Voorkeursbesluit nieuwe sluis Zeebrugge gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

2
okt
2019

Voorkeurslocatie: Visart-site

Het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis in Zeebrugge werd op 28 juni definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De Visart-site wordt daarin bevestigd als voorkeurslocatie voor de nieuwe sluis. Het plan bevat ook een nieuwe verbindingsweg die het doorgaand verkeer via een tunnel onder de nieuwe sluis laat gaan.


Beroep via Raad van State

Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden bij de Raad van State binnen een termijn van 60 dagen. Die termijn gaat in op de dag nadat het besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Een beroep tot nietigverklaring van het voorkeursbesluit en eventueel vordering tot schorsing kan worden ingesteld via:


Volgende stap: start uitwerkingsfase en opmaak van het projectbesluit

Het projectteam van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid is deze zomer van start gegaan met de uitwerkingsfase. Die heeft als concreet resultaat een projectbesluit met de nodige vergunningen om over te kunnen gaan tot de effectieve bouw van de sluis. De uitwerking van het projectbesluit zal enkele jaren in beslag nemen. Op basis van de huidige kennis en inzichten wordt het definitief projectbesluit begin 2022 verwacht. Pas daarna zal de Vlaamse overheid de nodige acties kunnen ondernemen om de werkzaamheden op te starten.


Acties voor leefbaarheid en mobiliteit

Tijdens de uitwerkingsfase wordt niet uitsluitend op de bouw van de sluis en bijhorende infrastructuur gefocust. Er worden dan ook, in samenspraak en dialoog met de omwonenden, meerdere acties opgestart in het kader van leefbaarheid, mobiliteit, buffering … De komende weken en maanden mag je daarover meer nieuws verwachten.

Alle info:
mow.vlaanderen.be/nieuwesluiszeebrugge