Verzoekschrift aan het stadsbestuur indienen

Een verzoek is een vraag aan een orgaan van de gemeente om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen. De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de gemeentesecretaris en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

Voorwaarden

Een verzoekschrift moet een onderwerp hebben dat tot de bevoegdheid van de gemeente behoort. Indien dat niet het geval is, is het verzoekschrift onontvankelijk.

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

  • de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
  • het een loutere mening is en geen concreet verzoek;
  • de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
  • het taalgebruik ervan beledigend is.

Het orgaan of de voorzitter van de gemeenteraad doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Procedure

Verzoekschriften moeten schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn, met vermelding van naam, voornaam en adres van de indiener(s).

Verzoekschriften kunnen opgestuurd worden naar het stadsbestuur p/a Burg 12, 8000 Brugge of afgegeven worden in de Secretarie van het stadhuis, Burg 12 te 8000 Brugge.

Betreft het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens 14 dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Regelgeving

Artikel 201 tot en met 204 van het gemeentedecreet.

Deel deze pagina

Contactinformatie