend, aan de eerste ondertekenaar.

 

De burgemeester en het college van burgemeester en schepenen bezorgen voor de door hen te behandelen verzoekschriften, voorstellen en vragen hun gemotiveerd antwoord binnen de twee maanden na indiening aan de indiener of, wanneer door meerdere personen ondertekend, aan de eerste ondertekenaar.

 

Verzoekschriften, voorstellen en vragen die door de gemeenteraad te behandelen zijn, worden door de voorzitter geagendeerd uiterlijk op de tweede reguliere gemeenteraadszitting na de indiening.

Het verzoekschrift, voorstel of vraag wordt vooraf besproken in het bevoegde berek (gemeenteraadscommissie). In het verzoekschrift, voorstel of vraag kan men uitdrukkelijk vragen om in het berek gehoord te worden voor nadere toelichting. De indieners kunnen daartoe dan maximaal drie personen afvaardigen; de toelichting mag hoogstens een kwartier duren.

De gemeenteraad beslist, mede in het licht van de bespreking en de eventuele toelichting in het berek, over het gemotiveerde gevolg/antwoord dat aan het verzoekschrift, voorstel of vraag wordt gegeven. Als de raad dat aangewezen acht, kan hij, voor eerst nog bijkomend onderzoek door het college, de beslissing over het gevolg/antwoord verdagen naar zijn eerstvolgende vergadering.

Het door de gemeenteraad bepaalde gevolg/antwoord (alsook de eventuele beslissing tot verdaging naar de eerstvolgende vergadering) wordt onverwijld aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, voorstel of vraag meegedeeld.

 

 

Regelgeving

Inspraakreglement van de Stad Brugge, goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 januari 2019 - hoofdstuk V.

Contactinformatie